مصوبات جلسه 92/8/19

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1474-5/8/92 شهروند محترم ، خانم اقدس زرافشان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به نامبرده ، با اخذ تعهد از ایشان ،  در زمانی که شهرداری خواهان اجرای طرح گردد ، مالک بدون هر گونه ادعایی در مورد اعیانی ، با رعایت دیگر ضوابط قانونی در خصوص واگذاری عرصة ملک با شهرداری همکاری نماید و مشارالیها در حال حاضر بتواند از ملک خود استفاده نماید.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست ، نامه شماره 1461-1/8/92 تعدادی از مالکان قطعه زمین در شهرک مطهری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که از محل بازدید شود و ضمن جمع آوری زباله های موجود ، اقدام لازم در جهت ممانعت از تجمع زباله در قطعه زمین موردنظر  صورت گیرد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست ، نامه شماره 1475-5/8/92 تعدادی از کاسبان بازار مظفری و قدمگاه به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که از محل بازدید شود و موضوع تقاضا به نحو کارشناسانه بررسی و تمهیدی جهت حل مشکل بوی فاضلاب اندیشیده شود.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست ، نامه شماره 1180-3/7/92 تعدادی از ساکنان کوچة شماره 14 خیابان ابوذر شمالی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ضمن جمع آوری زباله های موجود ، اقدام لازم در جهت ممانعت از تجمع زباله در قطعه زمین موردنظر  صورت گیرد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1517-9/8/92 شهروند محترم ، خانم فاطمه قربانی زاده به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با عنایت به توافقی که میان شهرداری و ادارة مخابرات شده است ، در صورتی که نگارنده ، عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان را پرداخت کرده است ، پروانه ساختمان ملک صادر گردد.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1539-14/8/92 شهروند محترم ، آقای محمد شیخ شعاعی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از تأیید ادارة استاندارد و انجام مراحل کامل قانونی مربوط به آسانسور ، پایان کار صادر گردد.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 1356-22/7/92 شهروند محترم ، آقای حسن خدادادی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا در کمیسیون اصالت اسناد به نحو کارشناسانه بررسی گردد و حتی الامکان در پاسخ به این شهروند محترم تسریع گردد.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون فرهنگ و IT ، مقرر شد که شهرداری کرمان از بنیاد شهید و امور ایثارگران ، در مورد شهدای محلة پانصد دستگاه استعلام گردد. سپس از نام هر یک از شهدای معرفی شده ، در ذیل تابلوی نصب شده در هر کوچه استفاده شود.

9- نامه شماره 99326-20/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 33595-31/2/92 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 49 ، خیابان شهید مصطفی خمینی ، به نام « شهید غلامرضا آتشی گوهری » موافقت گردید.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه های شماره 1379-27/7/92 و 1354-22/7/92 تعدادی از ساکنان کوچه های شهید مغفوری 10 و صیاد شیرازی 13 در محلة سرآسیاب به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مصوبة سابق این شورا ، صرفاً با دریافت عوارض خدمات شهری و نوسازی مجوز انشعاب گاز صادر گردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1560-15/8/92 شهروند محترم ، آقای سید کریم هنری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای نامبرده ، با توجه به این که اظهار می دارد که زمین دارای آب و برق می باشد ، بررسی شود و بر مبنای ضوابط و مقررات اقدام لازم به عمل آید.

12- نامه شماره 23170-15/8/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 4218 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شاهزاده محمد ، کوچه شماره 7 ، متعلق به ورثه بانو فاطمه ضیاء جلدی ، به مساحت 50/621 مترمربع با 5/109 مترمربع ساختمان گنبدی و 121 مترمربع ساختمان تیرآهنی با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/600/315/1 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 740-16/7/92 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 216 ، 187 ، 188 ، جمعاً به مساحت 44/600 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل -/000/968/320/1 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت شد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، ورثه مرحوم بانو فاطمه ضیاء جلدی مبلغ
-/000/368/5 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايند.

13- نامه شماره 111009-18/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 19/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی قطعه زمین شماره 774 در
شهرک باهنر ، به مساحت 22/62 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/848/144/1 ریال به شهروند محترم ، آقای حمید پوریزدان پناه کرمانی ، جهت ادغام ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

14- نامه شماره 6534/109/ص-30/7/92 مدیرکل محترم امور مالیاتی استان کرمان مطرح گردید و در اجرای بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ، آقایان : یوسف جعفری ،
کمال جوانمرد ، سعید گیلانی و علی اکبر مشرفی ، اعضای این شورا ، به عنوان نماینده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مرکز استان معرفی گردیدند.

15- نامه شماره 94785-20/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، مطرح گردید و در خصوص درخواست شهروند محترم ، آقای موسی زاده برای شکایت از نصب آسانسور خطرساز در یک مجتمع مسکونی ، لازم است که هر گونه اقدام با رعایت ضوابط قانونی انجام گیرد.

16- نامه شماره 110588-15/8/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 19/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به توضیح آقای محمد فروغی ، سرپرست محترم شهرداری کرمان ، دال بر این که مبلغ
-/000/000/000/2 ریال را قبلاً  استانداری کرمان به حساب شهرداری واریز کرده است ، با پرداخت مبلغ مزبور از طریق جابجایی از محل سایر اعتبار مواد 16 و 17 به اداره کل فرودگاه های استان کرمان موافقت شد.

17- با توجه به نامه شماره 10435/42-4/8/92 مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری کرمان ، با ایشان مکاتبه و اعلام گردد که در تاریخ 21/8/92 مبلغ -/260/971/149/1 ریال به شماره حساب  0108356861008 به نام مسجد حضرت ابوالفضل جاده بم کرمان ، واریز شده است.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/8/92 شورای عمومی ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که در بودجه آتی شهرداری ، احداث و تأسیس سه پارک بانوان در سه منطقة یک ، سه و چهار شهرداری پس از بررسی و تعیین مناسب مکان ها در نظر گرفته شود.

19- نامه شماره 88967-7/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 19/8/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به تحویل کلیة گزارشات حسابرسی شهرداری مرکز – مناطق و سازمان های وابسته سال 1390 به شورای شهر کرمان ، مقرر شد در ثبت 100% هزینه های حسابرسی با استفاده از ردیف 205513-100 سال جاری اقدام گردد و در خصوص پرداخت و تسویه حساب 25% از مبلغ باقی مانده ، پس از ارایه گزارش حسابرسی مادر و تأیید این شورا اقدام گردد.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/8/92 کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که پیمانکاران در نصب تابلوهای تبلیغاتی بر پل های عابر پیاده ، علاوه بر مبانی مربوط به زیبایی سازی شهری و دیگر مقررات و قوانین مربوط به آن دقیقاً توجه کنند و در صورت مشاهدة هر گونه تخلف ، به ویژه اگر موجب ناایمنی اجتماعی شود ، برخورد قانونی به عمل آید.

21- با توجه به تماس تلفنی آقای رحمانی ، شهردار محلة شهرک شهید بهشتی با روابط عمومی این شورا و طرح موضوع در نشست مورخ 19/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که در خصوص نصب وسایل ورزشی در پارک نماز ، در حد مقدور مساعدت شود.

22- نامه شماره 90311-9/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 18/8/92 کمیسیون فرهنگ و IT  مطرح گردید و مقرر شد که کوچة شماره 20 ، بلوار جهاد ، معروف به کشتار گاه – که به نام
ملک الشعرای بهار تغییر نام یافته بود – پس از استعلام از بنیاد شهید کرمان و بر مبنای اظهارنظر آن بیناد محترم ، به نام یکی از شهدای گرامی آن خیابان تغییر نام یابد و از نام ملک الشعرای بهار برای معبری دیگر استفاده شود.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1566-16/8/92 تعدادی از ساکنان بلوک پارس از شهرک مطهری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به تقاضای این شهروندان پس از پرداخت خودیاری رسیدگی گردد و با رعایت اولویت ، اقدام گردد.

24- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 19/8/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره 1579-18/8/92 تعدادی از ساکنان کوچه های شماره 6 شمالی و جنوبی آن در خیابان چهارده معصوم در شهرک ایرانمنش به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد ، در صورتی که ساکنان خودیاری آسفالت را قبلاً پرداخت کرده اند ، آسفالت کوچه های مزبور در اولویت اقدام قرار گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *