مصوبات جلسه 93/9/2

1- نامه شماره 111019-24/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 1/9/93 کمیسیون عمران ، نظارت و مسایل کلان شهری مطرح و با توجه به این که این شورا قبلاً با کلیت اجرای پل سیدی و تنظیم قرارداد با شرکت
فاران مشرق زمین موافقت کرده بوده است ، مقرر گردید که در اقدامات آتی ، مطابق با مفاد صورتجلسه مورخ 8/7/93 کمیته پیمان و ارجاع کار شورای فنی استانداری کرمان عمل گردد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 1/9/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1802-26/8/93 شهروند محترم ، آقای مهدی کریم زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تملک تمامی املاک در ضلع شرقی پارک نشاط تا چهارراه بسیج –  و از جمله ملک موردنظر نگارندة نامه در نبش کوچة شماره 7 – در اولویت تملک قرار گیرند.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره
763-17/6/93 فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) سپاه شهرستان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بدهی شهروند محترم ، آقای محمدعلی دانشی ، به شهرداری به صورت اقساط 36 ماهه اخذ گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری ،
نامه شماره 1810-27/8/93 شهروند محترم ، آقای ناصر شجاعی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اعلام عدم نیاز سازمان تربیت بدنی ( در نامة شماره 4782/218-5/6/91 ) و موافقت نامة ادارة کل اوقاف به شماره 9417/1/2-6/9/84 ، با صدور پروانه مسکونی با استفاده از ماده واحده قانون تعیین املاک واقع در طرح ها برای قطعه زمین موردنظر در کوچة شماره 36 ، خیابان ابوذر جنوبی موافقت گردید.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 11457/1/1/24-19/6/93 سرپرست محترم اداره کل بهزیستی استان کرمان به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به بررسی محلی که مؤید زندگی نابسامان شهروند محترم ، خانم فاطمه خوشنام و فرزندان معلول ایشان است ، که بدهی مشارالیها به شهرداری ، در اقساط سه ساله پرداخت گردد.

6- نامه شماره 86546-27/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با تقاضای شهرداری کرمان – با عنایت به صورتجلسة مورخ 17/4/93 شورای سازمان اتوبوسرانی –به منظور تمدید قرارداد با بخش خصوصی به مدت یک سال دیگر در خطوط تأیید شده موافقت شد. همچنین با توجه به بند 2 صورتجلسة شورای محترم اتوبوسرانی و در جهت تشویق مردم به استفاده از کارت هوشمند موافقت گردید تا از کسانی که از این کارت استفاده می کنند مبلغ 2250 ریال و از دیگر شهروندان مبلغ 2500 ریال کرایه اخذ گردد.

7- نامه شماره 114874-24/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروندان محترم ، آقایان : علی و مهدی نجارزاده ، دارای سند ثبتی به شماره 1544 فرعی از 2843 اصلی بخش سه کرمان ، در بلوار شهید صدوقی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 7/830 مترمربع با 81 مترمربع اعیانی تجاری ، 142 مترمربع اعیانی مسکونی تیرآهنی ، 64 مترمربع اعیانی مسکونی گنبدی ، 5/12 مترمربع بالکن در معبر و احتساب مبلغ حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/850/005/22 ریال ، در مسیر اجرای طرح پل شقایق در بلوار شهید صدوقی قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 114655-24/8/93 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی سند ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری مبلغ مزبور را به صورت نقد در وجه آقایان : علی و مهدی نجارزاده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت نماید.

8- نامه شماره 107021-7/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد فروش قطعه زمین شماره 114 بلوک 3 از نقشه تفکیکی شماره 2592-8/4/90 در بزرگراه جنوبی شهرک صنعتی ، به مساحت 64/364 مترمربع ، به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/600/911 ریال به موجر ملک ، آقای حمید اکبرزاده ( که بر مبنای اجاره نامه ، تصرف و حصارکشی کرده است ) ، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به شهرک صنعتی موافقت شد.

9- نامه شماره 117487-28/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی
شهر کرمان ، مطابق با مجوز صادرة شماره 111-10/2/92 ، ششدانگ ملک شهروند محترم ، آقای محمدملکی کوهپایه ، دارای سند عادی ، در خیابان مهدیه ، حدفاصل کوچة شماره 27 و 29 ، به مساحت 92/29 مترمربع با 32 مترمربع اعیانی تجاری و 10 مترمربع نیم طبقه و حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/000/054/1 ریال ، در مسیر تعریض معبر طرح 42 متری قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 108800-11/8/93 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد از طریق مبایع نامه و صورتجلسه تحویلی ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری قطعه زمین شماره 5 از نقشه تفکیکی شماره 111645-21/12/91 در خیابان سده ، به مساحت 55 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/649 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار نماید. ضمناً شهرداری مابه التفاوت مبلغ ملک مسیری و قطعه زمین معوض را ، به مبلغ -/000/000/405 ریال ، به صورت نقد در وجه آقای محمدملکی کوهپایه پرداخت نماید.

10- نامه شماره 111957-19/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 56 فرعی از 3551 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچه شماره 28 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای محمد رنجبر کبوترخانی ، به مساحت
265 مترمربع با 360 مترمربع ساختمان اسکلت فلزی با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/100/170/4 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد آن شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1609-5/8/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 54 ، 53 ، 73 و 74 جمعاً به مساحت 86/789 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل
-/000/296/002/4 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت شد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، سازمان قلعه دخترو اردشیر مبلغ -/000/804/167 ریال در وجه آقای محمد رنجبر کبوترخانی پرداخت نمايد.

11- نامه شماره 111961-19/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 50 فرعی از 4010 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شاهزاده محمد ، کوچة شماره 8 غربی ، متعلق به شهروند محترم ، خانم مریم نیکخواه کوه جهری ، به مساحت 5/129 مترمربع با 134 مترمربع ساختمان گنبدی و با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/200/743 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بدين وسيله با پیشنهاد آن شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1608-5/8/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 202 ، به مساحت 200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/560 ریال ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت شد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر مبلغ -/000/200/183 ریال در وجه خانم مریم نیک خواه کوه جهری پرداخت نمايد.

12- نامه شماره 114612-24/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح

گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 109398/1-11/8/93 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا زریسفی کرمانی به وکالت آقای محمد پورمحی آبادی ، مبلغ -/000/000/105 ریال از بابت عوارض تغییر کاربری اضافه به شهرداری پرداخت کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور به ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

13- نامه شماره 109937-15/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری ، ( به جز کسر اعتبار روشنایی معابر ) موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری نیز پایدار گردد.

 

«  اصلاحیه بودجه شهرداری مرکز »

 

درآمد                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

101010

عوارض کالا و خدمات ( ارزش افزوده )

-/119/536/445

 

-/000/500/17

-/119/036/463

جمع

-/119/536/445

0

-/000/500/17

-/119/036/463

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

3010302111

عمرانی

تکمیل طراحی مجموعه ورزشی شهرداری

-/000/200

-/000/200

 

0

3010302113

عمرانی

تکمیل مطالعات خیابان های سطح شهر

-/000/500

-/000/300

 

-/000/200

3070102103

عمرانی

تکمیل و تجهیز ساختمان شهرداری منطقه 4

-/000/000/2

-/000/000/2

 

0

3060902109

عمرانی

احداث اماکن ورزشی

-/000/000/4

-/000/000/4

 

0

3030102105

عمرانی

تکمیل و تجهیز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

-/000/000/1

-/000/000/1

 

0

3030102101

عمرانی

ایجاد و توسعه پل ها

-/000/000/4

-/000/000/3

 

-/000/000/1

3050102118

عمرانی

بهسازی پارک جنگل قائم

-/000/000/7

 

-/000/500/1

-/000/500/8

3030102102

عمرانی

جدول گذاری سطح شهر

-/000/000/29

 

-/000/000/9

-/000/000/38

3031002114

عمرانی

اجرای اصلاح هندسی معابر و تقاطع ها

-/000/400/3

 

-/000/500/1

-/000/900/4

3020102101

عمرانی

اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی

-/000/000/11

 

-/000/000/10

-/000/000/21

3060402101

عمرانی

اجرای سقف فضای سالن پارک مطهری

0

 

-/000/000/6

-/000/000/6

جمع

-/000/100/62

-/000/500/10

-/000/000/28

-/000/600/79

 

14- نامه شماره 111967-19/8/93 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 8934 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان در شهرک قائم ، قطعة شماره 25 ، متعلق به ورثة مرحوم علی حسینی اسماعیل آبادی ، به مساحت 176 مترمربع با 115 مترمربع ساختمان تیرآهنی و با احتساب دیوارهای اطراف و حیاط سازی ، به ارزش کارشناسی
-/000/500/327 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بدين وسيله با پیشنهاد تملک قطعی و رسمی ملک مزبور ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1607-5/8/93 بدین شرح موافقت می گردد که به ازای عرصة ملک ، قطعه زمین شماره 140 از نقشه تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 در مجاورت ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 200 مترمربع به صورت تهاتر به ورثة نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد و به ازای اعیانی و دیوارها و حیاط سازی ملک ، قطعه زمین شماره 93 از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 در محل نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ به مساحت 97/182 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/237/384 ریال به ورثة مرحوم علی حسینی اسماعیل آبادی یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط واگذار گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، مشارالیهما مبلغ -/000/737/56 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايند.

15- نامه شماره 117484-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به تغییر خط پروژه خیابان موردنظر به 20 متر که موجب کاهش مساحت لچکی خریداری شده – موضوع صورتجلسة واگذاری اصلاحی شماره 57952-29/7/91 –  از 13/39 مترمربع به 13/24 مترمربع گردیده است ، با پرداخت ارزش کارشناسی 15 مترمربع به میزان -/000/000/66 ریال ( بر اساس نظریه کمیسیون ارزیابی به شماره 104-23/6/93 ) به شهروند محترم ، آقای رضا حسین جانی زاده یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود.

16- نامه شماره 115058-25/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی اضلاع شمال و شرق ملک دارای پلاک ثبتی شماره 4574 فرعی از 11 اصلی بخش 4 کرمان به نام شهروندان محترم ، آقای علیرضا بهرامی نژاد و خانم مه رخ شفیعی زاده ماهانی ، در بلوار جمهوری ، بلوار امام رضا ، کوچه شماره 21 ، به مساحت 84/9 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/688/80 ریال ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

17- نامه شماره 117480-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش امتیاز حق تقدم انتفاع لچکی ضلع جنوبی ملک ورثه مرحوم ماشاالله سلیمانی ، در خیابان ابوذر جنوبی ، کوچه شماره 23 ، به مساحت 68/49 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/784/188 ریال ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

18- نامه شماره 117483-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی ملک شهروند محترم ، آقای محمود کشاورزی عیش آبادی به وکالت آقای مرتضی مهنی ، در بلوار هوانیروز ، نبش کوچه شماره 30 ، به مساحت 11 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/264 ریال ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

19- نامه شماره 117481-28/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 2/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با پیشنهاد فروش لچکی ضلع غربی ملک شهروند محترم ، آقای اکبر توکلی – که قبلاً بر اساس صورتجلسة شماره 23737-28/11/65 به نامبرده واگذار شده است – در کوچه شماره 11 خیابان سده ، به مساحت 35/81 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/333/633/379 ریال ، جهت ادغام در ملک نامبرده ( مطابق سند
اخذ شده ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً رضایت همسایه مشرف به این لچکی نیز قبلاً اخذ شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *