مصوبات جلسه 93/9/16

1- نامه شماره 80703-1/7/93 شهرداری کرمان بر حسب مذاکراتی که با حضور آقای مهندس ایلاقی ، معاون محترم برنامه ریزی و آقای عرب نژاد ، مدیرعامل محترم سازمان آمار و فن آوری آن
شهرداری ، در نشست مورخ 9/9/93 کمیسیون برنامه و بودجه انجام یافت ، مقرر شد که موضوع بررسی شود و در صورت تحویل 71% از پروژه به شهرداری ، با پیمانکار مربوط به میزان تحویلی ، مطابق ضوابط تسویه حساب شود و من بعد توجه شود که در اجرای قراردادها ، زمان مدنظر قرار گیرد.

2- نامه شماره 126099-15/9/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 16/9/93 شورای عمومی ، با پیشنهاد شهرداری در خصوص اجرای مصوبة شماره 1773-19/9/92 این شورا ، با اعمال اصلاحات ذیل موافقت شد :

کاهش های اعلام شده ، شامل بانک ها و مؤسسات دولتی نخواهد بود و همچنین بدهی های نوسازی و کمیسیون ماده 77 نیز مشمول این کاهش نخواهند گشت ، ضمناً این مصوبه صرفاً برای سال 1393
قابل اجرا می باشد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 15/9/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و
بافت قدیم ، با توجه به نامه شماره 1766-26/8/93 ، نامه شماره 1988-15/9/93 شهروند محترم ، آقای ساسان موسوی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به ایشان ، با هدف اجرای مجتمع ورزشی موردنظر ، با صدور پایان کار ساختمان ، پس از اخذ تعهدی که مشارالیه را به تکمیل نماسازی ساختمان تا پایان سال جاری ملزم بنماید ، موافقت شد.

4- نامه شماره 104701-10/9/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 15/9/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و با توجه به این که ملک موردنظر ، در خیابان سرباز ساخته شده و دارای انشعابات برق ، آب و گاز جداگانه می باشد ، با تفکیک ملک به شکل و مساحت موجود ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.