مصوبات جلسه 93/2/28

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/2/93 کمیسیون برنامه و بودجه ، نامه شماره 98/ی/92-18/9/92 مدیرعامل محترم مؤسسة حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس ضوابط و مقررات ، حق الزحمة مربوط به حسابرسی سال 1390 پرداخت گردد و گزارش مشابه پایان 1389 را نیز حسابرسی مادر در مورد سال 1390 تهیه کرده و به این شورا ارسال نماید.

2- نامه شماره 26678-27/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/2/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد مندرج در صورتجلسه مورخ 21/2/93 شورای سازمان اتوبوسرانی کرمان ، به منظور افزایش نرخ کرایه اتوبوس های بخش ملکی آن سازمان ، از 1500 ریال به 2250 ریال و اتوبوس های بخش خصوصی از 2000 ریال به 3000 ریال ، موافقت گردید.

3- نامه شماره 24145-21/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/2/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به شهروند محترم ، آقای ناصر حسنی کبوترخانی ، از پرسنل قدیم شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

4- نامه شماره 24146-21/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/2/93 کمیسیون برنامه و بودجه مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای رضا شجاعی اناری ، از پرسنل قدیم شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

5- نامه شماره 19210-11/2/93 شهرداری کرمان در نشست مورخ 27/2/93 کمیسیون فرهنگ و IT مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور تغییر نام خیابان 20 متری شکوفه در شهرک نیکزاد به نام « شهید عباس ورزنده » موافقت گردید.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/2/93 کمیسیون فرهنگ و IT ، نامه شماره
323-17/2/93 تعدادی از ساکنان مجتمع مسکونی خواجو ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی ، در صورتی که مجموعة مزبور ، شهرکی مستقل است ، به نام « امیرالمؤمنین (ع) » مزین گردد.

7-  بر حسب مذاکراتی که با آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، در نشست مورخ
28/2/93 شورای عمومی انجام شد ، نامه شماره 390-27/2/93 شهروند محترم ، آقای غلامرضا
محمدحسن نژاد ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به که در شروط اولیة مزایده
( مربوط به پارکینگ فتحعلیشاهی ) و مصوبة قبل ، به مشارالیه تفهیم و اعلان نشده بود که هر طبقه از پارکینگ فتحعلیشاهی متعلق به کلیت ساختمان بوده و قابل جداسازی و تفکیک نمی باشد ، لذا ادعای مستأجر در خصوص فسخ قرارداد منطقی به نظر می رسد و بدین علت اخذ جریمه وجهة قانونی ندارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *