مصوبات جلسه 93/3/25

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/3/93 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم ، نامه شماره 627-24/3/93 شهروند محترم ، آقای مسلم سیدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که قانون بیمه های ساختمان که در سال 1392 ابلاغ گردیده ، در سنوات قبل مسکوت بوده است و بدین علت از مالک ملک که چند سال پیش متقاضی پروانه ساختمان بوده ، چیزی اخذ نشده است و پروانه ساختمان ملک هم در همان زمان صادر و تحویل گردیده است ، با توجه به مجوز صادرة شماره 92-25/1/93 این شورا ، اقدامات آتی در مورد تمدید پروانه ساختمان  مشارالیه ، با رعایت ضوابط مربوط و بدون معرفی به سازمان تأمین اجتماعی انجام گیرد.

2- نامه شماره 19202-17/3/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/3/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و با توجه به مفاد نامه شماره 15301-3/2/93 ، با پیشنهاد شهرداری ، به منظور فروش لچکی ضلع غربی ملک در بلوار حمزه ، به مساحت 70/65 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/800/890/2 ریال به شهروند محترم ، آقای علی نقوی به صورت نقد ، جهت ادغام در ملک موصوف ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 36644-18/3/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 25/3/93 کمیسیون برنامه و بودجه و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای رمضان پورجمعه ، از پرسنل قدیم شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.