مصوبات جلسه 94/6/30

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و استماع رهنمودهای نمایندة محترم فرماندار ، جلسه وارد دستور کار گردید.
آقای علی اکبر مشرفی کاندیدای ریاست ، آقای علی منصوری ، کاندیدای نایب رئیسی ، آقای یوسف جعفری کاندیدای خزانه داری ، آقای محمدیاسین پنجعلی زاده کاندیدای منشی اول و خانم مهنوش مؤمنی کاندیدای منشی دوم شورا گردیدند. رأی گیری به صورت مخفی و با استفاده از صندوق رأی و نظارت نمایندة محترم فرماندار کرمان انجام شد. پس از شمارش آراء :

1- آقای علی اکبر مشرفی با 8 رأی و 2 رأی سفید به سمت رئیس شورا ،

2- آقای علی منصوری با 7 رأی و 3 رأی سفید به سمت نایب رئیس شورا ،

3- آقای یوسف جعفری با 9 رأی و 1 رأی سفید به سمت خزانه دار شورا ،

4- آقای محمد یاسین پنجعلی زاده با 9 رأی و 1 رأی سفید به سمت منشی اول شورا ،

5- خانم مهنوش مؤمنی با 9 رأی و 1 رأی سفید به سمت منشی دوم شورا ، 

ضمناً آقای محمد ربانی زاده نیز کاندیدای سخنگویی شورا گردیدند که با 10 رأی بدین سمت انتخاب شدند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.