مصوبات جلسه 96/3/28

1– نامه شماره 8765-23/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی عرب فریدی ، در پانصد دستگاه ، خیابان حشمتی ، به مساحت 5/38 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/277 ریال ( دویست و هفتاد و هفت میلیون و دویست هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

2- نامه شماره 27133-21/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 96/63 مترمربع تجاری ، 75/110 مترمربع اعیانی تجاری در همکف و 43 مترمربع در نیم طبقه و اعیانی مسکونی شامل 119 مترمربع و 8 مترمربع سایه انداز ملک ورثه مرحوم یدالله فرج پور از پلاک ثبتی شماره 1699 از 637 فرعی و 6 اصلی بخش 4 کرمان ، در خیابان استقلال ، بین کوچه های شماره 6 و 8 ، به ارزش کارشناسی -/000/360/446/13 ریال ( سیزده میلیارد و چهارصد و چهل و شش میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) ( با احتساب حق کسب و پیشه ) ، در مسیر تعریض خیابان استقلال مستهلک می گردد. لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 12989/3-28/1/96 ، موافقت شد که در صورت انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری فوق الذکر از ملک ، به نام شهرداری کرمان ، متقابلاً شهرداری با توجه به صورتجلسه تفکیکی شماره 179880/3-6/11/95 ، قطعه زمین های شماره 3 و 4 و 5 از نقشه تفکیکی شماره 178559/3-17/11/94  در شهرک مطهری و قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 82599/2/95-26/5/95 در بلوار پزشک خیابان خالداری ، به ارزش کارشناسی کل -/000/460/656/10 ریال ( ده میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به ورثة نامبرده یا وکیل قانونی ایشان واگذار گردد و به ازای ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض ، شهرداری مبلغ -/000/900/789/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد هزار ریال ) به مشارالیهما با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

3- نامه شماره 30582-26/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با درخواست شهروند محترم ، خانم شهرزاد تهامی ، در خصوص تفکیک طولی ملک موردنظر در بلوار شیراز ، خیابان بوستان ، کوچة شماره 4 ( و با استناد به دو نبش بودن ملک ) به دو قطعه ، مشروط به این که در مفاد زیرنویس نقشه تفکیکی  قید گردد که احداث بنا نباید از حد پیشروی 60% از طول ضلع ملک مشترک با همسایه غربی تجاوز نماید ، موافقت گردید. تصویر نامه شهروند و شهرداری ضمیمه می باشد.

4- نامه شماره 215643-26/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح به منظور واگذاری سیم کارت های متعلق به شهرداری ، به تعدادی از مدیران و دریافت یک عدد سیم کارت جایگزین با همان پیش شماره ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه وارده شماره 649-22/3/96 شهروند محترم ، آقای محمد جواد محمدی ، مطرح گردید. لازم به ذکر است با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1394 و نظر به اینکه نامبرده مبلغی بابت عوارض تأمین پارکینگ به شهرداری پرداخت کرده و اکنون پارکینگ مورد نیاز در ساختمان را تأمین کرده است ، موافقت شد که آن مبلغ ( موضوع قبض شماره 87768-10/4/95 ) با دیگر عوارض ، در همان ملک ، تهاتر و به حساب آید.

6- نامه شماره 109760-14/7/95 شهرداری کرمان و نامه های وارده شماره 499- 27/2/96 و 699-27/3/96 شهروند محترم ، آقای غلامرضا علی نصراللهی ، در خصوص ضرورت تغییر کاربری ملک مسکونی موردنظر در خیابان پروین اعتصامی شرقی یا تملک هر چه سریعتر ملک ، مطرح گردید و با توجه به توضیحات آقای مهندس مداح ، مدیر محترم منطقه سه شهرداری ، در نشست مورخ 28/3/96 کمیسیون عمرانی ، معماری و شهرسازی و با توجه به مخالفت کمیسیون ماده پنج با تغییر کاربری ملک موردنظر ، مقرر شد که اقدامات لازم مطابق با ضوابط و مقررات انجام گیرد.

7- نامه شماره 51774-28/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقایان : حجت ، هادی و خانم ها : مهدیه کفشگر و فاطمه نصیریان به وکالت آقای مجید رفیعی مقدم ، دارای سند عادی ، در تقاطع خیابان 24 آذر و خیابان هاشم نادری نژاد ، به مساحت 94/1294 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/280/539/15 ریال ( پانزده میلیارد و پانصد و سی و نه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال ) در مسیر طرح معبر و فضای سبز راستگرد تقاطع امتداد بلوار نصر و بلوار 24 آذر مستهلک می گردد ، بر اساس مفاد توافق نامه شماره 25219-18/2/96 و به ازای واگذاری ، آزاد سازی و انتقال سند ملک مسیری به صورت صورتجلسة تحویل و مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین های شماره 5 ، 13 و 14 از نقشه تفکیکی شماره 45584/2/91-18/6/91 در بلوار جمهوری اسلامی ، اراضی کاظم آباد ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/520/149/12 ریال ( دوازده میلیارد و صد و چهل و نه میلیون و پانصد و بیست هزار ریال ) به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. همچنین مبلغ -/000/760/389/3 ریال ( سه میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض به حساب بستانکاری نامبردگان منظور گردد و این مبلغ ، بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری سپرده شود و نامبردگان یا هر شخص معرفی شده از سوی ایشان بتواند از تسهیلاتی نظیر پروانه و پایان کار ساختمان ، در چهار منطقه شهری ، به صورت شناور استفاده
نماید
.

8- نامه شماره 104/4448/3801-17/3/96 مدیر محترم آموزش و پرورش ناحیة یک کرمان مطرح گردید و ارقام مندرج پیشنهادی نرخ حمل و نقل سرویس دانش آموزان برای سال 1396 به شرح جدول ارسالی موافقت گردید.( میانگین افزایش حداکثر 10% میباشد ). تصویری از مصوبه پیوست می باشد.

9- نامه شماره 30278-26/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به  این که ادارة کل امور مالیاتی استان کرمان بابت عوارض صدور پروانه های ساختمان در محدودة شهرداری راور ، به اشتباه مبلغ -/000/366/555 ریال ( پانصد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و شصت و شش هزار ریال ) ،
به حساب شهرداری کرمان واریز نموده است ، موافقت شد که مبلغ پرداختی با رعایت ضوابط مربوط به حساب واریز کننده برگشت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه وارده شماره 3316-23/12/95 شهروند محترم ، آقای ناصر اماندادی ، مطرح گردید و در جهت حل مشکل ( از حیث وجود معارض ) ، پیشنهاد شد که نامبرده نخست با کشیدن کانالی به دور قطعه زمین مورد ادعا در بلوار شیراز ، تقاطع بلوار نصر ، ابعاد ملک را مشخص نموده و سپس اقدام لازم جهت صدور پروانه ساختمان انجام گیرد.

11- نامه وارده شماره 716-28/3/96 شهروند محترم ، آقای یدالله حسین شاهی ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها و نظر به اینکه نامبرده از پرسنل بازنشسته فرمانداری می باشند ، مقرر شد که بدهی نامبرده به مبلغ -/650/962/165 ریال
( یکصد و شصت و پنج میلیون و نهصد و شصت و دو هزار و ششصد و پنجاه ریال ) به شهرداری در اقساط دو ساله ، با رعایت ضوابط و مقررات اخذ گردد.

12- نامه شماره 43054-21/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها و نظر به اینکه شهروند محترم ، آقای رمضان بوستان فتح آبادی ، متقاضی خرید قطعه زمین بلوک سه ، قطعه 87 قدیم ، 107 جدید ، از نقشة تفکیکی شماره 4935-8/2/73 در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت 47/136 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/234/300 ریال ( سیصد میلیون و دویست و سی و چهار هزار ریال ) به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. ضمناً مبلغ مزبور در اقساط حداکثر 6 ماهه اخذ گردد.

13- نامه وارده شماره 580-10/3/96 شهروند محترم ، آقای نصرالله نظری رباطی ، مطرح گردید و با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1394 ، مقرر شد که طلب نامبرده از شهرداری با سابقة بدهی ای که ایشان به شهرداری دارند ( موضوع فیش شماره 806968-31/2/96 ) با رعایت ضوابط و مقررات ، تهاتر گردد.

14- نامه شماره 38020-7/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) به آقای علی دهقانی انارستانی ، از پرسنل شهرداری ، – که به بیماری صعب العلاج دچارند – از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

15- نامه وارده شماره 446-23/2/96 شهروندان محترم ، آقایان : احمد و محمود باقی مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص کاربری ملک مورد نظر در بلوار شهید صدوقی ، سه راه فرهنگیان ، جنب پل ، اقدام لازم جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج انجام گیرد.

16- نامه شماره 950404-3/2/96 شعبة محترم 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص اجتناب از اخذ عوارض تأسیسات حق الارض از شرکت مخابرات مطرح گردید و مقرر شد که بر اساس حکم صادرة دیوان عدالت اداری اقدام گردد.

17- نامه شماره 96011038-14/2/96 مدیرعامل محترم مؤسسة فرهنگی و هنری ایرج بسطامی مطرح گردید و با نامگذاری بلوار زغال سنگ در جادة تهران به نام هنرمند شهیر کرمان ، « ایرج بسطامی » موافقت شد.

18- نامه شماره 27042-20/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با نامگذاری کوچة شماره 29 بلوار شهید عباسپور به نام شهید « صمدالله بیاد » موافقت شد.

19- نامه شماره 27950-6/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و موافقت شد تا در صورتی که شرکت بازیافت شهریاران گیلخانه ظرف مدت 48 ساعت از زمان وصول نامه ، ضمانت نامة معتبر ارایه نماید ، عقد قرارداد مطابق با ضوابط و مقررات انجام گیرد.

20- نامه شماره 27338-21/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، با نامگذاری کوچه شماره 20 و 35 منشعب از بلوار همتی فر ، به نام شهید « حسین کازرونی »  موافقت شد.

21- نامه وارده شماره 307-9/2/96 شهردار محترم محلة شهرک شهید بهشتی (شوروییه ) خیابان نماز مطرح گردید و مقرر شد که به تقاضای نصب مجدد وسایل ورزشی برای استفادة بانوان در محوطة دبیرستان دخترانة شایستگان ( ولی عصر سابق ) ابتدای خیابان نماز رسیدگی گردد و اقدام لازم به عمل آید.

22- نامه شماره 30088-25/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به تقاضای مالک ملک مسیری ، شهروند محترم ، خانم رخساره احمدی گوهری ، در خصوص ضرورت اجرای مفاد توافقنامة منعقد میان مشارالیها و شهرداری ، مقرر شد که با توجه به اینکه اجرا نشدن توافقنامه به علت عدم مراجعة مالک بوده است ، اقدام لازم بر اساس توافق نامه منعقد و با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد.

23- نامه وارده شماره 563-8/3/96 تعدادی از ساکنان پشت میدان تره بار قدیم ( شهرک امام حسن عسکری ) مطرح گردید و مقرر شد که پیشنهاد ایجاد فضای سبز و پارک محله ای در شهرک مزبور بررسی شود و ظرف مدت دو هفته گزارش کارشناسی به این شورا ارسال گردد. همچنین آسفالت و جدول گذاری موضوع بندهای دو و چهار نامه در اولویت قرار گیرد.

24- نامه شماره 79959-27/6/95 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 356-13/2/96 آقای محمد ملکی در اعتراض به تخریب دیوار پارکینگ ملک موردنظر در خیابان بهمنیار کوچة شماره 2 ، با توجه به اینکه دو طبقة ساختمان ، از طریق راه پلة داخلی به هم مرتبط می باشند و هیچگونه تفکیک عرصه انجام نشده است ، مطرح گردید و با توجه به رأی کمیسیون ماده صد و مرتبط بودن طبقات ، موافقت گردید که سایر اقدامات مطابق با ضوابط انجام گیرد.

25- نامه شماره 9582-24/1/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و ضمن تشکر و قدردانی از واحد اجرائیات و امور انتظامی شهرداری که در حل مشکل جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی اقدام کرده اند ، با نهادهای ذیربط در این خصوص ، جلسه ای برگزار شود و همکاری لازم در حل نهایی مشکل به عمل آید. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

26- نامه شماره 31597-27/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه مشکل ملک موردنظر جهت اصلاح پروانه ساختمان ، مباینت مساحت ملک موجود با مساحت مندرج در سند و پروانه می باشد ، مقرر شد که اصلاح پروانه ساختمان بر اساس مساحت موجود و اصلاحی مندرج در پروانه اولیه صورت پذیرد.

27- نامه شماره 17704/4/16/95ص-11/11/95 مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان مطرح گردید و با توجه به اقدامات مفیدی که شهرداری در خصوص رفع آسیب های اجتماعی انجام داده است ، مقرر شد که جلسه ای با حضور صاحب نظران اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال تشکیل شود و شهرداری همکاری لازم به عمل آورد. تصویر نامة صدرالاشاره پیوست می باشد.

28- نامه وارده شماره 354-13/2/96 شهروند محترم ، خانم فخر السادات احمدی طباطبایی ، مطرح گردید و با توجه به این که ملک مسیری دارای سند ثبتی میباشد ، مقرر شد که همانگونه که شهرداری نیز موافق می باشد و نمایندگان شهرداری حاضر در جلسه نیز تأکید کردند ، بخشی از معوض به صورت زمین و مابقی به صورت پروانه شناور تسویه گردد.

29- نامه شماره 19152-9/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر بخشی از ملک متعلق به شهروند محترم ، آقای ایرج جبالبارزی ، دارای سند ثبتی 429 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان در بلوار جهاد کوچة شماره 38 ، به مساحت 33/146 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/105/707/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و هفت میلیون و صد و پنج هزار ریال ) در مسیر گذر مستهلک می گردد. لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 6853-20/1/96 ، موافقت شد که در صورت آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری ملک به نام شهرداری کرمان ، پس از کسر مبلغ -/740/699/261 ریال ( دویست و شصت و یک میلیون و ششصد و نود و نه هزار و هفتصد و چهل ریال ) بابت افزایش متراژ و عوارض پروانه ساختمانی از ارزش ملک مسیری ، متقابلاً آن شهرداری بر باقی مانده ملک پروانه ساختمانی به مساحت 92/1090 مترمربع طبق نقشه های تأیید شده بر اساس ضوابط و مقررات صادر و تحویل نامبرده نماید. همچنین در جهت تسویة ما بقی طلب ، شهرداری قطعه زمین شماره 6 از نقشه تفکیکی شماره 107894/2/93-8/8/94 در بلوار جمهوری اسلامی ، کوچة شماره 31 ( از اراضی جلال آباد ) به ارزش کارشناسی
-/000/700/373/3
ریال ( سه میلیارد و سیصد و هفتاد و سه میلیون و هفتصد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار نماید. مشارالیه موظف است مبلغ -/740/294/928 ریال ( نهصد و بیست و هشت میلیون و دویست و نود و چهار هزار و هفتصد و چهل ریال ) ما به التفاوت میزان مسیری و ملک معوض را در وجه شهرداری پرداخت نماید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *