مصوبات جلسه 94/3/3

مصوبات :

1- مقرر شد که نام پارک تازه احداث بانوان در توکل آباد ، « ریحانه » تعیین گردد.

2- نامه شماره 5518-31/1/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به فهرست پل های عابر پیادة ارسالی که
سرمایه گذار مربوط ، علی رغم امضای قرارداد از اجرای آن استنکاف کرده است ، مقرر شد که دربارة پل هایی که مجوز آن ها قبلاً صادر و ساخته شده اند ، اقدامات آتی با رعایت ضوابط انجام گیرد و دربارة آن گروه از پل هایی که سرمایه گذار به قرارداد منعقد تاکنون عمل نکرده است ، مجوز لغو گردد و آن پروژه ، در مزایده های بعد با رعایت ضوابط مربوط به متقاضی صاحب شرط واگذار گردد.

3- نامه شماره 30787-3/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با کلیات پیشنهاد  شهرداری در خصوص تفاهم نامه با مؤسسة توس امید امین ( وابسته به مؤسسة مالی و اعتباری عسکریه ) به منظور راه اندازی تله کابین موافقت گردید ، امّا قرارداد پس از تأیید این شورا اجرایی گردد و در جلسات مربوط به تنظیم قرارداد نیز نمایندگانی از شورا حضور یابند.

4- نامه وارده شماره 440-29/2/94 شهروند محترم ، آقای امان الله سیدی مطرح و با توجه به این که نامبرده از جانبازان جنگ تحمیلی اند ، مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، مقرر شد که بدهی ایشان به منطقه سه شهرداری ، به میزان-/133/528/107 ریال  ( یکصد و هفت میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و صد و سی و سه ریال ) در اقساط 36 ماهه و با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

5- نامه وارده شماره 455-30/2/94 شهروند محترم ، خانم زهرا قنبری گوهری مطرح و مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها   و با توجه به وضعیت خاص زندگی نامبرده ، مقرر شد که بدهی ایشان به منطقه سه  شهرداری ، به میزان -/000/256/68 ریال ( شصت و هشت میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار ریال ) عوارض تفکیک و مبلغ -/800/347/2 ریال ( دو میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و هشتصد ریال ) جریمه کمیسیون ماده صد در اقساط دو ساله و با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

 6-  نامه شماره 28537-30/2/94 شهرداری کرمان مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای علی درویشی ، از پرسنل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی واشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان همسر ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

7- نامه شماره 30086-2/3/94 شهرداری کرمان مطرح و  با پیشنهاد آن شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال )  به آقای محمد رحیمی آخوندزاده ، از پرسنل بازنشستة شهرداری ، از محل ردیف
417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان
ایشان ، از طریق کمیتة رفاه موافقت گردید.

8-  نامه شماره 24141-21/2/94 شهرداری کرمان مطرح و در جهت کمک به پرسنل موافقت گردید که در سال جاری از محل ردیف های 205516-100 و 205516-200 –  موضوع نامه شماره 88920-1/7/93 شهرداری –  به ازای هر نفر
-/640/192 ریال ، تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال هر ماهه به حساب صندوق کارکنان واریز گردد. به پیوست تصویر
نامه های شماره 88920-1/7/93 و 24141-21/2/94 شهرداری کرمان ارسال می گردد.

9- نامه شماره 28553-30/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی
شهر کرمان ، شش دانگ ملک ، شهروند محترم ، آقای رضا الله آبادی ، دارای سند عادی ، به مساحت 110 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/550 ریال ( پانصد و پنجاه میلیون ریال ) ، در مسیر اجرای طرح تعریض خیابان شهید دستغیب قرار
مي گيرد ، بدين وسيله بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 17211-8/2/94 موافقت می شود که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه و اقرار نامة محضری به نام شهرداری کرمان ، آن شهرداری قطعه زمین شماره 13 از نقشه تفکیکی شماره 4820-13/9/87 در خیابان شهید دستغیب ،  بلوار 32 متری محراب ، به مساحت 08/27 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/960/324 ریال ( سیصد و بیست و چهار میلیون و نهصد و شصت هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 14 از نقشه تفکیکی شماره 4820-13/9/87 در خیابان شهید دستغیب ،  بلوار 32 متری محراب ، به مساحت 40/29 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/323 ریال ( سیصد و بیست و سه میلیون و چهارصد هزار ریال ) ، جمعاً دو قطعه به مساحت 48/56 مترمربع و به ارزش کارشناسی کُل -/000/360/648 ریال ( ششصد و چهل و هشت میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار نماید و آقای رضا الله آبادی به ازای مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و
قطعه زمین های معوض ، مبلغ-/000/360/98 ریال ( نود و هشت میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) ، به صورت نقد در وجه شهرداری پرداخت نماید.

10- با توجه به اعتراض مکرر تعدادی از شهروندان و لزوم رعایت اصولی بهداشت ، بر حسب مذاکراتی که با نمایندگان اداره دامپزشکی استان و خیریه انصارالرسول در نشست مورخ 3/3/94 کمیسیون بهداشت ، پسماند و محیط زیست انجام شد ، هماهنگ گردید که من بعد خیریة مزبور کشتار و نگهداری دام در محل خیریه انجام ندهد.

11-  نامه شماره 29775-2/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمود نخعی ، در بلوار هوشنگ مرادی کرمانی نبش کوچة شماره 16 ،  به مساحت 15/16 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/250/565 ریال ( پانصد و شصت و پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) ، با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط ، به نامبرده موافقت شد.

12- نامه شماره 22604-19/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با امعان نظر به صورتجلسة شماره 19657-13/2/94 شورای سازمان تاکسیرانی ، با دریافت نرخ کرایه ها به شرحی که در جدول ذیل آمده است ، موافقت کرد.  ضروری است که این مصوبه به آگاهی عموم مردم رسانده شود و عموم تاکسی ها متن آن را در خودروی خود نصب نمایند. ضمناً سازمان تاکسیرانی موظف است نرخ ها را در هر مسیر به صورت درشت چاپ و در اختیار تاکسی ها جهت نصب قرار دهد و نظارت مستمر هم در اجرای آن داشته باشد.

 « جدول نرخ کرایه انواع تاکسی های خطی درون شهری کرمان »

 

 

ردیف

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب

ردیف

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب

1

میدان آزادی

رسالت – آزاد

8500

24

چهارراه سمیه

انتهای جهاد

7000

2

میدان آزادی

راهنمایی

7000

25

سه راه چمران

انتهای مهدیه

7000

3

میدان آزادی

داخل هوانیروز

9500

26

قدمگاه

انتهای مهدیه

7000

4

میدان آزادی

دانشگاه باهنر

8500

27

چهارراه ولی عصر

پل شهید رجایی

7000

5

میدان آزادی

شهرک مطهری

8000

28

چهارراه ولی عصر

شهرک ولایت- افضلی پور

8000

6

میدان آزادی

امیرکبیر

7000

29

انتهای جهاد

زنگی آباد

14000

7

میدان آزادی

فرودگاه

9000

30

میدان شهدا

پادگان 05

9000

8

میدان آزادی

راه آهن

9000

31

میدان شهدا

گلزار شهدا

7000

9

میدان آزادی

الغدیر ، فاز 1

7500

32

میدان شهدا

مدیریت – جنت

7000

10

میدان آزادی

الغدیر ، فاز 2

8000

33

میدان شهدا

محله میلاد

8000

11

میدان آزادی

الغدیر ، فاز 3

8500

34

میدان شهدا

میدان بیرم آباد

7500

12

میدان آزادی

حاجی آباد

8000

35

میدان شهدا

توکل آباد

7500

13

میدان آزادی

پل راه آهن

8000

36

میدان شهدا

سیدی

9000

14

میدان آزادی

میدان شهدا

7000

37

میدان شهدا

فیروزآباد

7000

15

میدان آزادی

شهرک باهنر

8000

38

میدان شهدا

چهارراه مطهری

7000

16

میدان آزادی

میدان توحید

8000

39

میدان شهدا

مطهری-آزادی

8000

17

میدان آزادی

قائم آباد

9000

40

میدان شهدا

چهارراه خورشید

7000

18

میدان آزادی

بلوار شیراز

8000

41

چهارراه مطهری

دانشگاه آزاد

7000

19

میدان آزادی

ابوذر شمالی تا پل

7000

42

چهارراه مطهری

دانشگاه علوم

7000

20

میدان آزادی

تا پلیس راه باغین

16000

43

چهارراه مطهری

دانشگاه چمران

7000

21

میدان آزادی

اختیار آباد

14000

44

چهارراه مطهری

میدان آزادی

7000

22

میدان آزادی

پانصد دستگاه

7000

45

چهارراه مطهری

گلدشت

7000

23

میدان آزادی

انتهای 24 آذر

7000

46

چهارراه مطهری

چهارراه ولی عصر

7000

 

« جدول نرخ کرایه انواع تاکسی های درون شهری کرمان »

 

تاکسی های پایانه ای ( فرودگاه ، راه آهن ، پایانه مسافربری ) دربستی حداکثر 4 مسافر 

 

 

ردیف

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب

ردیف

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب

1

ایستگاه راه آهن

خیابان شهدا تا گلزار

80000

11

ایستگاه راه آهن

میدان آزادی

55000

2

ایستگاه راه آهن

خیابان مهدیه – پارادیس – رجایی

70000

12

ایستگاه راه آهن

ترمینال پایانه مسافربری

40000

3

ایستگاه راه آهن

انتهای 24 آذر – بهمنیار

70000

13

ایستگاه راه آهن

میدان بیرم آباد

75000

4

ایستگاه راه آهن

ابوذر و خیابان های موازی

70000

14

ایستگاه راه آهن

بیمارستان شفا

60000

5

ایستگاه راه آهن

سرباز – بلوار 22 بهمن

75000

15

ایستگاه راه آهن

شهرک شهید باهنر

65000

6

ایستگاه راه آهن

میدان توحید

70000

16

ایستگاه راه آهن

دانشگاه آزاد

55000

7

ایستگاه راه آهن

میدان شهدا

70000

17

ایستگاه راه آهن

دانشگاه باهنر

65000

8

ایستگاه راه آهن

میدان خواجو- فابریک

70000

18

ایستگاه راه آهن

پادگان 05- سرآسیاب

90000

9

ایستگاه راه آهن

ترمینال زرندی فیروزآباد

80000

19

ایستگاه راه آهن

سیدی

80000

10

ایستگاه راه آهن

خیابان شهاب-گلدشت-باقدرت

70000

20

ایستگاه راه آهن

شهرک هوانیروز

70000

 

ردیف

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب

ردیف

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب

1

ایستگاه پایانه

ابوذر شمالی و جنو بی و مالک اشتر

40000

10

ایستگاه پایانه

24 آذر ، بهمنیار

55000

2

ایستگاه پایانه

بلوار قدس ، پارک مطهری

45000

11

ایستگاه پایانه

میدان توحید ( ارگ)

55000

3

ایستگاه پایانه

میدان آزادی

45000

12

ایستگاه پایانه

دانشگاه باهنر ، میدان خواجو ، فابریک

55000

4

ایستگاه پایانه

شهاب ، گلدشت ، رسالت ، باقدرت

50000

13

ایستگاه پایانه

شهرک هوانیروز تا انتهای شهرک

80000

5

ایستگاه پایانه

بیمارستان شفا

45000

14

ایستگاه پایانه

میدان بیرم آباد ، سرباز ، بلوار 22 بهمن

70000

6

ایستگاه پایانه

دانشگاه آزاد

50000

15

ایستگاه پایانه

ترمینال زرندی ، فیروزآباد

70000

7

ایستگاه پایانه

شهرک باهنر

55000

16

ایستگاه پایانه

خیابان شهدا

70000

8

ایستگاه پایانه

میدان شهدا

55000

17

ایستگاه پایانه

پادگان 05- سرآسیاب

70000

9

ایستگاه پایانه

خیابان مهدیه ، پارادیس ، شهید رجایی

55000

18

ایستگاه پایانه

سیدی

70000

  

« نرخ کورس هر نفر  برای مسیرهای اصلی به ترمینال  »

  

ردیف

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب

ردیف

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب

1

میدان آزادی

پایانه مسافربری

8000

3

ایستگاه پایانه

پایانه مسافربری

9000

2

چهارراه مطهری

پایانه مسافربری

8000

4

ایستگاه پایانه

پایانه مسافربری

9500

 

ردیف

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب

ردیف

مبدأ

مقصد

نرخ مصوب

1

فرودگاه

شهرک الهیه

50000

15

فرودگاه

میدان ارگ

85000

2

فرودگاه

هتل پارس

55000

16

فرودگاه

میدان شهدا

95000

3

فرودگاه

هوانیروز فاز اول

60000

17

فرودگاه

میدان فابریک

90000

4

فرودگاه

هوانیروز داخل شهرک ها

80000

18

فرودگاه

دانشگاه علوم

95000

5

فرودگاه

شهرک باهنر

80000

19

فرودگاه

گاراژ زرندی

95000

6

فرودگاه

شهرک مطهری

80000

20

فرودگاه

سرآسیاب -05

110000

7

فرودگاه

پارک مطهری

80000

21

فرودگاه

میدان بیرم آباد

110000

8

فرودگاه

آزادی – بهمنیار

80000

22

فرودگاه

مسجد صاحب الزمان

110000

9

فرودگاه

24 آذر

80000

23

فرودگاه

سیدی

110000

10

فرودگاه

خورشید

80000

24

فرودگاه

پایانه مسافربری

70000

11

فرودگاه

شهرک ولایت – افضلی پور

80000

25

فرودگاه

راه آهن

70000

12

فرودگاه

شهرک ایرانمنش

80000

26

فرودگاه

پانصد دستگاه

75000

13

فرودگاه

شهاب

80000

27

فرودگاه

دانشگاه آزاد

80000

14

فرودگاه

مهدیه – پارادیس

90000

 

 

 

 

                 

 

« جدول نرخ کرایه مؤسسات حمل و نقل مسافر درون شهری کرمان »

 

نرخ آژانس های تاکسی تلفنی ( دربستی –حداکثر 4 نفر )

 

ورودی یا کنسلی

8000

در حال توقف یا معطلی هر دقیق

1000

کوتاهترین سرویس تا پیمایش 5 کیلومتر

2800

سرویس ساعتی

7000

 

مسیرهای بالاتر از 5 کیلومتر به ازای هر کیلومتر اضافه 400 تومان محاسبه می گردد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *