مصوبات جلسه 93/5/5

1- نامه شماره 57778-30/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک شهروند محترم ، آقای رضا کمالی ، در بلوار پیروزی – که در اثر احداث و تعریض بلوار به وجود آمده است –  به مساحت 78/18 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/600/375 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت
شد.

2- نامه شماره 59930-2/5/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک شهروند محترم ، آقای مجید وزیرزاده ابراهیمی ، در بلوار پیروزی ، به مساحت 31/20 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/820/446 ریال به نامبرده ، جهت ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 55538-24/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه با هدف اصلاح بودجة منطقه 2 شهرداری مطرح گردید و با افزایش مبلغ -/000/500/3 هزار ریال به ردیف درآمدی 102003 با عنوان عوارض بر مازاد تراکم و اضافه کرد همان مبلغ به پروژه ردیف 3050402302 با عنوان حصارکشی املاک رها شده موافقت گردید. همچنین مقرر شد که مبلغ مزبور در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

4- نامه شماره 57824-30/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای غلامرضا فخری ، از پرسنل قراردادی کادر امانی شهرداری که در محل کار صدمه دیده است ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

5- نامه شماره 56240-25/4/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/5/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور ثبت  مبلغ -/000/009/9 ریال بهای ملک مسیری شهروند محترم ، آقای
محمد رضایی گینکانی ، در هزینه های سال جاری منطقه با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی موافقت شد. همچنین مقرر شد که مبلغ در متمم بودجه منطقه چهار پایدار گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.