مصوبات جلسه 93/8/10

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/8/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 1272-12/6/93 شهروند محترم ، خانم فاطمه عسکری مقدم ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد :  با توجه به این بررسی که قبلاً در زمان صدور پروانه از بابت میزان مسیری ملک مورد نظر در خیابان شهدا ، مبلغی اخذ نگردیده است ، با درنظر گرفتن نرخ و کارشناسی همان زمان ، درصد مسیری محاسبه و در اصلاح پروانه منظور گردد.

2- نامه شماره 80748-3/7/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/8/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم مطرح گردید و مقرر شد که شهرداری بررسی نماید و در صورتی که گواهی عمران قطعه زمین ، با ابعاد مورد ادعای شهروند محترم ، آقای پیمان مقتدر ( قبل از تعریض ) برابر باشد ، در آن صورت ، میزان مسیری قطعه زمین موردنظر در خیابان سرباز ، مجاور شیرینی فروشی حمید ، صرفاً با پروانه ساختمان در حال صدور برای زمین مذکور ، با رعایت ضوابط مربوط تهاتر گردد.

3- نامه شماره 85706-25/6/93 شهرداری کرمان درنشست مورخ 23/7/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و مقرر گردید که ملک مسیری ، شهروند محترم ، خانم اختر فردوسی ، در میدان ارگ ، به مبلغ کارشناسی -/000/650/268/4 ریال – که مالک آن تا این تاریخ از دریافت وجه کارشناسی استنکاف کرده است – به حساب دادگستری واریز گردد و به شهرداری اعلام شود تا دقت شود که قبلاً کلیة مراحل قانونی در شهرداری رعایت شده باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.