مصوبات جلسه 92/7/7

1- تصویب هیأت رئیسة کمیسیون های شورا :

1-1- خدمات شهری :

رئیس : خانم رؤیا دیوان بیگی ، نایب رئیس : خانم صدیقه زاهدی و منشی : آقای علی اکبر مشرفی ، 

2-1- بانوان ، خانواده و مشارکت های مردمی :

رئیس : خانم زهرا ایرانمنش ، نایب رئیس : خانم ماه بانو معصوم زاده و منشی : آقای محمدیاسین پنجعلی زاده ،

3-1- فرهنگ و IT :

رئیس : خانم صدیقه زاهدی ، نایب رئیس : زهرا ایرانمنش و منشی : خانم ماه بانو معصوم زاده ،

4-1- برنامه و بودجه :

رئیس : آقای علی منصوری ، نایب رئیس : خانم زهرا ایرانمنش و منشی : آقای محمد یاسین پنجعلی زاده ،

5-1- معماری ، شهرسازی و بافت قدیم :

رئیس : آقای منصور ایرانمنش ، نایب رئیس : آقای فتح الله مؤیدی و منشی : آقای علی منصوری ،

6-1- فنی ، عمرانی ، ترافیک و حمل و نقل :

رئیس : آقای علی اکبر مشرفی ، نایب رئیس : خانم ماه بانو معصوم زاده و منشی : آقای منصور ایرانمنش ،

7-1- حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری :

رئیس : آقای محمدیاسین پنجعلی زاده ، نایب رئیس : آقای یوسف جعفری و منشی : آقای علی منصوری .

2- نامه شماره 79003-6/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/6/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تحویل 1000 قالب بلوک دیواری ، به مسجد و تکیه امام حسین (ع) زیارتگاه شیخ شهاب الدین بدون اخذ وجه موافقت شد. لازم است که مبلغ-/000/700/5 ریال بهای آن بلوکها ، از محل اعتبار ردیف 416609-100 با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی پرداخت گردد.

3- نامه شماره 81939-12/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/6/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید. نظر به این که شهروند محترم ، آقای محمدحسین اکبری بقا در مزایده ، برندة قطعه زمینی در کوچة شماره 17 خیابان شفا گردیده اند و اکنون برای آن قطعه معارض پیدا شده است ، با توجه به یکسان بودن قیمت و مساحت ، با واگذاری قطعه زمین عوض ، به نشانی بلوار جمهوری اسلامی ، غرب پل راه آهن ، انتهای خیابان وصال ، اراضی حسینیه که قطعة شماره 6 از نقشه تفکیکی شماره 30052/2-29/4/91
می باشد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 77308-3/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/6/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و موافقت شد که مبلغ -/250/958/895/3 ریال ، ارزش ملک مسیری شهروند محترم ، خانم صدیقه نجمایی ، موضوع مجوز صادرة شماره 1169-14/7/89 این شورا ، در هزینه های سال جاری ، در ردیف 3010202101 ، به نام تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی ثبت گردد.

5- نامه شماره 77217-3/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/6/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و موافقت شد که مبلغ -/000/200/003/1 ریال ، ارزش ملک مسیری شهروند محترم ، آقای رضا سعیدی ، موضوع مجوز صادرة شماره 135-12/2/91 این شورا ، در هزینه های سال جاری ، در ردیف 3010202101 ، به نام تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی ثبت گردد.

6- نامه شماره 77298-3/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/6/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و موافقت شد که مبلغ -/000/200/617 ریال ، ارزش ملک مسیری شهروند محترم ، خانم منیجه محمدی ، موضوع مجوز صادرة شماره 941-24/5/91 این شورا ، در هزینه های سال جاری ، در ردیف 3010202101 ، به نام تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی ثبت گردد.

7- نامه شماره 80432-9/6/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون
قلاع تاريخي دختر و اردشير ، قطعه شماره 56 ، در شهرک قائم ، متعلق به شهروند محترم ، آقای عباس
مالکی مقدم ، دارای شش دانگ پلاك ثبتي شماره 8965 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، به مساحت
172 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/361 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 592-20/5/92 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 130 ، به مساحت 210 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/000/378 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان
هفت باغ به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، آقای عباس مالکی مقدم مبلغ -/000/800/16ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

8- نامه شماره 85078-19/6/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از پلاک ثبتی شماره 3 فرعی از 3073 اصلی بخش سه کرمان ، در بلوار فردوسی ، کوچة شماره 14 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم مهناز عظمایی ، به مساحت 50/49 مترمربع ،  به ارزش کارشناسی
-/000/000/396 ریال ، در مسیر اجرای طرح بلوار فردوسی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 80869-10/6/92 موافقت گردید که به ازای انتقال قطعی اسناد ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ -/375/862/47 ریال بابت تفاوت عوارض ملک بر مبنای مساحت تقلیل یافته از بهای مسیری کسر و
ما به التفاوت آن را به مبلغ -/625/137/348 ریال به صورت نقد ، با رعایت ضوابط مربوط در وجه نامبرده یا وکیل قانونی ایشان پرداخت نماید.

9- نامه شماره 81420-10/6/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، ملک شهروند محترم ، آقای عبدالحسین شاهرخی ، در خیابان شهدای پیرانشهر ، کوچه شماره 6 ، دارای شش دانگ پلاك ثبتي شماره 3532 مکرر بخش دو کرمان ، به مساحت 258 مترمربع با 301 مترمربع ساختمان اسکلت فلزی مسکونی و 70/191 مترمربع ساختمان تجاری با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/500/683/260/4 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 632-2/6/92 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 184 ، 62 ، 60 ، 59 ، 61 ، 129 و 102 ، جمعاً به مساحت 05/1441 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل -/000/820/329/4 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت شد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، آقای عبدالحسین شاهرخی مبلغ -/500/136/69 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

10- نامه شماره 77358-3/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/6/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 74700/1-28/5/92 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محمدمهدی بامروت نژاد ، مبلغ -/000/920/56 ریال از بابت عوارض پروانه ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است ، با برگشت آن مبلغ اضافه به نامبرده موافقت شد.

11- نامه شماره 81943-12/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/6/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شرقی مجاور ملک شهروند محترم ، آقای
محمد رضا مقدم ، در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان خوارزمی ، به مساحت 22/67 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/515/386 ریال به مشارالیه یا وکیل قانونی ایشان ، جهت ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

12- نامه شماره 76567-5/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 30/6/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و مقرر شد که تصویر درخواست کتبی سازمان بازرسی کل کشور به این شورا ارسال گردد و در صورتی که این اقدام بدون درخواست کتبی انجام شده است ، من بعد بدون وجود نامة رسمی از ارسال اطلاعات مربوط به پروندة افراد خودداری شود.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ،
نامه شماره 1207-6/7/92 شهروند محترم ، خانم فاطمه عظیمی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردید که در خصوص تقاضای ایشان ، بر مبنای ضوابط اقدام گردد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم و با توجه به توضیح آقای مهندس ایلاقی ، شهردار محترم منطقه دو آن شهرداری ، نامه شماره 1206-6/7/92 شهروندان محترم ، آقایان : علی اسفندیاری و رسول ایرانمنش به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردید که پس از بررسی و تطبیق پروانة صادره با وضعیت موجود ( ساخت و ساز انجام شده ) اقدام لازم با رعایت مقررات مربوط ، انجام گیرد.

15- نامه شماره 56253-2/5/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 7/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح و موافقت گردید تا در صورتی که شهروند محترم ، آقای یاسر دوستکام ، با دادن تعهد محضری ، پرداخت پذیرة اوقاف را تقبل نماید ، تفکیک لچکی از ملک هم انجام شود.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1106-18/6/92 شهروند محترم ، آقای علی اکبر صیرفی نژاد به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردید که ضمن توجه به مفاد نامة شماره 1983-1/12/91 این شورا ، موضوع تقاضا مجدداً بررسی شود به نحوی که حقی از نامبرده ضایع نشود.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1218-7/7/92 شهروند محترم ، آقای سید کریم هنری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردید که موضوع تقاضا بررسی و اقدام لازم به عمل آید.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1161-31/6/92 شهروند محترم ، آقای علی زینلی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردید که در خصوص تملک ملک موردنظر ، در محدودة طرح قلعه دختر و اردشیر بررسی لازم انجام شود و با رعایت مقررات مربوط اقدام ثانوی انجام گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *