مصوبات جلسه 94/8/5

 1- نامه شماره 109905-14/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 101805/2/94-31/6/94 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای مجید طهمورثی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/085/539/124 ریال ( یکصد و بیست و چهار میلیون و پانصد و سی و نه هزار و هشتاد و
پنج ریال ) به شهرداری اضافه پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

2- نامه شماره 103667-5/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که شهروند محترم ، خانم سکینه حداد حسنی پور به وکالت آقای سیدحسین مرتضوی از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/948/923/67 ریال
( شصت و هفت میلیون و نهصد و بیست و سه هزار و نهصد و چهل و هشت ریال ) ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

3-  نامه شماره 91112-12/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد آن شهرداری جهت باز پس دادن مبلغ
-/836/880/97 ریال ( نود و هفت میلیون و هشتصد و هشتاد هزار و هشتصد و سی و شش ریال ) اضافه واریز اولیه و چک وصولی و مبلغ -/231/510/15 ریال ( پانزده میلیون و پانصد و ده هزار و دویست و سی و یک ریال ) کارمزد دریافت شده – جمعاً به مبلغ 067/391/113 ریال ( یکصد و سیزده میلیون و سیصد و نود و یک هزار و شصت و هفت ریال) – به کانون تبلیغاتی هفت نقش و کسر مبلغ -/164/635/613 ریال ( ششصد و سیزده میلیون و ششصد و سی و پنج هزار و صد و شصت و چهار ریال ) از چک های تقسیط شده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

4- نامه شماره 113952-21/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری در خصوص اخذ ریالی عوارض قدرالسهم از ملک موردنظر شهروندان محترم ، آقایان مهدی و مجید مقدم ، در بلوار ثارالله ، کوچة گاوداری رشیدفرخی ، به مبلغ -/994/799/630/3 ریال ( سه میلیارد و ششصد و سی میلیون و هفتصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و چهار ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

5- نامه شماره 116811-26/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای محمد افضلی ، متقاضی خرید قطعه زمین مورد اجارة خود ، به شماره 132 از بلوک 2 قدیم ( قطعه 21 جدید ) محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت 350 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/805 ریال ( هشتصد و پنج میلیون ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. توضیح آن که در مجموعة شهرک صنعتی از ابتدای دهة شصت به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان صنوف مزاحم قرار گرفته است و بر اساس دستور
قائم مقام محترم وقت شورای اسلامی شهر کرمان مقرر گردیده است که در صورت انجام عملیات احداث ساختمان در زمین های مورد اجاره و سپس مراجعة متقاضی به شهرداری جهت اخذ سند ، شهرداری موظف خواهد بود که بر اساس سوابق قبل ، پرونده را به هیأت کارشناسی ارجاع و پس از دریافت وجه کارشناسی ، سند منتقل شود. رویة یاد شده تاکنون ، برای بیش از 70% از زمین های شهرک ، عمل شده و برای مابقی نیز می بایست انجام گیرد ، لذا این مورد ، مشمول ماده 13 آیین نامه معاملاتی شهرداری نمی شود.

6- نامه شماره 117449-27/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ
-/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای مهدی سعیدی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیته رفاه ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

7- نامه شماره 96428-22/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استناد به مفاد صورتجلسة شماره
93645 /م/ف -17/6/94 که میان مدیر محترم کانون تبلیغاتی آرتا و معاون محترم فرهنگی اجتماعی شهرداری منعقد گردیده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور برگشت 23 قطعه چک جمعاً به مبلغ -/684/780/771 ریال
( هفتصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار و ششصد و هشتاد و چهار ریال ) و سه قطعه چک ضمانتی به آقای آرش امامی ، نمایندة شرکت مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

8-  نامه شماره 116810-26/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مشکلات حقوقی به وجود آمده در قطعه زمین مورد واگذاری ، بر اساس رأی قطعی شعبة 4 دادگاه تجدیدنظر به شماره 9309973413400088 و توافقنامة شماره 70833/94/س-10/5/94 ، با واگذاری قطعه زمین شماره 70 ، از نقشة تفکیکی شماره 29799-21/8/81 در انتهای خیابان فیروزآباد ، به مساحت 96/220 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/800/740/492 ریال ( چهارصد و نود و دو میلیون و هفتصد و چهل هزار و هشتصد ریال ) به شهروند محترم ، آقای محمد دهقان با رعایت ضوابط موافقت گردید.

9- نامه شماره 103026-4/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی
شهر کرمان ، ششدانگ ملک شهروند محترم ، آقای نجات علی منوچهری نژاد به وکالت آقای حسین منوچهری نژاد،  در بزرگراه غربی ، بعد از خیابان 30 متری قربانی ، دارای سند عادی ، به مساحت 300 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/700/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال ) ، در مسیر اجرای طرح تعریض بزرگراه قرار مي گيرد ،
لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 96522-22/6/94 و دادنامة قطعی از شعبة 6 دادگاه حقوقی به شماره 9209973410600436-16/6/92 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه و اقرار نامة محضری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری قطعه زمین شماره 5 از نقشه تفکیکی شماره 161848/3-18/11/93 ، در خیابان آسیاباد جنوبی ، کوچه 18 متری ، به مساحت 22/176 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/468/656/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط واگذار نماید و مبلغ -/000/532/043/1 ریال ( یک میلیارد و چهل و سه میلیون و پانصد و سی و دو هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعة معوض ، در 5 قسط به صورت ماه به ماه از آبان ماه سال جاری در وجه نامبرده پرداخت گردد.

10-  نامه شماره 103117-4/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مفاد توافقنامه شماره 13387/2/90-16/7/90 منطقه دو شهرداری ، شهروندان محترم ، آقایان محمد فروزنده و مسعود معمارزاده شریفی پور ،
مبلغ -/640/496/64 ریال ( شصت و چهار میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و ششصد و چهل ریال ) ، بستانکار می باشند ، موافقت شد که مبلغ مزبور در هزینه های تملک املاک مسیری سال جاری منطقه ثبت گردیده و مفاد توافقنامه با رعایت ضوابط مربوط اجرا گردد.

11- نامه شماره 89723-10/6/94 شهرداری کرمان  مطرح گردید و با پیشنهاد ثبت مبلغ -/000/200/537 ریال
( پانصد و سی و هفت میلیون و دویست هزار ریال ) اجور معوقه از تاریخ اتمام زمان اجاره تا زمان خرید ملک موردنظر – که در حال حاضر در اختیار دایرة درآمد شهرداری می باشد –  از آقای کیان سالاری ، به مدت 8 ماه
در اعتبار ردیف 420201-100 با عنوان دیون با محل و تسویه حساب با نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

12- نامه شماره 99793-28/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مجوز صادرة شماره
778-9/4/94 این شورا ، با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی جنب مسجد
ثامن الائمه در شهرک هشت بهشت ، به میزان کل 40/78 مترمربع( با احتساب 8/36 مترمربع مساحت موافقت شدة سابق ) ، به ارزش کارشناسی -/000/800/156 ریال ( یکصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، با شرط ادغام تمامی مساحت فروخته شده در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

13-  نامه شماره 116797-26/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد دریافت کمک از شرکت فکور صنعت به میزان سی میلیارد ریال ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

14-  نامه های وارده شماره 1391-3/6/94 و 1733-15/7/94 تعدادی از ساکنان جنب پارک جنگلی شهید باهنر مطرح گردید. در جهت حل مشکل این شهروندان ، با توجه به این که آسفالت یک لاین از معبر باعث قطع درخت
نمی گردد ، با این اقدام موافقت شد. لازم است که در اجرا ، ایمن سازی حاشیة معبر و پارک پیش بینی گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *