مصوبات جلسه 94/7/19

1- نامه شماره 67258-4/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای غلامحسین رضایی ، متقاضی خرید قطعه زمین مورد اجارة خود ، به شماره 146 قدیم ( 35 جدید ) در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت یکصد مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/240 ریال ( دویست و چهل میلیون ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. توضیح آن که در مجموعة شهرک صنعتی از ابتدای دهة شصت به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان صنوف مزاحم قرار گرفته است و بر اساس دستور قائم مقام محترم وقت شورای اسلامی شهر کرمان مقرر گردیده است که در صورت انجام عملیات احداث ساختمان در زمین های مورد اجاره و سپس مراجعة متقاضی به شهرداری جهت اخذ سند ، شهرداری موظف خواهد بود که بر اساس سوابق قبل ، پرونده را به هیأت کارشناسی ارجاع و پس از دریافت وجه کارشناسی ، سند منتقل شود. رویة یاد شده تاکنون ، برای بیش از 70% از زمین های شهرک ، عمل شده و برای مابقی نیز می بایست انجام گیرد ، لذا این مورد ، مشمول ماده 13 آیین نامه معاملاتی شهرداری نمی شود.

2- نامه شماره 83702-1/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/80 ریال ( هشتاد میلیون ریال ) از محل اعتبار ردیف 416609-100 با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی ، به ستاد نماز جمعه کرمان و با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

3- نامه شماره 95407-19/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای محمدعلی حسنی سیرچی ، به وکالت آقای حسین دهقانی ، متقاضی خرید قطعه زمین مورد اجارة خود ، به شماره 19 جدید ( 48 ب قدیم ) در محلة صنعتی کمربندی جنوبی می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت 60/101 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/840/243 ریال ( دویست و چهل و سه میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. توضیح آن که در مجموعة شهرک صنعتی از ابتدای دهة شصت به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان صنوف مزاحم قرار گرفته است و بر اساس دستور قائم مقام محترم وقت شورای اسلامی شهر کرمان مقرر گردیده است که در صورت انجام عملیات احداث ساختمان در زمین های مورد اجاره و سپس مراجعة متقاضی به شهرداری جهت اخذ سند ، شهرداری موظف خواهد بود که بر اساس سوابق قبل ، پرونده را به هیأت کارشناسی ارجاع و پس از دریافت وجه کارشناسی ، سند منتقل شود. رویة یاد شده تاکنون ، برای بیش از 70% از زمین های شهرک ، عمل شده و برای مابقی نیز می بایست انجام گیرد ، لذا این مورد ، مشمول ماده 13 آیین نامه معاملاتی شهرداری نمی شود.

4- نامه شماره 73972-1/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بخشی از زمین شرکت لاستیک بارز ، مطابق طرح تفصیلی در اجرای طرح معبر مستهلک گردیده است ، مقرر شد که در جهت ممانعت از تضییع حقوق شرکت مزبور ، از طریق صدور پروانه ساختمان یا تفکیک و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام قانونی صورت گیرد.

5- نامه شماره 88363-8/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروندان محترم ، خانم ها : نصرت و عصمت ضیاء فرتوت و ورثه مرحوم علی همتی نژاد ، دارای پلاک ثبتی شماره 68 فرعی از 2787 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان میرزا آقاخان ، بین کوچه های شماره 39 و 41 ، به مساحت 506 مترمربع با 235 مترمربع اعیانی مسکونی گنبدی و 48 مترمربع اعیانی مسکونی تیرآهنی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/781/3 ریال ( سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و یک میلیون ریال ) ، در مسیر طرح تعریض معبر قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 84988-3/6/94 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 10 از نقشه تفکیکی شماره 203/3-14/1/91 ، در جاده تهران ، خیابان چاپ علوی ، به مساحت 50/218 مترمربع و قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 161848/3-18/11/93 در کوچه آسیاباد جنوبی ، به مساحت 50/185 مترمربع ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/200/710/3 ریال ( سه میلیارد و هفتصد و ده میلیون و دویست هزار ریال ) به نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد. با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض ، شهرداری مبلغ -/000/800/70 ریال ( هفتاد میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، پروانه ساختمان در منطقه سه ، برای ملک موردنظر ایشان صادر نماید.

6- نامه شماره 112418-19/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید با پیشنهاد شهرداری در خصوص اخذ ریالی عوارض قدرالسهم از ملک موردنظر شهروندان محترم ، آقایان مهدی و مجید مقدم ، در بلوار ثارالله ، کوچة گاوداری رشیدفرخی ، به مبلغ -/000/302/865/24 ریال ( بیست و چهار میلیارد و هشتصدو شصت و پنج میلیون و سیصد و دو هزار ریال ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

7- نامه شماره 83617-1/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر اساس مجوز صادرة شماره 153-29/1/81 این شورا ، بخش مسیری ملک شهروند محترم  ، آقای رضا رضاخانی نژاد ، با عوارض تهاتر گردیده است ، اما به علت ارایه نشدن مدارک مثبته تاکنون ثبت سیستم مالی آن شهرداری نشده است ، لذا با ثبت مبلغ -/000/152/109 ریال ( یکصد و نه میلیون و صد و پنجاه دو هزار ریال ) در هزینه های دیون شهرداری منطقه سه ، بر اساس توافقنامة منعقد موافقت گردید.

8- نامه شماره 92351-15/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با پیشنهاد مطرح در خصوص افزودن مبلغ -/000/000/20 هزار ریال ( بیست میلیارد ریال ) با عنوان کمک به ردیف درآمدها و تخصیص مبلغ -/000/000/20 هزار ریال ( بیست میلیارد ریال ) به پروژه ردیف 3070102104 با عنوان احداث ساختمان خانه شهر وپایدار نمودن در متمم بودجه موافقت دارد ، ضروری است که قبلاً استانداری کرمان مبلغ موردنیاز را به حساب آن شهرداری واریز کرده باشد. بدیهی است که پس از واریز مبلغ مذکور ، شهرداری نیز می بایست سریعاً نسبت به آغاز احداث مجموعة خانه شهر اقدام نماید و این شورا را از نتیجه هر گونه اقدام مطلع نمایند.

9- نامه شماره 89780-10/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 212 فرعی از 4861 اصلی بخش یک  کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 42 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای کیانوش آبادی ، به مساحت 650 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/400/10 ریال ( ده میلیارد و چهارصد میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرارمي گيرد ،  با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 525 -22/5/94 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازای صدور پروانه شناور در هر یک از مناطق شهرداری بر مبنای محاسبه سال 94 ، برای نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، با رعايت ضوابط موافقت گردید.

10- نامه شماره 78920-24/5/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای محمد شریعت پناهی ، دارای پلاک ثبتی شماره 84 فرعی از 3064 اصلی بخش سه کرمان ، در بلوار ولی عصر ، کوچه شماره 2 ، به مساحت 429 مترمربع با 198 مترمربع اعیانی مسکونی ، 10 متر مربع سرویس و انباری ، حیاط سازی ، دیوارکشی و متفرقات ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/192/5 ریال ( پنج میلیارد و صد و نود و دو میلیون ریال ) ، در مسیر طرح تقاطع غیرهمسطح چهارراه جوپاری قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 71536-10/5/94 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، مبلغ مزبور به صورت اقساط تا پایان سال جاری در وجه مالک پرداخت گردد.

11- نامه شماره 92329-15/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای عباس ضیاء شمسی ، در خیابان شهاب ، نبش کوچه شماره 52 ، به مساحت 75/8 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/210 ریال ( دویست و ده میلیون ریال )
– مطابق برگ ارزیابی کارشناسان – با شرط ادغام در ملک با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده موافقت شد.

12- نامه شماره 89760-10/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر اساس مجوز صادرة شماره 153-29/1/81 این شورا ، بخش مسیری ملک شهروند محترم ، آقای محسن دربری پور و خانم فاطمه ماهانی ، با عوارض تهاتر گردیده است ، اما به علت ارایه نشدن مدارک مثبته تاکنون ثبت سیستم مالی آن شهرداری نشده
است ، لذا با ثبت مبلغ -/000/200/195 ریال ( یکصد و نود و پنج میلیون و دویست هزار ریال ) در هزینه های دیون شهرداری منطقه سه ، بر اساس توافقنامة منعقد موافقت شد.

13- نامه شماره 96318-22/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم حمیده مرادی پور کرمانی ، در پانصد دستگاه ، یادگار امام 21 ، به مساحت 31/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/550/31 ریال ( سی و یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال )
– مطابق برگ ارزیابی کارشناسان – با شرط ادغام در ملک با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده موافقت شد.

14- نامه شماره 1284-25/5/94 شهروند محترم ، آقای غلامرضا حجتی نیا ، مطرح گردید و با توجه به وضعیت ویژة زندگی ایشان ، مقرر شد که طلب ایشان – موضوع توافقنامه شماره 161373/2/93-16/11/93 – از آن شهرداری با نظر موافق در محاسبة عوارض تفکیک ملک نیز اعمال گردد.

15- نامه شماره 1618-1/7/94 شهروند محترم ، آقای شکرالله وهابی ، مطرح گردید و با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامة بودجة سال 1394 موافقت شد که بدهی نامبرده به شهرداری ( از بابت عوارض حذف پارکینگ ) با مبلغ طلب تهاتر گردد.

16- نامه شماره 83522-24/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مطالب مندرج در نامه و از این نظر که ملک موردنظر در خیابان عطار ، کوچة شمالی 4 ، دارای سند ثبتی می باشد و از حیث مساحت ، قبل از کسر معابر در حد نصاب تفکیک بوده ( مساحت ملک 292 مترمربع می باشد ) و هم اکنون نیز با حد نصاب ، اختلاف ناچیزی دارد ، اقدامات مربوط به تفکیک ، با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط بلامانع می باشد.

17- نامه شماره 1/2/76166-30/4/94 هیأت امنای محترم مسجد ابوالفضل و تکیه قمر بنی هاشم (ع) مطرح گردید و با توجه به سابقة خاکبرداری کوچه های موردنظر ، مقرر گردید که آسفالت کوچه های مزبور در اولویت قرار گیرد و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

18- نامه شماره 34542-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 3 بلوار پیروزی به نام شهید « حمیدرضا واعظی زاده » موافقت گردید.

19- نامه شماره 83469-1/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به این که مطابق با مجوز صادرة شماره 1382-22/8/91 قطعه زمین ردیف 6 ، از نقشه تفکیکی شماره 746/2-82 متعلق به شهروند محترم ، خانم مریم
جمعه فرسنگی ، به مساحت 60/215 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/700/317/2 ریال ( دو میلیارد و سیصد و هفده میلیون و هفتصد هزار ریال ) ، در اراضی کاظم آباد را سازمان اوقاف و امور خیریه به صورت رسمی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما واگذار کرده است ، مطابق با مفاد توافق نامه شماره 77524-21/5/94 با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری قطعه زمین شماره 246 از نقشه تفکیکی شماره 16446-3/8/90 ، به مساحت 08/247 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/250/544/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و چهل و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) به خانم مریم جمعه فرسنگی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد و مقرر گردید که شهرداری مبلغ ما به التفاوت قطعه زمین های عوض و معوض را به میزان -/000/450/773 ریال ( هفتصد و هفتاد و سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال ) ، به صورت پروانه ساختمانی ، پایان کار یا تفکیک با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان در منطقه دو شهرداری پرداخت نماید.

20- نامه شماره 103062-4/7/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه آقای سیدمظفر داوری ، کارشناس رسمی دادگستری ، در سال 1393 اقدام به انجام کارشناسی کرده و گزارش کار را شهرداری هم اکنون دریافت کرده است ، با پیشنهاد ثبت مبلغ ، به میزان -/656/270/9 ریال ( نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال ) از محل اعتبار ردیف 420203-100 با عنوان دیون بلامحل و پرداخت آن به نامبرده موافقت شد. لازم است که مبلغ مزبور در متمم بودجه پایدار گردد.

21- نامه شماره 38310-17/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد تغییر نام بلوار تره بار به نام شهیدان « محمدی » موافقت گردید.

22- نامه شماره 83585-1/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر اساس مجوز صادرة شماره 153-29/1/81 این شورا ، بخش مسیری ملک شهروند محترم ، آقای محمدامین موسایی ، با عوارض تهاتر گردیده است ، اما به علت ارایه نشدن مدارک مثبته تاکنون ثبت سیستم مالی شهرداری نشده است ، لذا با ثبت مبلغ
-/000/400/134 ریال ( یکصد و سی و چهار میلیون و هارصد هزار ریال ) در هزینه های دیون شهرداری منطقه سه و بر اساس توافقنامة منعقد موافقت شد. ضمناً مبلغ در متمم بودجه پایدار گردد.

23- نامه شماره 95406-19/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرق و شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای رسول قربانی به وکالت از خانم صدیقه هادی ، در توکل آباد ، جنب پارک شهید چمران ، به مساحت 95/68 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/220/248 ریال ( دویست و چهل و هشت میلیون و دویست و بیست هزار ریال ) ، با شرط ادغام در ملک با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان موافقت شد.

24- نامه شماره 99913-28/6/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ششدانگ ملک شهروند محترم ، آقای محمد علی زاده باب تنگلی ، در خیابان مهدیه ، نبش کوچة شماره 31 ، دارای سند عادی و فرم اجاره موقت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مساحت 45/17 مترمربع با 65/47 مترمربع اعیانی تجاری و حق کسب و پیشه ، جمعاً  به ارزش کارشناسی -/000/000/900 ریال ( نهصد میلیون ریال )، در مسیر اجرای طرح خیابان 42 متری قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 88765-9/6/94 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه به نام شهرداری کرمان و اقرار نامة محضری ، شهرداری قطعه زمین شماره 4 از نقشه تفکیکی شماره 111645-21/12/91 ، به مساحت 55 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/687 ریال ( ششصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) را به نامبرده با رعایت ضوابط واگذار نماید و همچنین مبلغ -/000/500/212 ریال ( دویست و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعة معوض نیز در وجه مشارالیه پرداخت گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *