مصوبات جلسه 95/10/5

1- بر اساس مباحثی که با حضور مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز استان مطرح گردید. با کلیت انعقاد تفاهم نامه ای اقتصادی – اجتماعی میان این شورا و صدا و سیما موافقت گردید. لازم است که در جزئیات بررسی کارشناسی دقیق صورت گیرد.

2- نامه وارده شماره 2440-2/10/95 شهروند محترم ، آقای رضا عزیزیان ، مطرح گردید. با توجه به توافق نامه منعقد بین شهرداری و نامبرده ، متقاضی طی نامه ای به شورا اعلام نموده که شهرداری به تعهد خود عمل نمی نماید ، لذا شورا مصوب نمود که شهرداری طبق توافق نامه انجام شده اقدام قانونی انجام دهد. تصویر درخواست متقاضی و توافقنامه ضمیمه میباشد.

3- نامه شماره 155688-1/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید با مفاد مندرج در نامه در خصوص پرداخت 50% از هزینة آماده سازی – موضوع قبض صادره اداره راه و شهرسازی – مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید. بدیهی است که پرداخت 50% باقیماندة وجه بر عهده شهروند محترم ، خانم معصومه کرمی رباطی ، می باشد.4-

4- نامه شماره 157280-4/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به توضیحات شهردار محترم در نشست مورخ 5/10/95 شورای عمومی ، در این خصوص که شهرداری در سال ، بیش از 2 میلیارد تومان در کشتارگاه هزینه می نماید. کشتارگاه با تأکید استاندار وقت مطابق قانون چند سال پیش ، از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد این واگذاری همراه با کلیة هزینه ها و با 56 نفر کارگر انجام شد که در نامه شهرداری مرقوم است ، لذا این شورا با توجه به توضیحات مذکور و مطالب مندرج در نامه رئیس محترم انجمن کشتارگاه های صنعتی دام کشور ، با اخذ کارمزد از کشتاردام کوچک به مبلغ ده هزار تومان ، از گاو به مبلغ پنجاه هزار تومان و از شتر به مبلغ شصت هزار تومان برای هر رأس موافقت نمود. همچنین تأکید کرد که به این مبالغ هیچ وجه دیگری نبایستی اضافه گردد و مسایل بهداشتی دقیقاً رعایت شود. تصویری از نامه رئیس محترم انجمن کشتارگاه های صنعتی دام کشور و نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 155709-1/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به مفاد مندرج در نامه های شماره 6647/1101/95/ص-6675/1101/95/ص-21/9/95 رئیس محترم اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک کرمان ، مقرر شد که در مورد تفکیک ملک موردنظر نیز همان گونه که در سایر موارد مشابه اقدام شده است ، اقدام گردد. ضمناً نامة شهرداری و نامه های ادارة ثبت اسناد و املاک ضمیمه می باشد.

6- نامه شماره 158081-5/10/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 110 مترمربع همکف و 77 مترمربع در نیم طبقه اعیانی تجاری و 118 مترمربع اعیانی مسکونی و 8 مترمربع سایه انداز از ملک آقای منصور دادبخش ، دارای پلاک ثبتی شماره 259 فرعی از 6 اصلی بخش 4 کرمان ، در خیابان استقلال ، بین کوچه های شماره 6 و 8 ، به ارزش کارشناسی -/750/468/778/13 ریال ( سیزده میلیارد و هفتصد و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) ، در مسیر تعریض مستهلک گردیده است ، لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 157420-4/10/95 ، موافقت شد که در صورت انتقال میزان مسیری به نام شهرداری کرمان ، متقابلاً شهرداری پروانه ساختمانی شماره 7697 به متراژ 220 مترمربع را ، به مدت سه سال تمدید نماید و قطعه زمین های شماره 3 و 4 از نقشه تفکیکی شماره  127802/2/95-11/8/95 در پشت هتل پارس ، اراضی رضا آباد ، به مساحت جمعی 83/429 مترمربع و به ارزش کارشناسی کل -/000/000/026/9 ریال ( نه میلیارد و بیست و شش میلیون ریال ) و قطعه زمین های شماره 6 و 7 از نقشه تفکیکی شماره 16828/3-5/2/95 در آسیاباد جنوبی ، کوچه شماره 11 غربی ،  به مساحت جمعی 41/352 مترمربع و به ارزش کارشناسی
کل  -/000/895/347/3 ریال ( سه میلیارد و سیصد و چهل و هفت میلیون و هشتصد و نود و پنج  هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده واگذار گردد و به ازای مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض و امتیاز تمدید پروانه ، آن شهرداری مبلغ -/750/573/404/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و چهار میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) به آقای منصور دادبخش با رعایت مقررات پرداخت نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *