مصوبات جلسه 92/8/26

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1601-20/8/92 شهروند محترم ، آقای قلندر بنی اسدی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به قدمت ملک و نبود فوریت برای اجرای طرح ، با اخذ تعهد لازم ، اقدامات بعدی جهت ممانعت از تخریب دیوار حیاط ، با رعایت مقررات مربوط انجام گیرد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1600-20/8/92 شهروند محترم ، آقای محمد شیخ شعاعی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از تأیید اداره استاندارد اقدامات بعدی انجام گیرد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 1610-21/8/92 شهروند محترم ، آقای حمید شجاعی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که پرونده مربوط به ملک موردنظر در خیابان خواجو ، کوچة شماره 18 ، در دیوان عدالت اداری در دست رسیدگی است ، لازم است تا صدور رأی ، از هر گونه اقدام جلوگیری شود و سپس بر آن مبنا اقدام لازم صورت گیرد.

4- نامه شماره 23684-31/4/91 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 1589-19/8/92 شهروند محترم ، آقای رمضان
انجم شعاع به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که سوابق پرونده و وجود دستور موقت ، طرفین پرونده از انجام هر گونه اقدام در شهرداری اعم از صدور پروانه ساختمان و عدم خلاف ، تفکیک و … احتراز شود و هم چنین از عملیات ساختمان در قطعه زمین مزبور نیز ممانعت گردد.

5- با توجه به نامه شماره 1607-21/8/92 شهروندان محترم ، آقای رضا مختارآبادی و خانم فاطمه امیر
دورانی زاده ، به نامبردگان اعلام گردد که نظر به این که پروندة قطعة موردنظر ، روبروی شهرک جنت ، در دادگستری کرمان در حال رسیدگی است ، هر گونه اقدام بعد از صدور رأی از مرجع قضایی ممکن خواهد بود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1586-19/8/92 شهروند محترم ، آقای سید مهدی پورحسینی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر مبنای توافقنامة منعقد ، مقدار مسیری با پروانه شناور تهاتر گردد.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست ، تصویری از مطالب پیشنهادی ، شهروند محترم ، آقای علی آبادی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با پیشنهادات مطرح با شرط تفکیک از مبدأ موافقت شد. ضمناً مدت زمان بررسی تا پایان سال جاری اعلام شود.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1501-8/8/92 شهروند محترم ، آقای مهدی برهانی زرندی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای نامبرده برای تملک زمین بر مبنای مجوز صادره شماره 1478-8/8/89 اقدام گردد.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست ، نامه شماره 1553-15/8/92 هیأت امنای مسجد انصارالمهدی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گرد که با توجه به اهمیت موضوع ، در صورتی که زمین متعلق به شهرداری است هر چه سریع تر در خصوص حصارکشی اقدام گردد و در صورتی که مالکیت زمین ، به غیر تعلق دارد به مالک آن اعلام شود که اقدام لازم انجام دهد ، در غیر این صورت ، با استناد به ماده 110 قانون شهرداری ها عمل شود.

10- نامه شماره 79298-1/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون فرهنگ و IT ، مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص نامگذاری خیابان جدیدالاحداث انتهای خیابان سجادیه به نام
« خلبان شهید حسین طیارزاده » ، موافقت گردید.

11- نامه شماره 95444-17/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، مطرح گردید و مقرر شد که هر گونه اقدام در خصوص تقاضا بر اساس ضوابط انجام گیرد. در خصوص صدور مجوز پایانکار برای مجتمع های ساختمانی مستحدث ، در وضعیتی که پارکینگ های آن ها تکمیل نشده است ، بررسی کارشناسانه انجام و این شورا را مطلع نمایند تا در جلسه ای تصمیم گیری شود.

12- نامه شماره 111124-20/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و مقرر شد که با ملاحظة مبلغ پرداخت شده که موجب صدور سند اجاره اوقاف برای لچکی موردنظر شده است ، آن مبلغ به شهروند محترم ، آقای محمدعلی عامری برگشت گردد و با توجه به ضرر و زیانی نیز که به نامبرده وارد شده است ، ملک بدون دریافت وجه ، تفکیک گردد.

