مصوبات جلسه 93/9/9

– نامه شماره 123194-9/9/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/9/93 شورای عمومی مطرح گردید و با کلیات پیشنهاد شهرداری به منظور تنظیم تفاهم نامه با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان ، به منظور اجرای پروژة روشنایی شهر کرمان موافقت گردید ، مضاف بر این که شهرداری موظف خواهد بود این اقدام را در مرحلة نخست ، حداکثر با هزینة چهارصد میلیون تومان ، از محل پل غدیر تا میدان آزادی انجام دهد تا پس از اطمینان از نتایج آن ، در دیگر معابر انجام شود. ضمناً لامپ های LED را هم پیمانکار مربوط از شرکت برق خریداری نماید.

2- نامه شماره 117492-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/9/93 شورای عمومی مطرح گردید و در جهت تشویق مالکان املاک حاشیة بلوار شهید صدوقی و بهسازی و زیباسازی این مبدأ مهم شهری ، با پیشنهاد شهرداری از طریق 20% کاهش ، با شرط فرصت شش ماهة رعایت ضوابط تعیین شده موافقت شد. ضمناً به گونه ای اقدام شود که این مصوبة مشوقانه ، شامل آن گروه از مالکان املاکی که از آغاز سال جاری با شهرداری همکاری کرده و تعریض ملک انجام داده اند نیز بشود.

3- نامه شماره 122393-8/9/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی قطعه زمین شماره 50 از نقشه تفکیکی شماره 2687/87-30/5/87 در اراضی رشید فرخی ، به مساحت 10 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/24 ریال به شهروند محترم ، آقای مجید شورآبادی تکابی ، جهت ادغام در ملک شخص نامبرده و با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

4- نامه شماره 104643-22/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 8/9/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و بررسی شود در صورتی که در زمان واگذاری قطعه زمین الحاقی ، سهم وقف به طور مکتوب به خریدار تفهیم نشده باشد ، در آن صورت شهرداری ، پذیرة اوقاف سهم وقف ( 73/1 مترمربع ) را پرداخت نماید. در غیر این صورت ، مالک فعلی ، شهروند محترم ، آقای کیانی نژاد ، خود باید به این وظیفه عمل نمایند.

5- نامه شماره 117489-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به بنیاد زایر استان ، از محل اعتبار ردیف 416609-100 با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی  و با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

6- نامه شماره 117491-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، از محل اعتبار ردیف 416609-100 با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی ، پس از وصول اعتبار و بر مبنای ضوابط و مقررات ، موافقت شد.

7- نامه شماره 66406-28/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 9/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با توجه به همکاری نکردن اداره حمل و نقل و پایانه ها در وصول 5% عوارض بلیت مسافر ، پروندة آن گروه از شرکت های مسافربری که نام آنها در نامه ذکر شده است ، به کمیسیون ماده 77 ارجاع شود تا در احقاق حقوق شهرداری اهتمام شود.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/9/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1822-29/8/93 شهروند محترم ، خانم مریم قلی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بررسی شود و در صورتی که قطعه زمین موردنظر در اراضی تقی آباد ، در محدودة خدماتی شهر بوده و در اولویت اجرای طرح نمی باشد ، برای قطعه زمین موردنظر پروانه ساختمان بر اساس ماده واحده قانون وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها صادر گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.