مصوبات جلسه 94/9/1

1- نامه شماره 131629-24/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص اخذ ریالی عوارض قدرالسهم از ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای رضا امیری ، در بلوار شهدای خانوک ، به مبلغ
-/662/550/211/8 ریال ( هشت میلیارد و دویست و یازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و شصت و دو
ریال ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

2- نامه شماره 102972-4/8/94 شهرداری کرمان و نامه شماره 1913-10/8/94 شهروند محترم ، آقای نصرالله
حسین زاده ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها ، موافقت شد که بدهی نامبرده به شهرداری ، به مبلغ -/000/000/292 ریال ( دویست و نود و دو میلیون ریال ) – از بابت باقیمانده بهای قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 5474/4-4/10/1388 در محلة صنعتی –  در اقساط
12 ماهه ( یکساله ) اخذ گردد.

3- نامه شماره 116814-26/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 104138/2/94-5/7/94 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای احمدرضا ذبیحی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/930/735/118 ریال ( یکصد و هیجده میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار و نهصد و سی ریال به شهرداری اضافه پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

4- نامه شماره 127922-17/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1394 ، همچنین در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، قطعة شماره 20 ، در شهرک قائم ، دارای شش دانگ پلاک ثبتی به شماره 8929 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، متعلق به ورثة مرحوم محمد بهزادی ( آقای مجتبی بهزادی و خانم فاطمه بهزادی ) ، به مساحت 176 مترمربع ، در مسیر اجرای طرح

مزبور قرار می گیرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 722-9/8/94 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامة شماره 20967/820/16020-2/11/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان ، موافقت شد که به ازای تملك قطعي و رسمي ملك ، قطعه زمین شماره 182 از قطعه زمین های تفکیکی مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 220 مترمربع ، به صورت تهاتر به نامبردگان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد.

5- نامه شماره 130007-20/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به دستور ریاست محترم دادگاه های عمومی در هامش نامه شماره 123349/4-9/8/94 شهرداری منطقه چهار و نامه شماره 940447-5/7/94 دادگستری کل استان کرمان ، با تملک ملک مسیری ورثه مرحوم محمد کفاش افتخاری ، به ازای واریز مبلغ -/000/450/091/6 ریال ( شش میلیارد و نود و یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال ) – که در برگ شماره 9606-15/7/94
هیأت کارشناسان رسمی دادگستری قید گردیده است – به حساب دادگستری کرمان ، موافقت شد.

6- نامه شماره 128219-17/8/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی اطراف ملک شهروند محترم ، آقای حمید برنا ، در 20 متری همتی فر ، به مساحت 80/22 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/729 ریال ( هفتصد و بیست و نه میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده ، با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

 7- نامه شماره 135095-30/8/94 شهرداری کرمان در خصوص تمدید توافقنامة قرارگاه خاتم الانبیاء مطرح گردید و با توجه به نظریات سرپرست محترم شهرداری ، آقای مهندس بابایی ، بدین وسیله موافقت شد که :

1- کارفرمای توافقنامه ، سرپرست فعلی شهرداری کرمان ، آقای مهندس بابایی باشند.

2- کلیة مفاد توافق نامه به قوت خود باقی باشد.

3- توافقنامة قبل به مدت چهار ماه از تاریخ انقضاء تمدید گردد.

4- با افزایش مبلغ پیش پرداخت از 200 میلیارد ریال به 250 میلیارد ریال موافقت شد.( کپی نامه شهرداری جهت مزید آگاهی ارسال می شود )

8- نامه شماره 1966-14/8/94 شهروند محترم ، آقای عباس کوشا ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و وضعیت زندگی نامبرده ، موافقت شد که بدهی ایشان از بابت قدرالسهم ملک موردنظر در منطقه دو شهرداری ، در اقساط 12 ماهه ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

9- نامه شماره 1973-16/8/94 شهروند محترم ، آقای محمدجواد مولازاده ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32  آیین نامه مالی شهرداری ها ، موافقت شد که بدهی نامبرده از بابت جریمه کمیسیون ماده صد ، به صورت یک سوم نقد و مابقی تا پایان سال 1395 تقسیط و اخذ گردد.

10- نامه شماره 2078-25/8/94 شهروند محترم ، آقای وحید طغرلی ، مطرح گردید و با توجه به اینکه ملک مورد نظر ایشان از سالها قبل در طرح عمرانی شهرداری قرار گرفته و نامبرده قیمت تعیین شده در سال 1376 را ناچیز و
در مقایسه با قیمت امروز غیر واقعی می داند ، در جهت کمک به حل مشکل ، موافقت شد که از طریق تنظیم توافقنامه ، مبلغ -/000/000/150 ریال ( یکصد و پنجاه میلیون ریال ) ( جمعاً با میزان طلب ) ، به ایشان پرداخت گردد.

11- نامه شماره 2024-20/8/94 شهروند محترم ، آقای محمدرضا قاسمی زاده ، مطرح گردید و با توجه به اینکه مساحت قطعات تقسیم شده ، از ملک ثبتی شماره 19068 در خیابان شهید دستغیب ، کوچة بن بست شماره 64 ، در حدنصاب تفکیک ( 150 مترمربع ) می باشد ، با اقدامات ثانوی بدین منظور موافقت شد.

12- نامه شماره 116821-26/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری بلوار جدیدالاحداث منشعب از بلوار آزادگان ، جنب مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی به نام « آتش نشان » موافقت شد.

13- نامه شماره 2040-21/8/94 شهروند محترم ، آقای حبیب الله عسکرپور ، مطرح گردید و با توجه به فوت مهندس ناظر و اینکه خانم مهندس عسکر پور ، استحکام بنای ملک موردنظر را تأیید کرده است ، موافقت شد که پایان کار ساختمان ، به استناد همان تأیید صادر گردد.

14- مقرر شد به شهرداری کرمان اعلام گردد که در خصوص جمعه بازار خودرو ، با هماهنگی نیروی انتظامی و پلیس راهور و متولیان امر ، در ساماندهی و حتی المقدور جابجایی مناسب این مکان اقدام گردد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *