مصوبات جلسه 92/9/3

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1634-26/8/92 شهروند محترم ، آقای منصور خواجویی میرزاده به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که ملک ( حمام غربایی ) در سال 1384 بر اساس نظریة کارشناس قیمت گذاری و محاسبه شده بوده است و سپس اقدامات مربوط به تملک بر اساس توافقنامه شماره 9696/3-6/9/84 انجام و پروانة ساختمانی نیز در باقیمانده ملک صادر شده است ، در حال حاضر امکان تجدیدنظر در اقدامات انجام شده میسور نمی باشد و رعایت آن امری لازم است.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1646-27/8/92 شهروند محترم ، آقای حمید دهش به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به قدمت ملک موضوع بررسی و به گونه ای عمل شود که با رعایت ضوابط و مقررات حقی از ایشان تضییع نشود.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1542-14/8/92 شهروند محترم ، خانم مرضیه کریمی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص نامبرده ، مشکل ایشان – در خصوص ملک مسکونی در سرآسیاب که کمتر از حد نصاب است – حل گردد و در صورت وجود هر گونه مانع قانونی این شورا را از ماوقع مطلع نمایند.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1544-14/8/92 شهروند محترم ، آقای محمد نصیری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که بخشی از ملک موردنظر در اراضی دولتی است ، از این لحاظ نیز با رعایت ضوابط مربوط عمل شود.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1683-29/8/92 نماینده ساکنان و کاسبان بلوار قدس به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که لازم است که بر اساس مصوبه های شماره 1287 و1240-15/7/92 این شورا عمل شود.

6- نامه شماره 104509-28/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد در خصوص تقاضای شهروند محترم ، آقای بهروز مشکی پس از تأیید افراز از طریق مرجع قضایی ، یا انجام مراحل تفکیک با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، اقدام لازم انجام گیرد.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست ، نامه شماره 1682-29/8/92 نماینده ساکنان کوچه شماره 14 ابوذر شمالی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ضمن جمع آوری زباله های موجود از قطعه زمین موردنظر ، اقدام لازم در جهت ممانعت از تجمع زباله به استناد ماده 110 قانون شهرداری انجام گیرد.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1685-29/8/92 نماینده ساکنان کوچه شماره 14 و 29 خیابان ابوذر شمالی و بلوار امام حسین به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای مربوط به انسداد رفوژ خیابان ابوذر شمالی نیز پرونده به شورای ترافیک ارسال شود.

9- با توجه به مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست به شهرداری اعلام گردد که از تابلوهای شهرداری ، سهمیه ای به پیام های تبلیغاتی در امر بهداشت تعلق گیرد. مسؤول تعیین محتوای پیام ها خانم دکتر معصوم زاده ، رئیس محترم کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست ، خواهند بود ، که از طریق شورا به شهرداری اعلام خواهد شد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1651-27/8/92 تعدادی از ساکنان بلوار قدس و ابوذر شمالی در خصوص نصب نرده در مجاورت
پل های عابر پیاده به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که لازم است که بر اساس مصوبه های شماره 1287 و 1240-15/7/92 این شورا عمل شود.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل ، نامه شماره 1576/92-25/8/92 مدیرعامل محترم صندوق قرض الحسنه مس سرچشمه به شهرداری کرمان ارسال و اعمال گردد که لازم است در صورت کاهش مساحت نقشه ساختمان ، باز هم به میزان موردنیاز پارکینگ تأمین شود.

12- نامه شماره 116177-2/9/92 شهرداری کرمان در نشست های مورخ 2/9/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری و شورای عمومی مورخ 3/9/92 مطرح گردید. با توجه به گزارش سه ماهه سازمان حمل و نقل و ترافیک – که در نامة شماره 116066/92/س،ت -2/9/92 مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان آمده است – و همچنین بررسی میانگین سه ماهة درآمد ماه های مرداد ، شهریور و مهر در پارکینگ فتحعلیشاهی به میزان -/000/573/58 ریال و با عنایت به نامة حامیانة بنیاد شهید شهرستان کرمان به شماره 11166/820-3/9/92 ( مشارالیه برادر محترم شهیدند ) و رعایت جمیع جهات و وضعیت استیصال نامبرده و در جهت حل مشکل فی ما بین ایشان و شهرداری کرمان ، این شورا با اخذ 5/7 میلیون تومان اجارة ماهیانه و تمدید قرارداد به مدت دو سال بدون افزایش، موافقت دارد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1469-4/8/92 شهروند محترم ، آقای تاجعلی شهدادی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص لچکی موجود در خیابان 24 آذر ، به منظور صدور پروانه ساختمان ، بر اساس مجوزصادرة شماره 1478-8/8/89 ، این شورا و دیگر ضوابط و مقررات مربوط اقدام گردد.

14- نامه شماره 114013-27/8/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای عباس ابراهیمی حرجندی ، در خیابان مهدیه ، کوچه شماره 29 ، دارای فرم اجازة موقت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شماره 1300-25/3/59 ، به مساحت 20/27 مترمربع با 8/38 مترمربع اعیانی تجاری و حق کسب و پیشه ، به ارزش کارشناسی -/000/800/795 ریال ، در مسیر طرح خیابان 42 متری احداثی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 111895-20/8/92 موافقت شد که شهرداری به ازای بهره مندی از انتقال سند ملک مزبور به صورت مبایع نامه و دریافت صورتجلسة تحویلی و تصرف ملک ، قطعه زمین شماره 3 از نقشه تفکیکی شماره 111645-21/12/91 ، به مساحت 55 متر مربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/550 ریال را به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط واگذار نماید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین عوض ، مبلغ -/000/800/245 ریال به صورت نقد ، در وجه آقای عباس ابراهیمی حرجندی پرداخت شود.

15- نامه شماره 110781-27/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای غلامرضا لشکری ، از پرسنل قراردادی آن شهرداری ، از محل اعتبار ماده 17 ، ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، موافقت شد.

16- با توجه به نامه شماره 1519-25/8/92 در نشستی که در مورخ 3/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، با حضور آقایان : محمد فروغی ، سرپرست محترم شهرداری ، و جعفری ، مدیرعامل محترم سازمان اموال و املاک شهرداری انجام شد ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که لازم است قطعه زمین موردنظر شهروند محترم ، آقای مسعود بیگلری ، در بلوار شیراز به صورت یک قطعة مجزا از طریق مزایده به فروش برسد.

17- نامه شماره 88948-27/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به گزارش شهرداری ، نرخ کرایه مسیر آزادی- هوانیروز ، 7000 ریال تعیین می گردد و مقرر شد که در اعمال دقیق نرخ مصوب ، اقدام لازم به عمل آید.

18- نامه شماره 115899-2/9/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد که در اجرای مجوز صادرة شماره 1053-22/7/92 ، موافقت می شود که آقای عباس حسینی اختیارآبادی ، بدهی خود به میزان -/000/336/303 ریال را ، به صورت 30% نقد و بقیه در اقساط یک ساله پرداخت نماید.

19- نامه شماره 114900-28/8/92 شهرداری مرکز مطرح گردید. با توجه به نیاز منطقه دو شهرداری در نشست مورخ 3/9/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت گردید. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

 

« اصلاحیه بودجه شهرداری منطقه دو »

 

درآمد                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

شرح

مبلغ
مصوب

مبلغ
کسر شده

مبلغ
اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

102004

عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی

-/000/000/177

 

-/700/486/10

-/700/486/187

102006

عوارض بر معاملات غیر منقول

-/000/000/1

 

-/000/000/1

-/000/000/2

702001

فروش اموال غیر منقول

-/000/000/1

 

-/000/600

-/000/600/1

جمع

-/000/000/179

0

-/700/086/12

-/700/086/191

 

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ
مصوب

مبلغ
کسر شده

مبلغ
اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

207702

اداری

خرید لوازم مصرفی اداری

-/000/65

 

-/000/85

-/000/150

207706

اداری

خرید لوازم تنظیف

-/700/6

 

-/300/13

-/000/20

312202

اداری

تجهیز شهرداری ها به سیستم کامپیوتری

-/000/130

 

-/000/220

-/000/350

313001

اداری

خرید لوازم مصرف نشدنی اداری

-/000/45

 

-/440/275

-/440/320

207708

شهری

خرید تابلو و پلاک راهنما

-/000/150

 

-/000/350

-/000/500

313001

شهری

خرید لوازم مصرف نشدنی اداری

-/040/7

 

-/960/42

-/000/50

3031202301

عمرانی

تکمیل میدان ورودی فرودگاه

0

 

-/000/400

-/000/400

3050102303

عمرانی

تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی مادر

0

 

-/000/000/1

-/000/000/1

3031002303

عمرانی

احداث مسیر ویژه دوچرخه سواری از میدان آزادی تا دانشکده فنی

0

 

-/000/000/4

-/000/000/4

3050102304

عمرانی

احداث فضای سبز تقاطع غیر همسطح کوثر

0

 

-/000/000/5

-/000/000/5

3091002301

عمرانی

دیون عمرانی پروژه های عمرانی

-/000/500

 

-/000/700

-/000/200/1

جمع

-/740/903

0

-/700/086/12

-/440/990/12

 

20- با رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان کرمان مکاتبه و درخواست گردد که با توجه به گزارش های مردمی مختلف درباره وضعیت نامناسب بهداشتی میدان میوه و تره بار ، از محل بازدید و نتایج بررسی به این شورا ارسال گردد ، تا اقدام متناسب انجام گیرد.

21- با توجه به اعلام نظر صدا و سیمای مرکز کرمان از ورود 6 نوع برنج آلوده به بازار کرمان ، با مدیرکل محترم ادارة استاندارد استان کرمان مکاتبه و استعلام شود که با توجه به اهمیت موضوع ، این شورا را از هر گونه اقدام انجام شده مطلع نمایند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *