مصوبات جلسه 94/3/10

1- نامه شماره 7228/68-5/3/94 سرپرست محترم دفتر مراجعات مردمی استانداری کرمان مطرح و مقرر گردید که به ازای کارشناسی ملک مورد نظر ، شهروند محترم ، خانم سکینه رجبی زاده ، قطعه زمین دیگری به قیمت کارشناسی روز به ایشان واگذار گردد. ( تصویری از نامه های استانداری کرمان و مشارالیها ضمیمه می باشد )

2- نامه شماره 548-6/3/94 شهروند محترم ، آقای امین الله سیدی ، مطرح و مقرر گردید که مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، مطابق ضوابط در خصوص محاسبة عوارض حذف پارکینگ اقدام نماید و بدهی ایشان به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال ، سه ساله با رعایت ضوابط مربوط تقسیط گردد.

3- نامه شماره 24031-21/2/94 شهرداری کرمان مطرح و با پیشنهاد ثبت بهای ملک ، شهروند محترم ، آقای داوود قطب الدینی به مبلغ -/369/834/16 ریال ( شانزده میلیون و هشتصد و سی و چهار هزار و سیصد
و شصت و نه ریال ) در هزینه های سال جاری با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

4- نامه شماره 34562-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک ، شهروند محترم ، آقای مهدی لنگری زاده ، در خیابان ابوذر جنوبی ، کوچة شماره 28 ، دارای سند عادی ، به مساحت 480 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/880/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال ) ، در مسیر اجرای طرح معبر قرار مي گيرد ، بدين وسيله بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 29027-30/2/94 و همچنین نامه های شماره 2/26-8/9/93 و 0112/م/93-4/10/93 متولی موقوفه موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه و اقرار نامة محضری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری قطعه زمین شماره 12 از نقشه تفکیکی شماره 161848/3-8/11/93 ، به مساحت 15/187 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/225/152/2 ریال ( دو میلیارد و صد و پنجاه و دو میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار نماید و شهرداری به ازای مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین معوض ، به میزان -/000/775/727 ریال ( هفتصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) ، پروانه ساختمانی شناور در هر یک از مناطق شهر کرمان برای آقای مهدی لنگری زاده صادر نماید.

5- نامه شماره 14899-19/2/94 شهرداری کرمان مطرح و در اجرای مجوز مربوط به اخذ ده درصد بهای فروش بلیت از کنسرت ها ، آن مبلغ به صورت  50% نقد و 50% بلیت عمل گردد.

6- نامه شماره 35283-10/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با پیشنهاد آن شهرداری به منظور عقد قرارداد با شرکت توس امید امین موافقت شد. تصویر نامه شماره 35283-10/3/94 شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 24549-22/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1394 و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، قطعة شماره 29/م ، در شهرک قائم ، دارای شش دانگ پلاک ثبتی به شماره 67 فرعی از 4026 اصلی بخش دو کرمان ، متعلق به ورثة جانباز رضا بهرام پور به نام های 1- مرتضی بهرام پور 2-همسر جانباز نرجس بیزوالی 3- ورثه خانم ربابه چاوشیان ، به مساحت 184 مترمربع ، در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 209-7/2/94 و با استناد به مجوز صادره شماره 1356-29/7/85 ، 913-26/4/86 و 2424-21/11/87 این شورا و معرفی نامة شماره 21518-9/11/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان ، موافقت شد که به ازای تملك قطعي و رسمي ملك ، قطعه زمین شماره 46 از قطعه زمین های تفکیکی مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 240 مترمربع ، به صورت تهاتر به مشارالیهم با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد.

8- نامه شماره 16290-7/2/94 شهرداری کرمان مطرح و با پرداخت مبلغ ماهیانه چهار میلیون و پانصد هزار ریال حق جلسة اعضای محترم کمیسیون ماده 77 و پنج میلیون ریال حق جلسة اعضای محترم کمیسیون ماده 100 ، از ابتدای سال جاری موافقت شد.

9- نامه شماره 24745-22/2/94 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به تقاضای ورثة
نشاط و احمدی ، با پیشنهاد اصلاح مساحت قطعه زمین B از نقشه تفکیکی شماره 34036-15/10/82 ، در بلوار جمهوری اسلامی ، بر بلوار امام رضا ، از مساحت 3421 مترمربع به 24/3448 متر مربع ، در قبال اخذ ارزش کارشناسی-/000/720/762 ریال ( هفتصد و شصت و دو میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

10- نامه شماره 34579-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 30578/3-3/3/94  منطقه سه شهرداری ، شهروندان محترم ، آقایان : علی رحیمی صادق و احمد رنگ آور ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/500/616/72 ریال ( هفتاد و دو میلیون و ششصد و شانزده هزار و پانصد
ریال ) اضافه به حساب شهرداری پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات به نامبردگان برگشت گردد.

11-  نامه شماره 34533-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 30543/3-3/3/94  منطقه سه شهرداری ، شهروندان محترم ، خانم معصومه حسنی و آقای رضا شجاعی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/530/424/152 ریال ( یکصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و بیست و چهار میلیون و پانصد و سی هزار ریال ) به حساب شهرداری پرداخت کرده اند و در حال حاضر از اخذ پروانه منصرف
شده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات به نامبردگان برگشت گردد.

12- نامه شماره 2657-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که مبلغ تعهد شده استانداری کرمان جهت پرداخت به مرکز کرمان شناسی در سال جاری به حساب شهرداری واریز شده است ، با پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال (تفاوت مبلغ پرداختی قبلی و مبلغ واریزی ) به مرکز کرمان شناسی ، از محل اعتبار ردیف 416609-100 سال جاری با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شماره 2657-9/3/94 و مکاتبات این شورا پیوست می باشد.

13-  نامه شماره 34537-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 15835/3-6/2/94 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای امین سالاری نژاد ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/544/125/169/1 ریال ( یک میلیارد و صد و شصت و نه میلیون و صد و بیست و پنج هزار و پانصد و چهل و چهار ریال ) و بابت کارمزد اضافه مبلغ -/186/859/84 ریال ( هشتاد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار و صد و هشتاد و شش ریال ) به حساب شهرداری اضافه پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ -/544/125/169 ریال ( یکصد و شصت و نه میلیون و صد و بیست و پنج هزار و پانصد و چهل و چهار ریال ) از قبض پرداختی شماره 52889 و مبلغ -/000/000/000/1 ریال ( یک میلیارد ریال ) از چکهای تقسیطی و مبلغ -/186/859/84 ریال
( هشتاد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار و صد و هشتاد و شش ریال ) از کارمزد پرداختی با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده برگشت گردد.

14- نامه شماره 509-3/3/94 شهروند محترم ، آقای حسین زنده دل مقدم ، مطرح گردید. مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، بدهی نامبرده به منطقه سه شهرداری ، به میزان -/020/000/232 ریال ( دویست و سی و دو میلیون و بیست ریال) به صورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط یک ساله تقسیط گردد.

15- نامه شماره 176-19/559زم-6/3/94 فرمانده محترم سپاه ثارالله استان کرمان مطرح و مقرر گردید که در خصوص نصب یک عدد تلویزیون شهری ، با هماهنگی شورای ترافیک در مکانی که مشکل ترافیک ندارد ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط اقدام شود.

16- نامه شماره 249-8/2/94 شهروند محترم ، آقای محمد بیدی ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 آیین نامه مالی شهرداری ها مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه چهار شهرداری به میزان
-/650/843/178 ریال ( یکصد و هفتصد و هشت میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه ریال )  به صورت یک سوم نقد و مابقی تا پایان سال جاری اخذ گردد.

17- نامه شماره 28622-30/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

«  اصلاحیه بودجه شهرداری مرکز »

 

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

3091002101

عمرانی

دیون عمرانی پروژه های عمرانی

-/736/976/51

-/000/000/20

 

-/736/976/31

3030302103

عمرانی

تکمیل اجرای تقاطع غیرهمسطح سیدی

0

 

-/000/000/20

-/000/000/20

جمع

-/736/976/88

-/000/000/20

-/000/000/20

-/736/976/88

 

ردیف

عنوان وظیفه

شرح پروژةمصوب

شرح پروژة اصلاحیه

3070102101

عمرانی

طراحی ، احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری شهرداری مرکز

طراحی و نظارت ، احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری شهرداری مرکز

 

18- در نشست های مورخ 9/3/94 کمیسیون فرهنگ و IT  و 10/3/94 شورای عمومی ، مقرر شد که در پارک
باغ ملی ، نمازخانه و سرویس بهداشتی احداث گردد.

19- در نشست مورخ 9/3/94 کمیسیون فرهنگ و IT  ، مقرر شد که با همکاری مسؤولین هفت باغ در مجموعة فلامینگو ، جمعه بازار صنایع دستی و هنر و مشاغل خانگی برگزار گردد. ضمناً آقای سیاوشی ، مدیرعامل محترم شرکت عمران علوی ماهان – که در جلسه حضور داشتند –مسؤولیت تأمین غرفه ها را بر عهده گرفتند. در این مورد با ایشان هماهنگی لازم انجام گیرد. لازم به ذکر است فقط صنایع دستی و هنر استان کرمان را می توانند عرضه نمایند.

20- نامه شماره 28576-30/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر
کرمان ، 8/64 مترمربع از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مختار زینلی نژاد ، دارای سند عادی ، در بلوار امیرکبیر ، حد فاصل کوچه شماره 3 و 5 ، در مسیر احداث ادامه بلوار امیرکبیر قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد
توافق نامه شماره 22781-19/2/94 و بر اساس ماده 10 قانون مدنی ، موافقت شد که به ازای انتقال اسناد میزان مسیری مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری 5/24 مترمربع از باقی ماندة ملک ورثة علی زینلی نژاد – که قبلاًٌ شهرداری بر اساس توافقنامه شماره 4908-23/2/88 تملک کرده است – به ارزش کارشناسی -/000/000/588 ریال ( پانصد و هشتاد و هشت میلیون ریال )  جهت ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط به آقای مختار زینلی نژاد یا وکیل قانونی ایشان واگذار نماید. نامبرده به ازای ما به التفاوت ارزش قسمت مسیری و لچکی واگذار شده مبلغ
-/000/800/4 ریال ( چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ) در وجه سازمان اموال و املاک پرداخت نماید.

21- نامه شماره 531-4/3/94 شهروند محترم ، خانم بتول شهریار بهرامی ، مطرح گردید و موافقت شد که تقسیط نامبرده ( بنا به مفاد نامه ، اقدامات مربوط به اقساط در شهرداری در حال انجام است ) ، بدون دریافت کارمزد انجام گیرد.

22- نامه شماره 14824-5/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و توضیحات مندرج در نامه ، با پیشنهاد واگذاری قطعه زمین شماره 4 از نقشه تفکیکی شماره 5474/4-3/10/88 در محلة صنعتی به مساحت 160 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/592 ریال ( پانصد و نود و دو میلیون ریال ) به شهروند محترم ، آقای یدالله
فتح نژاد با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

23- پیشنهاد شد که پل های تازه احداث به نام شهدای حریم حرم های مقدس نامگذاری گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.