مصوبات جلسه 92/10/15

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 14/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2041-9/10/92 شهروندان محترم ، آقایان : منصور محمدی و مسلم قربانی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که 34 متر از ملک موردنظر در خیابان مالک اشتر جنوبی ، در مسیر تعریض قرار گرفته است و بدین علت مساحت به 294 مترمربع تقلیل یافته است ، با تفکیک ملک به دو قطعه ، با مساحت موجود موافقت گردید.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 14/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 2044-11/10/92 شهروند محترم ، آقای احمد دستوری به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به ارتفاع طبقه های ساختمان های مجاور و وجود خیابان 20 متری و این که مشارالیه ، نقشه های ساختمان خود را در سال 1391 با 8 طبقه و پیلوت تهیه کرده و مورد موافقت قرار گرفته و بر همان مبنا نیز عوارض دریافت شده است ، با عنایت به جمیع جهات و از جمله ممانعت از خسارت بیشتر به نامبرده ، با صدور پروانه ساختمان بر مبنای نقشه های دریافتی موافقت شد.

3- نامه شماره 114673-5/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 14/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص تأمین پارکینگ های ملک آقایان : شیخ اسدی و ابراهیم عبدالرحمانی بر اساس قانون و ضوابط و با نظر مساعد اقدام گردد.

4- نامه شماره 110746-7/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 14/10/92 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح و با توجه به نامه شماره 2027-8/10/92 شهروند محترم ، آقای علی حسینی به شهرداری کرمان اعلام گردد که با توجه به وضعیت مالی شهرداری که تملک ملک در خیابان عطار را ناممکن می سازد ، موافقت شد که پرونده به کمیسیون ماده پنج ارسال تا حتی الامکان از طریق تقلیل عرض معبر مشکل این شهروند محترم حل گردد. ضمناً پس از پیگیری ، این شورا را از نتیجه مطلع نمایید.

5- نامه شماره 123656-7/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 14/10/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص تقاضای آقای تصدیقی ، اجرای رأی صادرة کمیسیون ماده صد پیگیری شود.

6- نامه شماره 130918-7/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 15/10/92 شورای عمومی مطرح و با توجه به نیاز شهرداری ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

 

« اصلاحیه بودجه شهرداری مرکز »

 

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ
مصوب

مبلغ
کسر شده

مبلغ
اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

203302

اداری

ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور

-/000/400

-/000/300

 

-/000/100

205503

اداری

نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و وسایط نقلیه

-/448/30

 

-/000/100

-/448/130

207704

شهری

خرید لباس کارکنان ، لوازم خواب

-/000/300

 

-/000/150

-/000/450

417702

شهری

هدایا و پرداخت های تشویقی

-/000/650

 

-/000/150

-/000/800

3031002111

عمرانی

اجرای پل های هوایی ( عابر پیاده )

-/000/000/1

/000/700

 

-/000/300

3050202101

عمرانی

جمع آوری ، حمل و دفن زباله

-/000/500/21

-/000/200/1

 

-/000/300/20

3050402104

عمرانی

مرمت مدرسه حیاتیه

-/000/500

-/000/500

 

0

3050402103

عمرانی

مرمت بنای خواجه اتابک

-/000/500

-/000/500

 

0

3060902102

عمرانی

تکمیل مجموعه ورزشی شهرداری

-/000/500/1

-/000/500/1

 

0

3060902103

عمرانی

احداث پیست دوچرخه سواری

-/000/500

-/000/500

 

0

3050102118

عمرانی

بهسازی پارک جنگل قائم

-/000/000/7

 

-/000/300

-/000/300/7

3050102116

عمرانی

احداث و تکمیل و اجرای پارک های محله ای

-/000/000/10

 

-/000/600/2

-/000/600/12

3050102103

عمرانی

بهسازی پارک های موجود

-/000/000/25

 

-/000/200/1

-/000/200/26

3050102101

عمرانی

نگهداری تأسیسات پارک ها

-/000/000/2

 

-/000/700

-/000/700/2

جمع

-/448/880/70

-/000/200/5

-/000/200/5

-/448/880/70

7-  نامه شماره 130913-7/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 15/10/92 شورای عمومی مطرح و با توجه به نیاز منطقه یک شهرداری ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

 

« اصلاحیه بودجه شهرداری منطقه یک »

 

 

 