13- نامه شماره 107598-21/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که پس از تأیید اداره استاندارد اقدامات بعدی انجام گیرد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
1585-19/8/92 تعدادی از ساکنان محلة سرآسیاب به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که آسفالت
کوچه های  محلة مزبور در اولویت قرار گیرد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان ، نامه شماره 5765/2/6843-20/8/92 فرماندار محترم شهرستان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص اجرای بندهای 2 ، 4 و 6  صورتجلسة ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان کرمان ، اقدام لازم به عمل آید.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1625-25/8/92 شهروند محترم ، آقای ماشاالله جعفری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص برگشت به کار نامبرده ، بر مبنای ضوابط و مقررات جاری عمل شود.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
45-27/7/92 انجمن محترم اولیا و مربیان دبیرستان دخترانه و دورة دوم دبستان شهید مهدوی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی ، در صورتی که عرض کوچة موردنظر بیشتر از 12 متر باشد ، بدون پرداخت خودیاری ، در اولویت آسفالت قرار گیرد.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 10328/92/11-8/8/92 مدیرکل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که در حال حاضر امکان کمک مالی میسر نیست ، مقرر شد در جهت ساخت فیلمی مستند از زندگی و شهادت سرلشکر خلبان شهید سید حسین حسینی ، از حیث تبلیغ و در اختیار گذاشتن مکان های تحت نظر شهرداری ، به شهروند محترم ، آقای مجتبی دهقانی مساعدت شود.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1587-19/8/92 تعدادی از ساکنان محلة فیروزآباد ، کوچة شماره 27 به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی تقاضا ، اقدامات لازم در جهت حل مشکل خدماتی کوچة موردنظر انجام گیرد.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1641-26/8/92 شهروند محترم ، خانم نرگس دهقان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده بررسی شود و مساعدت ممکن جهت حل مشکل صورت گیرد.

21- نامه شماره 111909-20/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد که تقاضا نامه مورخ 10/8/91 شهروند محترم ، آقای احمد بنی اسدی و پیشنهاد شهرداری ، با فروش قطعه زمین ردیف 73 قدیم (87 جدید ) از بلوک سه در محلة صنعتی ، به مساحت 12/361 مترمربع به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/736/559 ریال ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه به شهرداری کرمان اعلام گردد که در خصوص میزان وصول بودجه سال 1392 گزارشی ، به تفکیک مناطق و سازمان ها به این شورا ارسال گردد تا در جلسة آینده کمیسیون بودجه مطرح شود.

23-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون خدمات شهری به شهرداری کرمان اعلام گردد که در خصوص پاک سازی شهر از پوسترهای تبلیغاتی کاندیداهای شورای شهر و
ریاست جمهوری اقدام لازم به عمل آید.

24- نامه شماره 113003-25/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به این که شهروند محترم ، آقای ایمان مهدوی ، جهت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/407/896/136 ریال به منطقة چهار شهرداری پرداخت کرده که مبلغ -/407/896/41 ریال آن به صورت نقد و مبلغ -/000/000/95 ریال به صورت چک می باشد و در حال حاضر نیز امکان صدور پروانه ساختمان وجود ندارد ، با برگشت آن مبلغ و چک های تقسیطی به نامبرده موافقت شد. ضمناً در مورد علت دریافت وجه ، قبل از تفکیک ، به این شورا توضیح داده شود.

25- نامه شماره 111883-20/8/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ملک شهروند محترم ، آقای رضا خواجویی ، دارای سند واگذاری از شرکت تعاونی مسکن سپاه به شماره 807-2/8/74 ، در شهرک جنت ، کوچه شماره 15 ، به مساحت 5/240 مترمربع با 5/45 مترمربع اعیانی ، به ارزش کارشناسی -/000/100/321/1 ریال ، در مسیر طرح کمربندی شرقی قرار می گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 107403-8/8/92 موافقت گردید که در قبال تصرف ملک و انتقال سند ملک مسیری به صورت مبایع نامه به نام شهرداری کرمان و دریافت صورتجلسة تحویلی ملک ، قطعه زمین شماره 240 ، از نقشه تفکیکی شماره 16446/2/90-30/8/90 ، به مساحت 23/217 مترمربع و به ارزش کارشناسی-/000/826/346/1 ریال به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد. با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین عوض ، آقای رضا خواجویی مبلغ -/000/726/25 ریال به صورت نقد در وجه شهرداری پرداخت نماید.

26- نامه شماره 113438-26/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 26/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد اجرای بند یک از صورتجلسه مورخ 12/6/92 شورای سازمان اتوبوسرانی کرمان ، در خصوص افزایش نرخ کرایه اتوبوس های سازمان از 1000 ریال به 1500 ریال و اتوبوس های بخش خصوصی از 1500 ریال به 2000 ریال ، موافقت گردید. به شهرداری کرمان اعلام گردد که لازم است که در خصوص خرید کارت بلیت ، فرهنگ سازی و مردم بدین امر تشویق شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *