مصوبات جلسه 94/4/7

1- نامه شماره 431-28/2/94 شهروند محترم ، آقای سید محمدرضا میرتاج الدینی ، مطرح گردید و مقرر شد که پس از انجام استعلام لازم از مراجع ذی ربط ، با ملاحظه کلیات طرح ، الزام اتصال دو معبر متصل در خیابان
کمیل ، منشعب از کوچة شماره 28 ، بررسی شود و در صورت امکان با هماهنگی مشاور ، جهت اصلاح طرح بر اساس مقررات اقدام گردد.

2- نامه شماره 763-30/3/94 شهروند محترم ، خانم مهدیه رزاقی ، مطرح گردید و با توجه به رأی صادره کمیسیون ماده صد به شماره 4975/100-19/5/93 – که کپی آن پیوست می باشد – استفاده از 5/28 مترمربع در طبقه پنجم ملک موردنظر به صورت انباری یا فضای مشاع بلامانع می باشد.

3- نامه شماره 1100-94/ه ش-4/4/94 مسؤول محترم هیأت شهدای بیت الله الحرام کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامة مذکور و مفاد مندرج در نامه های شماره 2862/4/68-1/3/92 و 6554/4/68-15/5/92 معاون محترم عمرانی استانداری کرمان ، مقرر شد که ضمن بررسی ، در صو رت واریز مبلغ تعهد شده به حساب شهرداری ، آن مبلغ با رعایت ضوابط ، از محل ماده 16 به هیأت مزبور پرداخت شود. نامه های معاون محترم عمرانی استانداری کرمان پیوست می باشد. 

4- نامه شماره 47442-1/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ
-/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای احمد رجب زاده ، از نیروهای شرکتی منطقه سه شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، موافقت گردید.

5- نامه شماره 46885-31/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که خانم ملیحه تقوی
رشیدی زاده وکیل آقای محمدرضا اسدی بر اساس سند اجارة شماره 23494-2/10/66 ، تقاضای خرید قطعه زمین شماره 153 از نقشه تفکیکی شماره 4935-8/2/73 شهرک صنعتی ، به مساحت 59/352 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/957/810 ریال ( هشتصد و ده میلیون و نهصد و پنجاه و هفت هزار ریال ) دارند ، با واگذاری قطعه زمین مزبور به ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 49304-3/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مرتضی برومند پویا ، در خیابان دادبین ، به مساحت 38/89 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/320/251/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و پنجاه و یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) ، با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده موافقت شد.

7- نامه شماره 49387-3/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ
-/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به شهروند محترم ، آقای ناصر اماندادی ، از پرسنل قدیمی منطقه چهار  شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، موافقت شد.

8- نامه شماره 46949-31/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوبی جنب مسجد ثامن الائمه ، به آقای محمدجواد عسکری ، نماینده محترم هیأت امنای مسجد مزبور ، در شهرک هشت بهشت ، به مساحت 8/36 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/73ریال ( هفتاد و سه میلیون و ششصد هزار ریال ) ، با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده موافقت شد.

9- نامه شماره 49433-3/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توافقنامه شماره 285/92/ص/م/4-28/1/92 ، موافقت شد که مبلغ -/745/295/50 ریال ( پنجاه میلیون و دویست و نود و پنج هزار و هفتصد و چهل و پنج ریال ) بابت بهای ملک تملکی شهروند محترم ، آقای غلامرضا مباشرزاده ، در هزینه های عمرانی سال جاری ، در بخش پروژه های تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی ، ثبت گردیده و با توجه به مفاد توافقنامة مزبور ، با عوارض صدور پروانه و یا عوارض تفکیک در هر یک از مناطق شهری تهاتر شود.

10- نامه شماره 51667-7/4/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و پیرو مجوز صادرة شماره 1832-11/9/93 ، با پیشنهاد شهرداری در حد عمق یکصد و پنجاه متر ، در مورد آن گروه از املاکی که دارای سند و پلاک ثبتی و مالکیت واحد باشند ، تا پایان سال 94 موافقت گردید. تصویری از سوابق اقدام ( مجوز صادرة فوق الذکر و
نامه های شهرداری ) پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.