درآمد                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

شرح

مبلغ
مصوب

مبلغ
کسر شده

مبلغ
اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

102002

عوارض بر پروانه ساختمانی

-/000/000/29

 

-/000/000/25

-/000/000/54

جمع

-/000/000/29

0

-/000/000/25

-/000/000/54

 

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ
مصوب

مبلغ
کسر شده

مبلغ
اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

101104

اداری

دستمزد کارگران رسمی حکمی

-/461/947/1

-/000/200

 

-/461/747/1

101105

اداری

دستمزد کارگران روزمزد

-/740/834

-/000/120

 

-/740/714

101106

اداری

حقوق کارکنان قراردادی

-/239/961/2

-/000/700

 

-/239/261/2

102104

اداری

مزایای کارگران حکمی

-/928/46

-/000/15

 

-/928/31

102111

اداری

پاداش و عیدی

-/000/525

 

-/000/959

-/000/484/1

102103

اداری

مزایای کارمندان ثابت

-/357/491

 

-/000/56

-/357/547

102106

اداری

مزایای کارکنان قراردادی

-/822/355/1

 

-/000/800

-/822/155/2

102108

اداری

فوق العاده ، اضافه کارساعتی ، نوبت کاری ، جمعه کاری

-/461/836/5

 

-/000/900

-/461/736/6

102109

اداری

پس انداز سهم شهرداری ، حق بازنشستگی سهم شهرداری ، بیمه تأمین اجتماعی ، حق درمان سهم شهرداری

-/750/110/3

 

-/000/300

-/750/410/3

203304

اداری

هزینه حمل و نقل ، پست ، تلفن ، فاکس

-/800/73

 

-/000/30

-/800/103

205501

اداری

نگهداری و تعمیرات جزیی ساختمان و تأسیسات

-/000/30

 

-/000/20

-/000/50

205509

اداری

هزینه های بانکی ( کارمزد ، بهای دسته
چک ، انتقال وجوه و حواله بانکی )

-/702/1

 

-/500

-/202/2

205514

اداری

بیمه دارایی های ثابت

0

 

-/520/1

-/520/1

205516

اداری

هزینه های رفاهی کارکنان

-/000/88

 

-/000/40

-/000/128

206603

اداری

آب بها

-/000/12

 

-/000/1

-/000/13

206604

اداری

بهای برق مصرفی

-/836/134

 

-/000/3

-/836/137

207702

اداری

خرید لوازم مصرفی اداری

-/444/190

 

-/000/100

-/444/290

207706

اداری

خرید لوازم تنظیف

-/000/4

 

-/000/8

-/000/12

313001

اداری

خرید لوازم مصرف نشدنی اداری

-/200/86

 

-/000/80

-/200/166

416609

اداری

سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی

0

 

-/613/463

-/613/463

101105

شهری

دستمزد کارگران روزمزد

-/539/210/3

-/000/100

 

-/539/110/3

101106

شهری

حقوق کارکنان قراردادی

-/015/497

-/000/140

 

-/015/357

102104

شهری

مزایای کارگران حکمی

-/114/162

-/000/50

 

-/114/112

102111

شهری

پاداش و عیدی

-/400/100/1

-/000/310

 

-/400/790

101104

شهری

دستمزد کارگران رسمی حکمی

-/594/727/6

 

-/000/300

-/594/027/7

102106

شهری

مزایای کارکنان قراردادی

-/626/180

 

-/000/200

-/626/380

102108

شهری

فوق العاده ، اضافه کارساعتی ، نوبت کاری ، جمعه کاری

-/786/022/9

 

-/000/800

-/786/822/9

102109

شهری

پس انداز سهم شهرداری ، حق بازنشستگی سهم شهرداری ، بیمه تأمین اجتماعی ، حق درمان سهم شهرداری

-/964/951/4

 

-/000/240

-/964/191/5

102110

شهری

کمک غیر نقدی ، عائله مندی ، بن کالاهای اساسی کارگران ، هزینه ناهار

-/736/611/1

 

-/000/240

-/736/851/1

203304

شهری

هزینه حمل و نقل ، پست ، تلفن ، فاکس

-/600/15

 

-/000/6

-/600/21

204401

شهری

اجاره ساختمان

-/800/19

 

-/000/3

-/800/22

205501

شهری

نگهداری و تعمیرات جزیی ساختمان و تأسیسات

-/985/61

 

-/000/50

-/985/111

205504

شهری

هزینه چاپ ( اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی و عکس )

-/071/85

 

-/000/20

-/071/105

205511

شهری

هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری

-/000/500/27

 

-/000/000/14

-/000/500/41

206602

شهری

سوخت ماشین آلات و وسایط نقلیه

-/000/108

 

-/000/90

-/000/198

206604

شهری

بهای برق مصرفی

-/000/25

 

-/000/8

-/000/33

207701

شهری

خرید لوازم جزیی ساختمان و …

-/493/13

 

-/000/25

-/493/38

207703

شهری

خرید لوازم یدکی و وسایط نقلیه

-/044/29

 

-/000/45

-/044/74

207707

شهری

خرید لوازم آتش نشانی

-/000/8

 

-/000/20

-/000/28

310103

شهری

حقوق امتیازات

-/000/16

 

-/000/6

-/000/22

419004

شهری

حق سنوات ماه های کاری خاتمه خدمت کارکنان

-/000/44

 

-/000/60

-/000/104

3010202201

عمرانی

تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی

-/000/000/85

-/633/546/24

 

-/367/453/60

3010402201

عمرانی

خرید و تکمیل تجهیزات سخت افزاری

-/000/300

 

-/000/200

-/000/500

3020102201

عمرانی

اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی

-/000/500

 

-/000/000/1

-/000/500/1

3020102202

عمرانی

حفر چاه جذبی در سطح معابر شهر

-/000/300

 

-/000/260

-/000/560

3030102201

عمرانی

جدول گذاری سطح منطقه

-/000/000/1

 

-/000/000/4

-/000/000/5

3030102202

عمرانی

لکه گیری و ترمیم معابر شهری

-/000/600

 

-/000/300/3

-/000/900/3

3030102203

عمرانی

زیرسازی و آسفالت معابر

-/000/000/1

 

-/000/000/14

-/000/000/15

3030202201

عمرانی

پیاده رو سازی

-/000/500

 

-/000/500/2

-/000/000/3

3030802201

عمرانی

رنگ آمیزی جداول سطح شهر

-/000/400

 

-/000/300

-/000/700

3031002202

عمرانی

اجرای پل های ورودی معابر

-/000/100

 

-/000/500

-/000/600

3050402201

عمرانی

زیباسازی سیما و منظر شهری

-/232/102

 

-/000/200

-/232/302

3070502201

عمرانی

احداث سرویس های بهداشتی داخل پارک ها

-/000/200

 

-/000/700

-/000/900

3050102203

عمرانی

بهسازی پارک های موجود

-/000/000/2

 

-/000/000/4

-/000/000/6

3081102201

عمرانی

خرید ماشین آلات عمرانی

0

 

-/000/350

-/000/350

جمع

-/740/123/165

-/633/181/26

-/633/185/51

-/740/127/190

 

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 15/10/92 شورای عمومی ، نامه شماره 1393/11021/س ع/92-14/10/92 رئیس محترم ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در اجرای مجوز صادرة شماره 1013-5/6/92 ، لطفاً دستور فرمایید که مبلغ تخصیص یافته ، به ستاد مزبور پرداخت گردد. ضمناً در صورتی که مانع خاصی در این جهت وجود دارد ، به این شورا اعلام تا اخذ تصمیم گردد.

9- نامه شماره 123682-7/10/92 شهرداری کرمان در نشست مورخ 14/10/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری مطرح و با توجه به نارضایتی و پیگیری ساکنان کوچه شماره 6 خیابان مولوی از استفاده تجاری ملک با کاربری مسکونی ، در صورت قطعی بودن رأی کمیسیون ماده صد ، اجرای آن رأی پیگیری شود.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 14/10/92 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ، نامه شماره 1964-28/9/92 شهروندان محترم ، آقایان : هوشنگ و مجتبی برخورداری و خانم مهدیه برخورداری ، در خصوص ملک موردنظر در بلوار آزادگان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بازدید ، در صورتی که ملک به همان کاربری اولیه ( مسکونی ) برگشت کرده و از هیچ تخلف ساختمانی دیگری برخوردار نباشد ، از اجرای احکام کمیسیون ماده صد ( بدوی و تجدیدنظر ) خودداری گردد و از مالک ، در جهت تثبیت کاربری مسکونی تعهد محضری لازم اخذ شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *