مصوبات جلسه 93/9/2

1- نامه شماره 111019-24/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 1/9/93 کمیسیون عمران ، نظارت و مسایل کلان شهری مطرح و با توجه به این که این شورا قبلاً با کلیت اجرای پل سیدی و تنظیم قرارداد با شرکت
فاران مشرق زمین موافقت کرده بوده است ، مقرر گردید که در اقدامات آتی ، مطابق با مفاد صورتجلسه مورخ 8/7/93 کمیته پیمان و ارجاع کار شورای فنی استانداری کرمان عمل گردد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 1/9/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1802-26/8/93 شهروند محترم ، آقای مهدی کریم زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تملک تمامی املاک در ضلع شرقی پارک نشاط تا چهارراه بسیج –  و از جمله ملک موردنظر نگارندة نامه در نبش کوچة شماره 7 – در اولویت تملک قرار گیرند.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
763-17/6/93 فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) سپاه شهرستان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی شهروند محترم ، آقای محمدعلی دانشی ، به شهرداری به صورت اقساط 36 ماهه اخذ گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ،
نامه شماره 1810-27/8/93 شهروند محترم ، آقای ناصر شجاعی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اعلام عدم نیاز سازمان تربیت بدنی ( در نامة شماره 4782/218-5/6/91 ) و موافقت نامة ادارة کل اوقاف به شماره 9417/1/2-6/9/84 ، با صدور پروانه مسکونی با استفاده از ماده واحده قانون تعیین املاک واقع در طرح ها برای قطعه زمین موردنظر در کوچة شماره 36 ، خیابان ابوذر جنوبی موافقت گردید.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 11457/1/1/24-19/6/93 سرپرست محترم اداره کل بهزیستی استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به بررسی محلی که مؤید زندگی نابسامان شهروند محترم ، خانم فاطمه خوشنام و فرزندان معلول ایشان است ، که بدهی مشارالیها به شهرداری ، در اقساط سه ساله پرداخت گردد.

6- نامه شماره 86546-27/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با تقاضای شهرداری کرمان – با عنایت به صورتجلسة مورخ 17/4/93 شورای سازمان اتوبوسرانی –به منظور تمدید قرارداد با بخش خصوصی به مدت یک سال دیگر در خطوط تأیید شده موافقت شد. همچنین با توجه به بند 2 صورتجلسة شورای محترم اتوبوسرانی و در جهت تشویق مردم به استفاده از کارت هوشمند موافقت گردید تا از کسانی که از این کارت استفاده می کنند مبلغ 2250 ریال و از دیگر شهروندان مبلغ 2500 ریال کرایه اخذ گردد.

7- نامه شماره 114874-24/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروندان محترم ، آقایان : علی و مهدی نجارزاده ، دارای سند ثبتی به شماره 1544 فرعی از 2843 اصلی بخش سه کرمان ، در بلوار شهید صدوقی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 7/830 مترمربع با 81 مترمربع اعیانی تجاری ، 142 مترمربع اعیانی مسکونی تیرآهنی ، 64 مترمربع اعیانی مسکونی گنبدی ، 5/12 مترمربع بالکن در معبر و احتساب مبلغ حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/850/005/22 ریال ، در مسیر اجرای طرح پل شقایق در بلوار شهید صدوقی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 114655-24/8/93 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی سند ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه آقایان : علی و مهدی نجارزاده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

8- نامه شماره 107021-7/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد فروش قطعه زمین شماره 114 بلوک 3 از نقشه تفکیکی شماره 2592-8/4/90 در بزرگراه جنوبی شهرک صنعتی ، به مساحت 64/364 مترمربع ، به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/600/911 ریال به موجر ملک ، آقای حمید اکبرزاده ( که بر مبنای اجاره نامه ، تصرف و حصارکشی کرده است ) ، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به شهرک صنعتی موافقت شد.

9- نامه شماره 117487-28/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی
شهر کرمان ، مطابق با مجوز صادرة شماره 111-10/2/92 ، ششدانگ ملک شهروند محترم ، آقای محمدملکی کوهپایه ، دارای سند عادی ، در خیابان مهدیه ، حدفاصل کوچة شماره 27 و 29 ، به مساحت 92/29 مترمربع با 32 مترمربع اعیانی تجاری و 10 مترمربع نیم طبقه و حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/000/054/1 ریال ، در مسیر تعریض معبر طرح 42 متری قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 108800-11/8/93 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد از طریق مبایع نامه و صورتجلسه تحویلی ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری قطعه زمین شماره 5 از نقشه تفکیکی شماره 111645-21/12/91 در خیابان سده ، به مساحت 55 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/649 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار نماید. ضمناً شهرداری مابه التفاوت مبلغ ملک مسیری و قطعه زمین معوض را ، به مبلغ -/000/000/405 ریال ، به صورت نقد در وجه آقای محمدملکی کوهپایه پرداخت نماید.

10- نامه شماره 111957-19/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 56 فرعی از 3551 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچه شماره 28 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای محمد رنجبر کبوترخانی ، به مساحت
265 مترمربع با 360 مترمربع ساختمان اسکلت فلزی با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/100/170/4 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد آن شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1609-5/8/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 54 ، 53 ، 73 و 74 جمعاً به مساحت 86/789 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل
-/000/296/002/4 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت شد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، سازمان قلعه دخترو اردشیر مبلغ -/000/804/167 ریال در وجه آقای محمد رنجبر کبوترخانی پرداخت نمايد.

11- نامه شماره 111961-19/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 50 فرعی از 4010 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شاهزاده محمد ، کوچة شماره 8 غربی ، متعلق به شهروند محترم ، خانم مریم نیکخواه کوه جهری ، به مساحت 5/129 مترمربع با 134 مترمربع ساختمان گنبدی و با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/200/743 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بدين وسيله با پیشنهاد آن شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1608-5/8/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 202 ، به مساحت 200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/560 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت شد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر مبلغ -/000/200/183 ریال در وجه خانم مریم نیک خواه کوه جهری پرداخت نمايد.

12- نامه شماره 114612-24/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح

گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 109398/1-11/8/93 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا زریسفی کرمانی به وکالت آقای محمد پورمحی آبادی ، مبلغ -/000/000/105 ریال از بابت عوارض تغییر کاربری اضافه به شهرداری پرداخت کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور به ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

13- نامه شماره 109937-15/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری ، ( به جز کسر اعتبار روشنایی معابر ) موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

 

«  اصلاحیه بودجه شهرداری مرکز »

 

درآمد                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

101010

عوارض کالا و خدمات ( ارزش افزوده )

-/119/536/445

 

-/000/500/17

-/119/036/463

جمع

-/119/536/445

0

-/000/500/17

-/119/036/463

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

3010302111

عمرانی

تکمیل طراحی مجموعه ورزشی شهرداری

-/000/200

-/000/200

 

0

3010302113

عمرانی

تکمیل مطالعات خیابان های سطح شهر

-/000/500

-/000/300

 

-/000/200

3070102103

عمرانی

تکمیل و تجهیز ساختمان شهرداری منطقه 4

-/000/000/2

-/000/000/2

 

0

3060902109

عمرانی

احداث اماکن ورزشی

-/000/000/4

-/000/000/4

 

0

3030102105

عمرانی

تکمیل و تجهیز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

-/000/000/1

-/000/000/1

 

0

3030102101

عمرانی

ایجاد و توسعه پل ها

-/000/000/4

-/000/000/3

 

-/000/000/1

3050102118

عمرانی

بهسازی پارک جنگل قائم

-/000/000/7

 

-/000/500/1

-/000/500/8

3030102102

عمرانی

جدول گذاری سطح شهر

-/000/000/29

 

-/000/000/9

-/000/000/38

3031002114

عمرانی

اجرای اصلاح هندسی معابر و تقاطع ها

-/000/400/3

 

-/000/500/1

-/000/900/4

3020102101

عمرانی

اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی

-/000/000/11

 

-/000/000/10

-/000/000/21

3060402101

عمرانی

اجرای سقف فضای سالن پارک مطهری

0

 

-/000/000/6

-/000/000/6

جمع

-/000/100/62

-/000/500/10

-/000/000/28

-/000/600/79

 

14- نامه شماره 111967-19/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 8934 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان در شهرک قائم ، قطعة شماره 25 ، متعلق به ورثة مرحوم علی حسینی اسماعیل آبادی ، به مساحت 176 مترمربع با 115 مترمربع ساختمان تیرآهنی و با احتساب دیوارهای اطراف و حیاط سازی ، به ارزش کارشناسی
-/000/500/327 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بدين وسيله با پیشنهاد تملک قطعی و رسمی ملک مزبور ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1607-5/8/93 بدین شرح موافقت می گردد که به ازای عرصة ملک ، قطعه زمین شماره 140 از نقشه تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 در مجاورت ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 200 مترمربع به صورت تهاتر به ورثة نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد و به ازای اعیانی و دیوارها و حیاط سازی ملک ، قطعه زمین شماره 93 از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به مساحت 97/182 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/237/384 ریال به ورثة مرحوم علی حسینی اسماعیل آبادی یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط واگذار گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، مشارالیهما مبلغ -/000/737/56 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايند.

15- نامه شماره 117484-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به تغییر خط پروژه خیابان موردنظر به 20 متر که موجب کاهش مساحت لچکی خریداری شده – موضوع صورتجلسة واگذاری اصلاحی شماره 57952-29/7/91 –  از 13/39 مترمربع به 13/24 مترمربع گردیده است ، با پرداخت ارزش کارشناسی 15 مترمربع به میزان -/000/000/66 ریال ( بر اساس نظریه کمیسیون ارزیابی به شماره 104-23/6/93 ) به شهروند محترم ، آقای رضا حسین جانی زاده یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود.

16- نامه شماره 115058-25/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی اضلاع شمال و شرق ملک دارای پلاک ثبتی شماره 4574 فرعی از 11 اصلی بخش 4 کرمان به نام شهروندان محترم ، آقای علیرضا بهرامی نژاد و خانم مه رخ شفیعی زاده ماهانی ، در بلوار جمهوری ، بلوار امام رضا ، کوچه شماره 21 ، به مساحت 84/9 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/688/80 ریال ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

17- نامه شماره 117480-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش امتیاز حق تقدم انتفاع لچکی ضلع جنوبی ملک ورثه مرحوم ماشاالله سلیمانی ، در خیابان ابوذر جنوبی ، کوچه شماره 23 ، به مساحت 68/49 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/784/188 ریال ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

18- نامه شماره 117483-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی ملک شهروند محترم ، آقای محمود کشاورزی عیش آبادی به وکالت آقای مرتضی مهنی ، در بلوار هوانیروز ، نبش کوچه شماره 30 ، به مساحت 11 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/264 ریال ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

19- نامه شماره 117481-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد فروش لچکی ضلع غربی ملک شهروند محترم ، آقای اکبر توکلی – که قبلاً بر اساس صورتجلسة شماره 23737-28/11/65 به نامبرده واگذار شده است – در کوچه شماره 11 خیابان سده ، به مساحت 35/81 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/333/633/379 ریال ، جهت ادغام در ملک نامبرده ( مطابق سند
اخذ شده ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً رضایت همسایه مشرف به این لچکی نیز قبلاً اخذ شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.