مصوبات جلسه 94/3/17

1- نامه شماره 10920-22/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که امکان افزایش عرصه ملک موردنظر در اراضی مجاور کمربندی شرقی ، از 125 مترمربع ممکن نمی باشد ، با صدور پروانه ساختمان موافقت شد.

2- نامه شماره 16858-8/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای محمود ناظمی ، در خیابان حکیم ، قبل از رعایت تعریض حد نصاب داشته است ( 325 مترمربع بوده است ) ، تفکیک به دو قطعه بر اساس ضوابط و مقررات موافقت شد. ( تصویر نامة شهرداری پیوست
می باشد )

3- نامه شماره 8549-25/1/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و اینکه گفته می شود که لچکی مجاور ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای
صفر افضلی ، مساحت زیادی ندارد و زیر حد نصاب می باشد و سابقاً نیز متعلق به ایشان بوده است و قابلیت واگذاری به غیر ندارد ، به شهرداری اعلام گردد که در صورت تمایل نامبرده به خرید ، به صورت اقساط دو ساله و با رعایت دیگر ضوابط مربوط به ایشان واگذار گردد.

4- نامه شماره 10899-21/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و رعایت وضعیت مالی نامبرده ، مقرر شد که بدهی شهروند محترم ، آقای سید رضا مرتضوی به منطقه چهار شهرداری به میزان -/250/468/569 ریال ( پانصد و شصت و نه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال ) به صورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط سه ساله اخذ گردد.

5- نامه شماره 589-10/3/94 شهروند محترم ، خانم عصمت رضایی ، مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و رعایت وضعیت مالی نامبرده که سرپرست خانواده می باشد ،

 به شهرداری اعلام گردد که بدهی ایشان به منطقه سه شهرداری به میزان -/800/972/133 ریال ( یکصد و سی و سه میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد ریال ) در اقساط 36 ماهه اخذ گردد.

6- نامه شماره 613-12/3/94 شهروند محترم ، آقای نادعلی بلوچ ، مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها ، مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه چهار شهرداری به میزان -/000/000/120 ریال ( یکصد و بیست میلیون ریال ) به صورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط 15 ماهه اخذ گردد.478

7- نامه شماره 593-10/3/94 شهروند محترم ، آقای حمید شجاعی باغینی ، مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و رعایت وضعیت مالی نامبرده ، مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه سه شهرداری به میزان -/150/955/258 ریال ( دویست و پنجاه و هشت میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار و صد و پنجاه ریال )  به صورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط دو ساله با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.476

8- نامه شماره 12787-1/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که قسمتی از ملک موردنظر ورثة حاجی کرمی رباطی در خیابان خواجو ، به مساحت 42/57 مترمربع در مسیر تعریض گذر قرار گرفته است ، بر اساس مفاد توافقنامه شماره 98501-20/7/93 و با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1394 موافقت شد که شهرداری به ازای مساحت تعریض ، به همان میزان از شمال ملک متعلق به خود ، به مشارالیهم واگذار نماید و ایشان نیز برای جبران کاستی ابعاد ملک شهرداری ، 22/25 مترمربع از حد شرق ملک خود به گوشة غربی ملک شهرداری جهت الحاق ، واگذار نمایند. بدین سبب  شهرداری نیز مجموعاً 64/82 مترمربع به ورثة نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار و تهاتر نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *