مصوبات جلسه 94/5/25

1- نامه شماره 77704-21/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به پیشنهاد شهرداری با عضویت آقایان : حسین سام و مهندس فرقانی ، به عنوان اعضای کمیسیون ماده 14 آئین نامه معاملات شهرداری کرمان ، موافقت شد.

2- نامه شماره 76292-18/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای مفاد مندرج در مجوز صادره شماره 1895-25/9/92 این شورا کماکان و تا پایان این دورة شورا موافقت شد. تصویر مجوز شماره 1895-25/9/92 جهت مزید آگاهی پیوست می باشد.

3- نامه شماره 77836-21/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد تفویض امضا به آقای مهندس بابایی ، سرپرست محترم شهرداری کرمان ، مطابق با مجوز صادرة شماره 1282-23/7/92 موافقت گردید. تصویر مجوز اخیرالذکر ضمیمه می باشد.

4- نامه شماره 77839-21/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و در اجرای مفاد بند الف از ماده 33 قانون معاملات شهرداری ، این شورا با تفویض اختیار ترک تشریفات مناقصه ، مزایده و حراج ، مطابق با مفاد مندرج در نامة شماره 2966-18/1/94 ، به سرپرست یا شهردار وقت تا پایان سال جاری ، موافقت کرد. تصویر مجوز اخیرالذکر ضمیمه
می باشد.

5- نامه شماره 76073-18/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت تسریع در فعالیت های مالی شهرداری ، با پیشنهاد تفویض اختیار به آقای مهندس بابایی ، سرپرست محترم شهرداری ، مطابق با مفاد مندرج در نامه شماره 1129-21/5/86 با همان سقف پنجاه میلیون ریال موافقت گردید. تصویر مجوز اخیرالذکر ضمیمه می باشد.

6- نامه شماره 1239/36194-18/5/94 مدیرکل محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان مطرح گردید و موافقت شد که سالن خانه شهر در تاریخ 26/5/94 به صورت رایگان جهت اجرای مراسم جشن میلاد حضرت
معصومه (س) در اختیار آن سازمان قرار گیرد.

7- نامه شماره 2254/5-7/5/94 دبیر محترم اتاق تعاون استان کرمان مطرح گردید و موافقت شد که در خصوص نامگذاری یکی از بلوارها یا خیابان ها به نام تعاون اقدام لازم انجام گیرد.

8- نامه شماره 71415-10/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک ورثة مهدوی نیا و ورثة پورزنگی آبادی ، دارای پلاک ثبتی شماره 1062 فرعی از 1783 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان 45 متری منشعب از خیابان شهید رجایی ( خورشید ) به مساحت 314 مترمربع با 134 مترمربع اعیانی ، به ارزش کارشناسی -/000/200/291/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و نود و یک میلیون و دویست هزار ریال ) ، در مسیر اجرای طرح قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 65386-31/4/94 موافقت شد که به ازای انتقال سند بخش مسیری ملک به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین های شماره 5 و 63 از نقشه تفکیکی شماره 8806/2-12/6/88 ، به مساحت جمعی 85/461 مترمربع و به ارزش کارشناسی کل
-/000/810/056/1 ریال ( یک میلیارد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و ده هزار ریال ) به نامبردگان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد. با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض ، شهرداری مبلغ -/000/390/234 ریال ( دویست و سی و چهار میلیون و سیصد و نود هزار ریال ) را در قالب پروانه ساختمان شناور صادر نماید.

9- نامه شماره 60151-21/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 59217/3-18/4/94 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای اکبر عبدالمهدی ، از بابت اصلاح پروانه ساختمان ملک موردنظر در خیابان میرزاآقاخان ، مبلغ -/267/265/88 ریال ( هشتاد و هشت میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و دویست و شصت و هفت ریال ) ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

10- نامه شماره 77671-21/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 74458/3-15/5/94 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای حسام دهدشتی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ملک موردنظر در خیابان اتورفسنجان ، مبلغ -/668/265/160 ریال ( یکصد و شصت میلیون و دویست و شصت و پنج هزار و ششصد و شصت و هشت ریال ) ، اضافه به شهرداری پرداخت کرده است ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

11- نامه شماره 70782-10/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که قطعه زمین شماره 252 ، از نقشه تفکیکی شماره 11277/2-21/7/88 ، به ارزش -/000/200/369/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و شصت و نه میلیون و دویست هزار ریال ) ، از طریق مزایده و بر اساس صورتجلسة شماره 33142-28/10/89 ، به شهروند محترم ، خانم مهدیه یاسمن علیپور واگذار شده است ، اما اکنون مشخص گردیده که در حریم راه آهن می باشد و قابلیت ساخت و ساز ندارد ، لذا ما به ازای قطعة مزبور موافقت شد که بر اساس مفاد توافقنامة شماره 65329-31/4/94 ، قطعه زمین شماره 12 از نقشه تفکیکی شماره 48460-10/4/93 ، به مساحت 64/250 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/500/566/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و شصت و شش میلیون و پانصد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط واگذار گردد. ضمناً خانم مهدیه یاسمن علیپور مبلغ -/000/300/197 ریال ( یکصد و نود و هفت میلیون و سیصد هزار ریال ) ، ما به التفاوت ارزش دو قطعه زمین را در وجه سازمان اموال و املاک شهرداری پرداخت نماید.

12- نامه شماره 75916-18/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ
-/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای غلامرضا حسن آبادی ، از پرسنل قراردادی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان نابینایی فرزند ایشان ، موافقت گردید.

13- نامه شماره 76084-18/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ
-/000/300/253 ریال ( دویست و پنجاه و سه میلیون و سیصد هزار ریال ) ، اجاره معوقة زمین ترمینال مسافربری ، از محل ردیف 420201-100 با عنوان دیون با محل ، به متولی موقوفه با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

14- نامه شماره 77658-21/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 76440/2/94-18/5/94 منطقه 2 شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا بلوچی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ملک موردنظر در بلوار امام رضا ، مبلغ -/476/333/172 ریال ( یکصد و هفتاد و دو میلیون و سیصد و سی و سه هزار و چهارصد و هفتاد و شش ریال ) ، اضافه به شهرداری پرداخت کرده است ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

15- نامه شماره 71414-10/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای ایرج خیری نسب لنگری ، متقاضی خرید قطعه زمین مورد اجارة خود ، به شماره 198 از بلوک 3 محلة صنعتی
( کمربندی جنوبی ) می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت 50/362 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/000/160/1 ریال ( یک میلیارد و صد و شصت میلیون ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. توضیح آن که در مجموعة شهرک صنعتی از ابتدای دهة شصت به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان صنوف مزاحم قرار گرفته است و بر اساس دستور قائم مقام محترم وقت شورای اسلامی شهر کرمان مقرر گردیده است که در صورت انجام عملیات احداث ساختمان در زمین های مورد اجاره و سپس مراجعة متقاضی به شهرداری جهت اخذ سند ، شهرداری موظف خواهد بود که بر اساس سوابق قبل ، پرونده را به هیأت کارشناسی ارجاع و پس از دریافت وجه کارشناسی ، سند منتقل شود. رویة یاد شده تاکنون ، برای بیش از 70% از زمین های شهرک ، عمل شده و برای مابقی نیز می بایست انجام گیرد ، لذا این مورد ، مشمول ماده 13 آیین نامه معاملاتی شهرداری نمی شود.

16- نامه شماره 1203-15/5/94 شهروند محترم ، آقای علی جعفری ، مطرح گردید و نظر به اینکه نامبرده از توان مالی پرداخت نقدینة حق تفکیک قطعه زمین موردنظر در خیابان خوارزمی ، کوچة شماره 24 ، بهره مند نیست ، موافقت شد که آن میزان به صورت زمین از ایشان اخذ گردد.

17- نامه شماره 77162-19/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد آن شهرداری به منظور ثبت ارقام صورتجلسة شماره 1963/94/ص-1/5/94 شهرداری و مدیر محترم امور آب و فاضلاب شهرستان کرمان ، در حساب درآمدها و هزینه های سال جاری موافقت گردید.

18- نامه شماره 64941-10/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای حسین رجایی نسب ، به وکالت از طرف علی گلستانی چترودی ، متقاضی خرید قطعه زمین مورد اجارة خود ، به شماره 15 از بلوک 2 محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت 931 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/400/234/2 ریال ( دو میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. توضیح آن که در مجموعة شهرک صنعتی از ابتدای دهة شصت به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان صنوف مزاحم قرار گرفته است و بر اساس دستور قائم مقام محترم وقت شورای اسلامی شهر کرمان مقرر گردیده است که در صورت انجام عملیات احداث ساختمان در زمین های مورد اجاره و سپس مراجعة متقاضی به شهرداری جهت اخذ سند ، شهرداری موظف خواهد بود که بر اساس سوابق قبل ، پرونده را به هیأت کارشناسی ارجاع و پس از دریافت وجه کارشناسی ، سند منتقل شود. رویة یاد شده تاکنون ، برای بیش از 70% از زمین های شهرک ، عمل شده و برای مابقی نیز می بایست انجام گیرد ، لذا این مورد ، مشمول ماده 13 آیین نامه معاملاتی شهرداری نمی شود و همچنین بر اساس حقوق ناشی از اصلاحیه مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ، نظر به اینکه مبلغ مزبور قابلیت تخفیف ندارد ، موافقت شد که بدهی ایشان به صورت 30% نقد و باقی مانده تا پایان سال جاری وصول گردد.

19- نامه شماره 77130-19/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر اساس مجوز صادرة شماره 153-29/1/81 این شورا ، بخش مسیری ملک شهروند محترم ، آقای مهدی انجم شعاع ، با عوارض تهاتر گردیده است ، اما به علت ارایه نشدن مدارک مثبته تاکنون ثبت سیستم مالی آن شهرداری نشده است ، لذا با ثبت مبلغ
-/000/880/131 ریال ( یکصد و سی و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) در هزینه های سال جاری منطقه 2 شهرداری ، با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی و اجرای توافقنامة منعقد موافقت شد.

20- نامه شماره 42308-4/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد مندرج در نامه ، نظر به این که دو قطعه زمین واگذار شده به آقای حمید رشیدی رنجبر ، به دستور ستاد محترم اجرایی فرمان حضرت امام (ره) توقیف شده اند ، مقرر شد که به ازای ارزش زمین های توقیف شده ، زمین به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد.

21- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست های مورخ 25/5/94 کمیسیون حقوقی ، املاک و سرمایه گذاری و شورای عمومی و با توجه به سوابق پرونده و برگ ارزیابی مورخ 14/4/94 که به امضای کارشناسان ، آقایان :
حیدری زاده و فهیم و نماینده محترم این شورا در هیأت کارشناسان ، آقای پنجعلی زاده ، رسیده است ، قیمت پایة خالص دریافتی اجاره برای مزایدة پارکینگ طبقاتی فتحعلیشاهی ماهیانه مبلغ -/000/000/54 ریال ( پنجاه و چهار میلیون ریال ) تعیین می گردد. ضمناً تصویر برگ ارزیابی ، به پیوست ارسال می شود.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 17/5/94 شورای فوق العاده عمومی و استماع نظریات سرپرست محترم شهرداری ، آقای مهندس بابایی ، و معاون محترم فنی آن شهرداری ، آقای مهندس فرقانی ، و مشاوران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و  شرکت گارنو ، در خصوص چگونگی اجرای طرح میدان آزادی ، با کلیات اجرای طرح موافقت گردید. این شورا بر ضرورت عملیاتی شدن هر چه سریع تر پروژه تأکید کرده و تأیید میکند که لازم است  جزئیات طرح و شیوة دقیق اجرای آن در این شورا مصوب گردد.

23- نامه شماره 65155-31/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون
قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 1 فرعی از 3524 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدای پیرانشهر ، کوچة شماره 4 ، متعلق به ورثة مرحوم اشرف جاویدان ( حراجچی ) به وکالت آقای محمد شجاعی باغینی ، به مساحت 101 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/121 ریال ( یکصد و بیست و یک میلیون و دویست هزار ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره
206-31/2/90 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 179 ، به مساحت 195 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان و به ارزش کارشناسی -/000/000/195 ریال ( یکصد و نود و پنج میلیون ریال ) ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت شد. با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين معوض ، آن ورثه مبلغ -/000/800/73 ریال ( هفتاد و سه میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمایند.

24- نامه شماره 79443-25/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

«  اصلاحیه بودجه شهرداری مرکز »

 

درآمد                                                                                                           « ارقام به هزار ریال »

ردیف

شرح

مبلغ مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

101010

عوارض بر فروش کالا و ارایه خدمات (ارزش افزوده)

-/000/000/930

 

-/000/000/40

-/000/000/970

هزینه

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

3091002101

عمرانی

دیون عمرانی پروژه های عمرانی

-/736/976/31

-/000/000/10

 

-/736/976/21

3030302103

عمرانی

تکمیل اجرای تقاطع غیرهمسطح سیدی

-/000/000/20

 

-/000/000/10

-/000/000/30

3031202101

عمرانی

تکمیل بهسازی و بدنه سازی میدان شهدا

0

 

-/000/000/40

-/000/000/40

جمع

-/736/976/51

-/000/000/10

-/000/000/50

-/736/976/91

                       

 

25- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/5/94 کمیسیون خدمات شهری و تقاضای ساکنان شهرک خواجو ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که آسفالت بخش ورودی شهرک مزبور در اولویت اقدام قرار گیرد.

26- نامه شماره 70891-10/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به مفاد مندرج در بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 94 و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، قطعة شماره 30 مکرر ، در شهرک قائم ، دارای شش دانگ پلاک ثبتی به شماره 68 فرعی از 4026 اصلی بخش دو کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای محمود کاظمی گوکی ، به مساحت 184 مترمربع ، در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 464-4/5/94 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامة شماره 12181/820/16020-17/6/88 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان ، موافقت شد که به ازای تملك قطعي و رسمي ملك ، قطعه زمین شماره 15 از قطعه زمین های تفکیکی مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 200 مترمربع ، به صورت تهاتر به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *