مصوبات جلسه 92/7/28

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 1243-10/7/92 شهروند محترم ، آقای مسعود یوسفی زاده به شهرداری ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای کار نامبرده پس از بررسی و نیاز ، اقدام قانونی به عمل آید.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 209/45294-27/6/92 بانک ملت شعبة قائم (عج) کرمان به شهرداری ارسال و اعلام گردد که سازمان تاکسیرانی با بانک ملت در خصوص تقاضای مندرج ، همکاری نماید.

4- نامه شماره 86546-23/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری و به منظور پیشرفت کارها ، به منظور تنفیذ اختیار مصرح ، تا مبلغ پنجاه میلیون ریال به جناب آقای محمد فروغی ، سرپرست محترم شهرداری ،  تا زمان شروع به کار شهردار کرمان موافقت گردید.

5- نامه شماره 98929-18/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 شورای عمومی مطرح گردید و با عنایت به تبصرة ماده 18 قانون معاملات شهرداری ، صورتجلسات کمیسیون مناقصه مربوط به بیمة مسؤولیت مدنی شهرداری تأمین نیروی خدماتی سازمان بهشت زهرا و همچنین صورتجلسات مزایدة بهره برداری از پارکینگ های شهر تحت نظارت سازمان حمل و نقل و ترافیک تأیید می شود.

6- نامه شماره 89927-7/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور پرداخت حق الزحمه ماهیانة آقای حسن تاجیک ، نماینده محترم دادگستری به میزان -/000/300/2 ریال از ابتدا تا پایان سال جاری موافقت شد.

7- نامه شماره 87674-28/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای یدالله ابراهیمی ، از پرسنل بازنشسته آن شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان سرطان ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، موافقت گردید.

8- نامه شماره 95446-22/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به نامه شماره 81944-12/6/92 و تقاضا نامه مورخ 16/5/92 شهروند محترم ، آقای فتح الله نامجو و پیشنهاد شهرداری ، با فروش قطعه زمین ردیف 53 قدیم (50 جدید ) از بلوک یک در محلة صنعتی ، به مساحت 340 مترمربع به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/000/680 ریال ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

9- نامه شماره 94402-15/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به شهروند محترم ، آقای اصغر رجب زاده ، از پرسنل شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، موافقت گردید.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1389-27/7/92 شهروند محترم ، آقای حمید عادلی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که قدمت احداث بنای ملک موردنظر ، در خیابان مطهری غربی ، کوچه آسیاباد شمالی ، غربی 6 ، زیاد است و تعریض اعلام شده نیز در محل حیاط می باشد ، موافقت شد که از این شهروند محترم ، با اخذ تعهدی که ملزم گردد تا تعریض ملک را در زمان اخذ پایان کار ساختمان انجام دهد ، رفع مشکل گردد.

11- نامه شماره 88955-13/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/7/92 کمیسیون فنی ، عمران ، ترافیک و حمل و نقل مطرح گردید. به شهرداری پیشنهاد شود که از مصوبة شورای حمل و نقل همگانی در صورت لزوم ، با رعایت مقررات استفاده شود.

12- نامه شماره 98854-17/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شمالی ملک شهروند محترم ، آقای شکرالله وهابی ، در خیابان 24 آذر ، به مساحت 70/10 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/342 ریال به مشارالیه ، جهت ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

13- نامه شماره 18698-9/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با هزینه کرد مابه التفاوت مبلغ کارکرد و مبلغ پرداختی شرکت آسادژ به میزان
-/000/000/40 ریال و پرداخت مبلغ مزبور از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی به آن شرکت با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

14- نامه شماره 91631-3/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد که اقدامات آتی در مورد ملک شهروند محترم ، آقای محمد حسن شاهی ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام گیرد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1232-9/7/92 هیأت محترم محفل غم فدائیان حسین (ع) کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تقاضا بررسی و بر مبنای ضوابط و مقررات اقدام گردد.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1364-25/7/92 شهروند محترم ، آقای سید مجید دستیار به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موافقت شد که مبلغ پرداختی مشارالیه به شهرداری به میزان 000/000/200/3 ریال با زمین – با حفظ کاربری فضای سبز -تهاتر گردد و باقی ماندة سهم شهرداری ، به صورت زمین منظور گردد. ضمناً چکی که از بابت باقی ماندة زمین های مورد توافق در اختیار شهرداری می باشد ، به ایشان مسترد گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 1301-16/7/92 شهروند محترم ، خانم حکیمه میرزایی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده بررسی گردد و هر گونه اقدام بر مبنای ضوابط و مقررات انجام گیرد.

18- نامه شماره 95566-11/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد که اقدامات آتی ، در مورد ملک آقای عبدالله شهابی نژاد ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام گیرد.

19- نامه شماره 9133/42/68-6/7/92 مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری کرمان جهت اقدام به شهرداری کرمان ارسال گردد.

20- نامه شماره 95556-11/7/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 225 فرعی از 4861 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، متعلق به شهروند محترم ، خانم فاطمه جاودان ، به مساحت 259 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/800/789 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 683-24/6/92 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 131 و 78 ، جمعاً به مساحت 400 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل -/000/500/984 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، خانم فاطمه جاودان مبلغ -/000/700/194 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

21- نامه شماره 93598-8/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 28/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که مساحت قطعه زمین های واگذاری – موضوع مجوز صادرة شماره 2182-16/12/90 این شورا – تغییر یافته و از 68/246 مترمربع به 61/250 مترمربع افزایش یافته است ، لذا این شورا با اجرای توافقنامه اصلاحی شماره 91920-4/7/92 موافقت دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *