مصوبات جلسه 94/3/24

1- نامه شماره 42000-23/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مندرج در صورتجلسه مورخ 9/3/94 شورای سازمان اتوبوسرانی کرمان و حومه ، به منظور افزایش نرخ کرایه اتوبوس های بخش ملکی آن سازمان ، از 2250 ریال به 2750 ریال و اتوبوس های بخش خصوصی از 3000 ریال به 3500 ریال ، موافقت شد و در جهت تشویق شهروندان در استفاده از کارت بلیت ، موافقت گردید که از آن گروه از مسافرینی که در هر دو بخش ملکی و خصوصی ، از کارت مزبور بهره نمی برند ، مبلغ 4000 ریال دریافت گردد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 23/3/94 کمیسیون معماری ، شهرسازی و بافت قدیم و مصوبة شورای عمومی مورخ 24/3/94 و در جهت رفع مشکل تعداد زیادی از شهروندان محترم از حیث دید منازل مجاور ، موافقت گردید که شهرداری کرمان در مورد احداث آن گروه از ساختمان های شمالی که مالکان آن ، متقاضی استفاده از روزن یا نصب پنجره به سمت منزل مسکونی مجاور خود می باشند ، موظف گردند که تا ارتفاع یک متر ، با استفاده از مصالح بنایی و بیش از آن تا ارتفاع 70/1 از پنجرة غیر بازشو با شیشة مات رفع دیده وری و اِشراف نمایند.

3- نامه شماره 39735-19/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/120/44 ریال ( چهل و چهار میلیون و یکصد و بیست هزار ریال ) بهای چمن های مصنوعی خریداری شده از شرکت تولیدی کرمان موکت برای پارک دریا قلی بیگ از محل دیون بودجه منطقه چهار شهرداری با شرط این که چمن ها در انبار موجود باشند ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً مبلغ مزبور در متمم بودجه پایدار شود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 39746-19/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 34339/2/94-7/3/94 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای مهدی اسماعیل بیگی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/235/940/68 ریال ( شصت و هشت میلیون و نهصد و چهل هزار و دویست و سی و پنج ریال ) اعم از نقد و چک ، به حساب شهرداری اضافه پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ
-/235/940/38 ریال ( سی و هشت میلیون و نهصد و چهل هزار و دویست و سی و پنج ریال ) به صورت نقد و مابقی مبلغ به میزان -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) ، از چکهای تقسیطی با رعایت مقررات به نامبرده برگشت گردد.

5- نامه شماره 40637-20/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوب شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی نمازیان ، در بلوار جمهوری اسلامی ، شهرک الهیه ، خیابان ثارالله ، قطعه شماره 40 از نقشه تفکیکی شماره 14995/81 به مساحت 10/8 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/162 ریال ( یکصد و شصت و دو میلیون ریال ) ، با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده موافقت شد.

6- نامه شماره 10926-3/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به نامه شماره 650-18/3/94 شهروند محترم ، آقای محمود غلامی کوهبنانی ، مطرح گردید و مقرر شد که بدهی نامبرده با رعایت مراحل قانونی و اخذ تعهد کشف فساد ، به صورت پروانه و زمین معوض پرداخت شود. به پیوست تصویر نامه های ذکر شده ارسال می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *