مصوبات جلسه 93/8/18

1- نامه شماره 90333-3/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که بر اساس مجوز صادرة شماره 1932-4/11/91 این شورا ، قطعه زمین شماره 7 از نقشه تقکیکی شماره 604/91-4/3/91 قبلاً به ادارة کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان واگذار شده است و مدارک مثبته اکنون ثبت امور مالی و حسابداری می گردد ، با پیشنهاد ثبت بهای قطعه زمین مزبور به میزان -/000/000/500/1 ریال در هزینه های سال جاری شهرداری ردیف 416609-100 با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

2- نامه شماره 104663-3/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به مفاد نامه شماره 856-23/4/93 این شورا و ارایة سند مالکیت به شماره پلاک 30 فرعی از 4014 اصلی بخش یک کرمان و دیگر مدارک موجود در پرونده و نظر موافق شهرداری ، با دریافت ریالی قدرالسهم حاصل از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ، از ملک شهروند محترم ، آقای حامد بهجتی ، به وکالت آقای محمود آشور ماهانی در خیابان حکیم ، به مبلغ -/553/028/995/4 ریال ، موافقت گردید.

3- نامه شماره 81942-18/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و  با پیشنهاد نامگذاری کوچة شماره 30 در خیابان ابوذر جنوبی ، به نام « شهید منوچهر شمس الدینی » موافقت شد.

4- نامه شماره 106097-5/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و با پیشنهاد نامگذاری کوچة شماره 48 در بلوار رضوان ، به نام « شهید محمد سالاری بارده » موافقت شد.

 5- نامه شماره 76656-8/6/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و با پیشنهاد نامگذاری کوچة شماره 19 بلوار آیت الله صدوقی به نام « رعد » موافقت شد.

6-  نامه شماره 88931-1/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و با پیشنهاد نامگذاری فضای سبز واقع در بلوار نبوت ، ما بین کوچة شماره 13 و 15 ، به نام « شهید غلامرضا سعادتمند » موافقت شد.

7- نامه شماره 88953-1/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و با پیشنهاد تغییر نام خیابان خیبر به نام « فاتح خیبر » موافقت شد.

8- نامه شماره 83676-11/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح گردید و با پیشنهاد نامگذاری بوستان واقع در بلوار جمهوری اسلامی 14 ، به نام « بوستان شهدای طاهر آباد » موافقت شد.

9- نامه شماره 107120-7/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که شهروند محترم ، آقای محمدرضا ایلاقی ، در محلة صنعتی ، دارای سند اجارة قطعه زمین های شماره 182 و 93 در بلوک 2  ، بوده است و شهرداری به اشتباه آن ها را به فرد دیگری واگذار کرده است ، با پیشنهاد فروش قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 5474/4-3/10/88 در بلوک یک محله صنعتی ، به مساحت 160 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/592 ریال به مشارالیه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

10- نامه شماره 99336-22/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شمالی و غربی قطعه زمین شماره 101 از نقشه تفکیکی شماره 7551 در اراضی رشید فرخی ، به مساحت 48 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/307 ریال ، جهت ادغام در ملک شهروند محترم ، آقای حمیدرضا مداحیان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

11- نامه شماره 104376-3/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک شهروند محترم ، آقای اکبر مؤیدی ، در خیابان ابوذر جنوبی ، بین کوچة شماره 23 و 25 ، به مساحت 70/10 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/500/160 ریال ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

12- نامه شماره 109922-15/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 106637/4-6/7/93 منطقه چهار شهرداری ، شهروند محترم ، آقای عباس طراوت ، مبلغ -/014/663/274 ریال از بابت عوارض پروانه ساختمان اضافه به شهرداری پرداخت کرده است ، موافقت شد که مبلغ فوق الذکر با رعایت ضوابط مربوط به ایشان ، برگشت گردد.

13- نامه شماره 104356-3/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد ثبت بهای ملک شهروند محترم ، آقای رضا سلطانی ، به میزان -/600/771/6 ریال در هزینه های سال جاری منطقه چهار شهرداری به عنوان تملک املاک مورد نیاز طرح های عمرانی با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. ضمناً مبلغ در متمم بودجه پایدار گردد.

14- نامه شماره 108683-10/8/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع شمالی و شرقی ملک شهروند محترم ، آقای محمود امینی ، در بلوار شیراز ، خیابان حافظ ، کوچه شماره 3 ، نبش کوچه شماره دو جنوبی ، به مساحت 20/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/86 ریال ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

15- نامه شماره 99310-22/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 17/8/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال از محل اعتبار ردیف 416609-100 با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی به ستاد دیة استان کرمان و ثبت در هزینة سال جاری موافقت شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *