مصوبات جلسه 92/7/21

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1299-16/7/92 شهروند محترم ، آقای احسان آ مومنی فر به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پرونده به کمیسیون محترم ماده صد ارجاع تا اقدام ثانوی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ممکن گردد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1285-15/7/92 شهروند محترم ، آقای محسن کمال زاده به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که برای قطعه زمین موردنظر در خیابان راه آهن ، جنب شهرک صنعتی ، چنانچه دارای سند ثبتی ( دفترچة مالکیت )
است ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، پروانة حصارکشی صادر گردد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1241-9/7/92 شهروند محترم ، آقای علی اصغر پوروزیری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که هر گونه اقدام ، با رعایت ضوابط و مقررات و با امعان نظر به رأی شماره 11862-21/8/90 کمیسیون ماده صد ، انجام گیرد.

4- نامه شماره 88885-17/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/7/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و مقرر شد که اقدامات بعدی در خصوص پیش دبستانی موعود ، با توجه به مجوز صادرة شماره 1324-20/7/89 این شورا انجام گیرد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/7/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 1319-17/7/92 شهروند محترم ، آقای محمد خواجه حسنی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مفاد توافقنامة شماره 74965/2/92-29/5/92 عمل نماید.

6- نامه شماره 88938-11/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به مصوبه شماره 968-4/6/92 این شورا و بر اساس مقررات و ضوابط مربوط اقدام گردد.

7- نامه شماره 88927-18/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که هر گونه اقدام در خصوص انتقال دوربرگردان در نقشه تفکیکی جدید ، مربوط به ملک واقع در کوچة شماره 4 ، خیابان سعدی ، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط انجام گیرد.

8- نامه شماره 76641-11/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/7/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که هر گونه اقدام ، در صورت وجود مدارک مثبتة مالکیت ، با رعایت مجوز شماره 1478-8/8/89 این شورا ، انجام گیرد.

9- نامه شماره 80421-9/6/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ملک شهروند محترم ، آقای عباس حسینی اختیارآبادی ، دارای سند عادی ، در اراضی حسن آباد ، به مساحت 63/107 مترمربع عرصه ، به ارزش کارشناسی -/000/780/645 ریال ، در مسیر اجرای گذر قرار
می گيرد ، لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 79018-6/6/92 موافقت می شود که در قبال تصرف ملک و انتقال سند ملک مسیری به نام شهرداری کرمان و دریافت صورتجلسة تحویلی ملک ، قطعه زمین شماره 28 ، از نقشه تفکیکی شماره 16446/2/90-3/8/90 ، به مساحت 98/225 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/116/949 ریال به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین عوض ، آقای عباس حسینی اختیارآبادی مبلغ -/000/336/303 ریال به صورت نقد در وجه آن شهرداری پرداخت نماید.

10- نامه شماره 87281-25/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 31/6/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک شهروند محترم ، خانم تابنده نصرتی ، در خیابان هاشم نادری ، به مساحت 15/78 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/625 ریال به مشارالیها یا وکیل قانونی ایشان ، جهت ادغام در ملک ، در صورت مالکیت شهرداری ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

11- نامه شماره 90939-10/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/7/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به تخلف ساختمانی که شهرداری قانوناً می بایست به جمع آوری وسایل کار اقدام نماید ، من بعد رعایت نماید که این گونه اقدامات بر اساس اخطار قبلی باشد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1185-3/7/92 شهروند محترم ، خانم گل جان زاهدی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای نامبرده مراحل قانونی انجام شود.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
1337-20/7/92 تعدادی از ساکنان شهرک الهیه به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص اجرای آسفالت خیابان 20 متری در شهرک الهیه مساعدت به عمل آید.

14- نامه شماره 3418917/1-21/7/92 مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اهمیت برگزاری دهة ولایت و امامت و عید سعید غدیر خم ، با در اختیار قرار دادن سالن اجتماعات خانه شهر ، در تاریخ 1/8/92 به صورت رایگان ، به کمیته امداد ، با هدف برگزاری مراسم مزبور موافقت گردید.

15- نامه شماره 90749-2/7/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون
قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 211 فرعی از 4861 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچه شماره 42 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای علی جاودان ، به مساحت 2/330 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/640/937 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 674-23/6/92 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 206 و 205 ، جمعاً به مساحت 424 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل -/000/600/017/1 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، آقای علی جاودان مبلغ -/000/960/79 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1034-6/6/92 شهروند محترم ، آقای مراد امیری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی نامبرده به منطقه یک شهرداری ، تا پایان سال جاری با رعایت ضوابط مربوط تقسیط شود.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1025-5/6/92 شهروند محترم ، خانم فاطمه اسماعیلی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که که 10% از بدهی نامبرده به منطقة یک شهرداری از محل ماده 17 پرداخت شود و باقی ماندة آن به صورت 20% نقد و 70%  دیگر تا پایان سال 93 با رعایت ضوابط مربوط تقسیط گردد.

18- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
1341-20/7/92 خاندان آیت اللهی موسوی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مقصود احداث آرامگاهی در خور برای حاج سید محمدحسن آیت اللهی موسوی ، بدین وسیله با واگذاری 60 مترمربع زمین به آن خانواده با اخذ وجه موافقت شد.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 665/300-30/6/92 رئیس محترم هیأت مدیره خیریه آل یاسین کریمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی ، در صورت امکان به این خیریه مساعدت شود.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
1204-6/7/92 شهروند محترم ، آقای رجبعلی ابراهیمی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به تقاضای نامبرده در صورت امکان مساعدت شود.

21- نامه شماره 81421-10/6/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شرقی قطعه زمین شماره 235 از نقشه تفکیکی شهرک بانک صادرات ، به مساحت 68/64 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/978/079/927 ریال به شهروند محترم ، آقای احمد دستوری ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط موافقت شد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
863-16/5/92 شهروند محترم ، خانم صدیقه جعفری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی نامبرده به شهرداری تا پایان سال 1393 تقسیط گردد.

23- نامه شماره 89079-28/6/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 190 مترمربع از پلاک ثبتی شماره 1414 فرعی از 2787 اصلی بخش سه کرمان ، در چهارراه مطهری ، متعلق به شهروند محترم ، آقای عبدالرضا خردبخش ، با 190 مترمربع اعیانی تجاری و احتساب حق کسب و پیشه ، به ارزش کارشناسی -/500/857/984/10 ریال ، در مسیر اجرای طرح تعریض چهارراه مطهری قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 88788-28/6/92 موافقت شد که به ازای تحویل و انتقال قطعی سند ملک مزبور به نام شهرداری کرمان و تسویه حساب بیمه های اجتماعی ، قطعه زمین های شماره 28 ، 27 ، 14 ، 13 و 1 از نقشه تفکیکی شماره 203/3-14/1/91 ، جمعاً به مساحت 63/1016 مترمربع و به ارزش کارشناسی کل -/000/680/116/8 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و شهرداری مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض به مبلغ -/500/177/868/2 ریال را در چهار قسط در وجه آقای عبدالرضا خردبخش پرداخت نماید.

24- نامه شماره 76440-2/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به آنچه در نامه شماره 87026/3-24/6/92 منطقه سه شهرداری اظهارنظر شده است ، با پیشنهاد آن شهروند محترم ، خانم توران عسکرپور ، به منظور تهاتر بخش مسیری ملک ، در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی ، کوچه گلستان پور ، با عوارض پروانه ساختمان و پرداخت باقی ماندة بدهی به صورت نقد موافقت گردید.

25- نامه شماره 96553-14/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/7/92 شورای عمومی مطرح گردید و مقرر شد در اجرای تبصره الحاقی به بند سه اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری ، مفاد نامه ارسالی شماره
1167-30/6/90 این شورا ، ابرام و اجرا گردد.

26- نامه شماره 94142-8/7/92 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 40/21 مترمربع از شش دانگ ملک از پلاک ثبتی شماره 15 فرعی از 2370 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان قرنی ، متعلق به یکی از شرکا به نام آقای حبیب الله خالقی ، با 59/4 مترمربع اعیانی تجاری و با احتساب حق کسب و پیشه ، به ارزش کارشناسی -/725/886/988 ریال ، در مسیر اجرای طرح تقاطع غیر همسطح چهارراه مطهری قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 93938-8/7/92 موافقت شد که به ازای انتقال قطعی اسناد ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری بهای ملک مسیری را در سه قسط در وجه آقای حبیب الله خالقی پرداخت نماید.

27- نامه شماره 92450-6/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به اعلان  همکاری آقای وحید سلطانی به وکالت از آقای یدالله قادر با شهرداری ،
با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت بدهی نامبرده به صورت -/000/070/133 ریال نقد و مابقی در اقساط ده ماهه موافقت گردید.968

28- نامه شماره 88892-2/7/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر شد که در لایحه عوارض پیشنهادی ، تخفیف لازم برای سینماها منظور شود و در حال حاضر اقدامی مقدور نمی باشد.

29- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/7/92 شورای عمومی ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که نمایندگان این شورا در کمیسیون های مختلف و سازمان های شهرداری به شرح ذیل می باشند :

1- سازمان عمران  : آقای علی اکبر مشرفی

2- سازمان آمار و فن آوري اطلاعات : آقای کمال جوانمرد

3- سازمان قلعه دختر و اردشیر : خانم صدیقه زاهدی

4- سازمان خدمات موتوري  و پسماند: خانم مهنوش مؤمنی

5- سازمان تاکسیرانی: خانم زهرا لری

6- سازمان آتش نشانی: خانم دکتر زهرا ایرانمنش

7- سازمان میادین ميوه و تره بار : آقای یوسف جعفری

8- سازمان اموال و املاك : آقاي منصور ایرانمنش

9- سازمان بهشت زهرا : خانم دکتر ماه بانو معصوم زاده

10- سازمان بهسازي و نوسازي : خانم رؤیا دیوان بیگی

11- سازمان ترافیک : آقای منصور ایرانمنش

12- سازمان پارك ها و فضاي سبز : خانم زهرا لری

13- هیأت حل اختلاف شهرداری با پیمانکاران : آقای محمدیاسین پنجعلی زاده.

14- کارگروه مشاغل مزاحم ( موضوع تبصرة بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ) : خانم صدیقه زاهدی.

30- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 21/7/92 کمیسیون خدمات شهری ، نامه شماره
1340-20/7/92 تعدادی از ساکنان خیابان امام به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص برخورد با سگ های ولگرد اقدام لازم به عمل آید.

31- نامه شماره 1214-7/7/92 شهروند محترم ، خانم مرضیه سلطانی به کمیتة محترم امداد امام خمینی (ره) ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص زندگی نامبرده ، دستور فرمایند که در صورت امکان به ایشان جهت خرید جهیزیه کمک شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *