مصوبات جلسه 92/8/5

1- نامه شماره 103882-30/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 5/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 103775/1-30/7/92 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای جلیل جباری ، مبلغ -/969/853/232 ریال از بابت عوارض پروانه و حذف پارکینگ ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است ، لذا با برگشت آن مبلغ اضافه به نامبرده موافقت شد.

2- نامه شماره 103823-30/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 5/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شمالی ملک در خیابان گلدشت ، به مساحت 80/96 مترمربع – که در اثر تقلیل عرض گذر و تصویب خط پروژه اصلاحی به وجود آمده است – به ارزش کارشناسی
-/000/800/580 ریال به شهروند محترم ، آقای غلامحسین کریم زاده نگاری ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

3- نامه شماره 101483-25/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 5/8/92 شورای عمومی مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 86993/4-24/6/92 منطقه چهار شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محمد امین ادهمی ، مبلغ -/280/141/65 ریال از بابت عوارض پروانه ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است ، لذا با برگشت آن مبلغ اضافه به نامبرده موافقت شد.

4- نامه شماره 103675-30/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 5/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک آقایان : سیدمحمدرضا
حاج سیدحسین خانی و علیرضا فرهمند در خیابان کمیل ، کوچة شماره 13 ( اراضی محمدآباد ) ، به مساحت 94/73 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/160/035/1 ریال به نامبردگان ، جهت ادغام در ملک موردنظرشان ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

5- نامه شماره 98630-17/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 5/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به پیشنهاد شهرداری ، با ثبت مبلغ -/000/750/164 ریال بهای ملک مسیری شهروندان محترم ، آقای علی حاج علیزاده و خانم مریم کریمی نیا – موضوع مجوز صاردة شماره 3247-9/9/82  این شورا – در هزینه های سال جاری ردیف 3010202101 با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی موافقت شد.

6- نامه شماره 88875-7/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 5/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص تقاضای شهروند محترم ، آقای محمود یزدانی ، در مورد عوارض و تفکیک ملک ، به طور دقیق رسیدگی شود و سپس با رعایت ضوابط و مقررات اقدام گردد.

7- نامه شماره 98830-1/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/8/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل مطرح گردید و مقرر شد که بر اساس صورتجلسه کارگروه ترافیک اقدام شود.

8- نامه شماره 98848-1/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/8/92 کمیسیون فنی ، عمران ،
ترافیک و حمل و نقل در خصوص نصب تابلوی توقف ممنوع در خیابان مولوی ، مطرح گردید و مقرر شد که بر اساس صورتجلسه کارگروه ترافیک اقدام شود.

9- با شهرداری کرمان مکاتبه و اعلام شود که با توجه به مراجعة برخی از شهروندان به شورا ، در این خصوص که پروندة ملک مسکونی آنان به علت استفادة هنری یا فرهنگی به کمیسیون ماده صد ارجاع می شود ، این شورا بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/8/92 شورای عمومی و در جهت حل مشکل این گروه از
شهروندان ، در اجرای مفاد مصوبة ارسالی شماره 1324-20/7/89 تأکید دارد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1426-29/7/92 شهروند محترم ، آقای ماشاالله جعفری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به تقاضای ایشان در خصوص برگشت به کار ، بر مبنای ضوابط و مقررات اقدام شود.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 1418-28/7/92 شهروند محترم ، آقای پیام عباسی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده با رعایت اولویت بندی تملک و بر مبنای ضوابط و مقررات انجام گیرد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/8/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 1037/گ/92-23/7/92 مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مسکن مسباره گستر کریمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در اجرای مجوز صادرة شماره 617-10/4/92 این شورا با رعایت ضوابط و مقررات تأکید می شود.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 242/7495-25/7/92 مدیرعامل محترم تعاونی مسکن نابینایان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مشکلات ویژة نابینایان ، این شورا در جهت رفع مشکل ، با خریداری پارکینگ های مورد نیاز موافقت دارد.

14- در پاسخ نهایی به تقاضانامه نائب رئیس محترم انجمن صنفی رانندگان کرایه بین شهری کرمان به شماره
202-25/6/92 مطرح گردید و مقرر شد که اعلام شود که رعایت مفاد بند 3 صورتجلسه شورای ترافیک امری لازم است.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/8/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 1414-28/7/92 شهروند محترم ، آقای محسن عبدالحسین پور به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که قیمت گذاری ملک در تاریخ 19/5/90 انجام شده است ، موافقت می شود که ظرف مدت حداکثر یک ماه ، نامبرده اقدام لازم جهت قیمت گذاری مجدد و اجرای توافق به انجام رساند. بدیهی است که در صورت امتناع یا کوتاهی در اقدام ، اعتراض مجدد در شورا پذیرفته نخواهد بود.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/8/92 شورای عمومی ، نامه شماره 109-27/7/92
مدیر محترم دبیرستان فرهنگ به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با عنایت به این که همایش ادبیات عاشورا امری کشوری است ، با در اختیار دادن سالن اجتماعات خانه شهر در تاریخ 18/9/92 ، مشروط به این که آن دبیرستان در پوسترهای تبلیغاتی خود ، نام شورا و شهرداری کرمان را نیز به عنوان حامی ذکر نماید ، به صورت رایگان موافقت می شود و در صورت امتناع ، صرفاً 20% تخفیف در نظر گرفته شود.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1322-18/7/92 ورثة مرحوم محمدعلی صداقت به شهرداری کرمان در خصوص عوارض تفکیک ملک ، ارسال و اعلام گردد که با توجه به سابقة همکاری آن خانواده با شهرداری ، بر مبنای ضوابط و مقررات اقدام گردد و در حد مقدور مساعدت شود.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1446-1/8/92 شهروند محترم ، آقای محمدحسین قربانی ده بالایی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده با توجه به مصوبه 530-10/4/92 این شورا ، صرفاً جهت اخذ امتیاز گاز اقدام گردد.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1355-22/7/92 شهروند محترم ، آقای صفر مرادی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضای دکة بلوار رضوان بررسی گردد و بر اساس ضوابط اقدام و در حد مقدور مساعدت شود.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/8/92 شورای عمومی ، نامه شماره 174/90-9/7/92
هیأت مدیره محترم تعاونی مسکن مهر شفا به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای آسفالت کوچه با اولویت اقدام شود.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 5/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1345-21/7/92 شهروند محترم ، آقای محمدمهدی تندر به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری ، به صورت 50% نقد و مابقی در اقساط 12 ماهه اخذ گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *