مصوبات جلسه 96/3/7

– نامه وارده شماره 390-19/2/96 شهروند محترم ، آقای ابراهیم نزومی پور ، مطرح گردید. با توجه به این که نامبرده قصد انجام تعمیر داخلی ساختمان در ملک مورد سکونت با سند اجارة اوقاف دارد ، موافقت گردید که این اقدام صرفاً با اخذ عوارض نوسازی ، همکاری گردد.

2- نامه وارده شماره 468-26/2/96 شهروند محترم ، آقای حمید کریمی بهرآسمانی ، مطرح گردید. با توجه به اینکه نامبرده مدعی است که بر اساس صدور عدم خلاف شهرداری ، ملک با تعریض اعلان شدة شهرداری انتقال یافته است و اکنون شهرداری در میزان تعریض تجدیدنظر کرده است ، مقرر شد که اقدامات بر اساس اعلان آخرین تعریض و طرح مصوب و همچنین سند ثبتی ملک انجام گیرد.تصویر نامه شهروند ضمیمه می باشد.

3- نامه وارده شماره 221-30/1/96 شهروند محترم ، آقای علی کوهستانی ، مطرح گردید. نامبرده متقاضی صدور پروانه بر قطعه زمینی در اراضی صادق آباد ، روبروی هوانیروز می باشد که شهرداری صدور پروانه را منوط به تفکیک کلی زمین از طریق مراجعة همة مالکان دانسته است. پس از بررسی مقرر شد که پس از انطباق تقسیم نامة آن اراضی با طرح تفصیلی و مراجعه مالکین این بلوک واحد ، حق و حقوق شهرداری بر مبنای مقررات اخذ گردد و اقدام لازم انجام گیرد.

4- نامه شماره 12547-26/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر اساس اظهار متقاضی ، آقای سجاد جاویدان منش ، در کمربندی شرقی ( بلوار آیت الله خامنه ای ) 10 قصب زمین موردنظر دارای یک سند بوده و چهار قصب آن نیز اثبات مالکیت شده است. مقرر شد که پس از اخذ تعهد کشف فساد ، صدور پروانه ساختمان بر مبنای ضوابط و مقررات انجام گیرد. تصویر نامة این شهروند و پاسخ شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه وارده شماره 383-18/2/96 تعدادی از ساکنان خیابان ابوذر شمالی ، کوچه شماره 24 مطرح گردید و مقرر شد که در رفع مشکل آسفالت کوچة مزبور اقدام لازم انجام گیرد.

6- نامه وارده شماره 372-16/2/96 شهروند محترم ، خانم نژاد اکبری مطرح گردید و با توجه به اینکه سند مالکیت واحد ملک موردنظر در خیابان مالک اشتر شمالی ، کوچة شماره 33 ، به نام آقای مصطفی جلال کمالی ( فردی که بدهکار آن شهرداری است و شهرداری نیز از طریق وانت ، اقدامات لازم را جهت وصول بدهی کرده است ) نمی باشد ، مقرر شد که پاسخ عدم خلاف ، به نام متقاضی ( فرد صاحب سند ) با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد.

7- نامه وارده شماره 126-26/1/96 تعدادی از ساکنان کوچه شماره 5 خیابان پارادیس در خصوص مزاحمت های در ورودی کوچه ( همچون گذاردن کانکس ) موجب انسداد کوچه شده است ، مطرح گردید و مقرر شد که در جهت حل مشکل شهروندان نگارنده ، اقدام لازم به عمل آید و به فوریت ، این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

8- نامه وارده شماره 357-13/2/96 شهروند محترم ، آقای شریف سابکی ، مطرح گردید و با توجه به مشکل عبور و مرور دانش آموزان مدرسه قدس در زمین پر گل و لای ، مقرر شد که هر چه سریعتر در رفع مشکل آسفالت اقدام گردد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

9- نامه های شماره 2/950513 و 4/950513-13/5/95 کانون تبلیغات آوین مطرح گردید و با توجه به مسدود بودن مسیر ورودی خیابان استقلال  به میدان آزادی از تاریخ 10/7/94 و لطمه ای که به این کانون وارد شده است ، با تمدید قرارداد از طریق افزایش مدت به 9 ماه موافقت گردید. تصویر نامه پیوست می باشد.

10- نامه وارده شماره 329-11/2/96 شهروند محترم ، آقای علی امیر بهزادی ، مطرح گردید و با توجه به این که نامبرده نقشه ساختمانی ملک موردنظر را قبل از مصوبه مربوط به اخذ عوارض آتش نشانی ارائه داده است و پرداخت عوارض هم در همان تاریخ انجام شده است ، مقرر شد که اقدام لازم جهت صدور پروانه ساختمان بدون اخذ عوارض آتش نشانی و با رعایت دیگر مقررات انجام گیرد.

11- نامه شماره 26158-19/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه که عملیات اجرای پروژة بومرنگ در بلوار شهید عباسپور بر اساس توافقنامه انجام شده است و چهار پلاک هم از املاک تملکی به اشخاص حقیقی از طریق سرمایه گذار منتقل شده و وجوه آن دریافت شده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور انتقال مستقیم اسناد به نام سرمایه گذار ، آقای عباس ملایی ، در صورتی که روال تملک و توافق از طریق دادگاه و بر اساس قانون شهرداری ( ماده 8 لایحه تملک ) صورت نگرفته باشد ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان ضمیمه می باشد.

12- نامه شماره 30145-25/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای رمضان حسینی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

13- نامه شماره 30445-26/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای منصور ساردوئی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

14- نامه شماره 36343-6/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سید محمد امیری ، در شهرک الهیه ، بلوار پارسیان ، به مساحت 75/17 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/461 ریال ( چهارصد و شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

15- نامه شماره 9578-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای علی اکبر مهرنیا ، متنازع فیه تعداد زیادی از افراد می باشد و بر اساس اظهارات منطقه دو آن شهرداری در نامه شماره 204902/2/95-13/12/95 و رأی صادره شماره 9509973413300869-5/7/95 دادگاه نیز تأیید کنندة مالکیت فرد خاصی نمی باشد ، لازم است که هر گونه اقدام پس از ارایة رأی اثبات مالکیت انجام گیرد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

16- نامه شماره 10632-9/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها ، موافقت شد که بدهی شهروند محترم ، آقای مصطفی جلال کمالی به مبلغ -/481/300/63 ریال ( شصت و سه میلیون و سیصد هزار و چهارصد و هشتاد و یک ریال ) به منطقه سه شهرداری ، به صورت 50% نقد و مابقی با  3 فقره چک ، در اقساط یک ساله اخذ گردد.

17- نامه شماره 9534-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 19503/820/160-16/9/95 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان و محتوای نامة شماره 3269-3/12/95 سرپرست محترم سازمان میادین شهرداری و در جهت مساعدت به جانباز عزیز ، آقای مهدی ارکیان ، موافقت شد که سه ماه اجاره از دکة مواد غذایی ایشان در بلوار سیلو ، دریافت نگردد. تصویر نامه بنیاد شهید و شهرداری کرمان پیوست می باشد.

18- نامه شماره 27456-21/2/96 شهرداری کرمان و درخواست هیأت امنای محترم تکیة حضرت رقیه (س) مطرح گردید و موافقت شد که تکیة مزبور ، به غیر از جریمة کمیسیون ماده صد از پرداخت بقیة بدهی به شهرداری ، به دلیل اینکه فعالیت عمومی آن ، فرهنگی و عام المنفعه می باشد ، معاف گردد.

19- نامه شماره 37185-7/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) به انجمن حمایت از زندانیان ، با هدف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

20- نامه شماره 30488-26/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای حسین قربانی ده بالایی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

21- نامه شماره 37105-6/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای محمود رنجبر ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با هدف جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

22- نامه وارده شماره 510-31/2/96 شهروند محترم ، خانم زهره ذوالفقارزاده ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 آیین نامه مالی شهرداری ها و نظر به این که همسر نامبرده فوت کرده اند ، مقرر شد که بدهی نامبرده به مبلغ -/000/000/130 ریال ( یکصد و سی میلیون ریال ) به شهرداری در اقساط 14 ماهه ، با رعایت ضوابط و مقررات اخذ شود.

23- تصویر نامه شماره 30882/100/12/1395-22/12/95 رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، خانم نیره عسکری زاده ، از بیماران تحت پوشش ادارة بهزیستی شهرستان کرمان میباشند ، مقرر شد که در ارسال مجوز نصب آب ملک مورد نظر در محلة سلسبیل ، چهارراه موزاییک سازی ، همکاری لازم در جهت حل مشکل ایشان انجام گیرد.

24- نامه شماره 26935-20/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پرداخت مبلغ خالص ماهیانه پنج میلیون و پانصد هزار ریال به اعضای کمیسیون ماده صد و خالص ماهیانه پنج میلیون ریال به اعضای کمیسیون ماده 77 در سال جاری موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان ضمیمه
می باشد.

25- نامه شماره 36904-6/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که سند تک برگ ملک مورد واگذاری به شهروند محترم ، آقای جعفر رودری به وکالت آقای ماشاالله بدیعی موضوع صورتجلسة واگذاری شماره 55317-19/7/91 به ارزش کارشناسی -/000/920/870/1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون و نهصد و بیست هزار ریال – در حال حاضر آماده نمیباشد و نامبرده متقاضی حل مشکل از طریق واگذاری قطعه زمین جایگزین می باشد ، لذا با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری قطعه زمین شماره 4 ، به مساحت 91/271 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/010/991/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و ده هزار ریال ) در شهرک مطهری ، پشت پارک جنگلی به عنوان معوض به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت نمود. ضمناً مقرر شد که آقای جعفر رودری مبلغ ما به التفاوت قطعه زمین های عوض و معوض ، به میزان -/000/090/120/1 ریال ( یک میلیارد و صد و بیست میلیون و نود هزار ریال ) را در وجه سازمان اموال و املاک نقداً پرداخت نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *