مصوبات جلسه 94/3/10

1- نامه شماره 7228/68-5/3/94 سرپرست محترم دفتر مراجعات مردمی استانداری کرمان مطرح و مقرر گردید که به ازای کارشناسی ملک مورد نظر ، شهروند محترم ، خانم سکینه رجبی زاده ، قطعه زمین دیگری به قیمت کارشناسی روز به ایشان واگذار گردد. ( تصویری از نامه های استانداری کرمان و مشارالیها ضمیمه می باشد )

2- نامه شماره 548-6/3/94 شهروند محترم ، آقای امین الله سیدی ، مطرح و مقرر گردید که مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، مطابق ضوابط در خصوص محاسبة عوارض حذف پارکینگ اقدام نماید و بدهی ایشان به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال ، سه ساله با رعایت ضوابط مربوط تقسیط گردد.

3- نامه شماره 24031-21/2/94 شهرداری کرمان مطرح و با پیشنهاد ثبت بهای ملک ، شهروند محترم ، آقای داوود قطب الدینی به مبلغ -/369/834/16 ریال ( شانزده میلیون و هشتصد و سی و چهار هزار و سیصد
و شصت و نه ریال ) در هزینه های سال جاری با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

4- نامه شماره 34562-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک ، شهروند محترم ، آقای مهدی لنگری زاده ، در خیابان ابوذر جنوبی ، کوچة شماره 28 ، دارای سند عادی ، به مساحت 480 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/880/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال ) ، در مسیر اجرای طرح معبر قرار مي گيرد ، بدين وسيله بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 29027-30/2/94 و همچنین نامه های شماره 2/26-8/9/93 و 0112/م/93-4/10/93 متولی موقوفه موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه و اقرار نامة محضری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری قطعه زمین شماره 12 از نقشه تفکیکی شماره 161848/3-8/11/93 ، به مساحت 15/187 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/225/152/2 ریال ( دو میلیارد و صد و پنجاه و دو میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار نماید و شهرداری به ازای مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین معوض ، به میزان -/000/775/727 ریال ( هفتصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) ، پروانه ساختمانی شناور در هر یک از مناطق شهر کرمان برای آقای مهدی لنگری زاده صادر نماید.

5- نامه شماره 14899-19/2/94 شهرداری کرمان مطرح و در اجرای مجوز مربوط به اخذ ده درصد بهای فروش بلیت از کنسرت ها ، آن مبلغ به صورت  50% نقد و 50% بلیت عمل گردد.

6- نامه شماره 35283-10/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با پیشنهاد آن شهرداری به منظور عقد قرارداد با شرکت توس امید امین موافقت شد. تصویر نامه شماره 35283-10/3/94 شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 24549-22/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1394 و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، قطعة شماره 29/م ، در شهرک قائم ، دارای شش دانگ پلاک ثبتی به شماره 67 فرعی از 4026 اصلی بخش دو کرمان ، متعلق به ورثة جانباز رضا بهرام پور به نام های 1- مرتضی بهرام پور 2-همسر جانباز نرجس بیزوالی 3- ورثه خانم ربابه چاوشیان ، به مساحت 184 مترمربع ، در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، لذا بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 209-7/2/94 و با استناد به مجوز صادره شماره 1356-29/7/85 ، 913-26/4/86 و 2424-21/11/87 این شورا و معرفی نامة شماره 21518-9/11/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان ، موافقت شد که به ازای تملك قطعي و رسمي ملك ، قطعه زمین شماره 46 از قطعه زمین های تفکیکی مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 240 مترمربع ، به صورت تهاتر به مشارالیهم با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد.

8- نامه شماره 16290-7/2/94 شهرداری کرمان مطرح و با پرداخت مبلغ ماهیانه چهار میلیون و پانصد هزار ریال حق جلسة اعضای محترم کمیسیون ماده 77 و پنج میلیون ریال حق جلسة اعضای محترم کمیسیون ماده 100 ، از ابتدای سال جاری موافقت شد.

9- نامه شماره 24745-22/2/94 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به تقاضای ورثة
نشاط و احمدی ، با پیشنهاد اصلاح مساحت قطعه زمین B از نقشه تفکیکی شماره 34036-15/10/82 ، در بلوار جمهوری اسلامی ، بر بلوار امام رضا ، از مساحت 3421 مترمربع به 24/3448 متر مربع ، در قبال اخذ ارزش کارشناسی-/000/720/762 ریال ( هفتصد و شصت و دو میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

10- نامه شماره 34579-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 30578/3-3/3/94  منطقه سه شهرداری ، شهروندان محترم ، آقایان : علی رحیمی صادق و احمد رنگ آور ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/500/616/72 ریال ( هفتاد و دو میلیون و ششصد و شانزده هزار و پانصد
ریال ) اضافه به حساب شهرداری پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات به نامبردگان برگشت گردد.

11-  نامه شماره 34533-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 30543/3-3/3/94  منطقه سه شهرداری ، شهروندان محترم ، خانم معصومه حسنی و آقای رضا شجاعی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/530/424/152 ریال ( یکصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و بیست و چهار میلیون و پانصد و سی هزار ریال ) به حساب شهرداری پرداخت کرده اند و در حال حاضر از اخذ پروانه منصرف
شده اند ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات به نامبردگان برگشت گردد.

12- نامه شماره 2657-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که مبلغ تعهد شده استانداری کرمان جهت پرداخت به مرکز کرمان شناسی در سال جاری به حساب شهرداری واریز شده است ، با پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال (تفاوت مبلغ پرداختی قبلی و مبلغ واریزی ) به مرکز کرمان شناسی ، از محل اعتبار ردیف 416609-100 سال جاری با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شماره 2657-9/3/94 و مکاتبات این شورا پیوست می باشد.

13-  نامه شماره 34537-9/3/94 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 15835/3-6/2/94 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای امین سالاری نژاد ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/544/125/169/1 ریال ( یک میلیارد و صد و شصت و نه میلیون و صد و بیست و پنج هزار و پانصد و چهل و چهار ریال ) و بابت کارمزد اضافه مبلغ -/186/859/84 ریال ( هشتاد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار و صد و هشتاد و شش ریال ) به حساب شهرداری اضافه پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ -/544/125/169 ریال ( یکصد و شصت و نه میلیون و صد و بیست و پنج هزار و پانصد و چهل و چهار ریال ) از قبض پرداختی شماره 52889 و مبلغ -/000/000/000/1 ریال ( یک میلیارد ریال ) از چکهای تقسیطی و مبلغ -/186/859/84 ریال
( هشتاد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار و صد و هشتاد و شش ریال ) از کارمزد پرداختی با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده برگشت گردد.

14- نامه شماره 509-3/3/94 شهروند محترم ، آقای حسین زنده دل مقدم ، مطرح گردید. مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، بدهی نامبرده به منطقه سه شهرداری ، به میزان -/020/000/232 ریال ( دویست و سی و دو میلیون و بیست ریال) به صورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط یک ساله تقسیط گردد.

15- نامه شماره 176-19/559زم-6/3/94 فرمانده محترم سپاه ثارالله استان کرمان مطرح و مقرر گردید که در خصوص نصب یک عدد تلویزیون شهری ، با هماهنگی شورای ترافیک در مکانی که مشکل ترافیک ندارد ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط اقدام شود.

16- نامه شماره 249-8/2/94 شهروند محترم ، آقای محمد بیدی ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 آیین نامه مالی شهرداری ها مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه چهار شهرداری به میزان
-/650/843/178 ریال ( یکصد و هفتصد و هشت میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه ریال )  به صورت یک سوم نقد و مابقی تا پایان سال جاری اخذ گردد.

17- نامه شماره 28622-30/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری مرکز ، با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

«  اصلاحیه بودجه شهرداری مرکز »

 

 

هزینه                                                                                                       « ارقام به هزار ریال »

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

3091002101

عمرانی

دیون عمرانی پروژه های عمرانی

-/736/976/51

-/000/000/20

 

-/736/976/31

3030302103

عمرانی

تکمیل اجرای تقاطع غیرهمسطح سیدی

0

 

-/000/000/20

-/000/000/20

جمع

-/736/976/88

-/000/000/20

-/000/000/20

-/736/976/88

 

ردیف

عنوان وظیفه

شرح پروژةمصوب

شرح پروژة اصلاحیه

3070102101

عمرانی

طراحی ، احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری شهرداری مرکز

طراحی و نظارت ، احداث ، تکمیل و تجهیز ساختمان اداری شهرداری مرکز

 

18- در نشست های مورخ 9/3/94 کمیسیون فرهنگ و IT  و 10/3/94 شورای عمومی ، مقرر شد که در پارک
باغ ملی ، نمازخانه و سرویس بهداشتی احداث گردد.

19- در نشست مورخ 9/3/94 کمیسیون فرهنگ و IT  ، مقرر شد که با همکاری مسؤولین هفت باغ در مجموعة فلامینگو ، جمعه بازار صنایع دستی و هنر و مشاغل خانگی برگزار گردد. ضمناً آقای سیاوشی ، مدیرعامل محترم شرکت عمران علوی ماهان – که در جلسه حضور داشتند –مسؤولیت تأمین غرفه ها را بر عهده گرفتند. در این مورد با ایشان هماهنگی لازم انجام گیرد. لازم به ذکر است فقط صنایع دستی و هنر استان کرمان را می توانند عرضه نمایند.

20- نامه شماره 28576-30/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر
کرمان ، 8/64 مترمربع از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مختار زینلی نژاد ، دارای سند عادی ، در بلوار امیرکبیر ، حد فاصل کوچه شماره 3 و 5 ، در مسیر احداث ادامه بلوار امیرکبیر قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد
توافق نامه شماره 22781-19/2/94 و بر اساس ماده 10 قانون مدنی ، موافقت شد که به ازای انتقال اسناد میزان مسیری مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری 5/24 مترمربع از باقی ماندة ملک ورثة علی زینلی نژاد – که قبلاًٌ شهرداری بر اساس توافقنامه شماره 4908-23/2/88 تملک کرده است – به ارزش کارشناسی -/000/000/588 ریال ( پانصد و هشتاد و هشت میلیون ریال )  جهت ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط به آقای مختار زینلی نژاد یا وکیل قانونی ایشان واگذار نماید. نامبرده به ازای ما به التفاوت ارزش قسمت مسیری و لچکی واگذار شده مبلغ
-/000/800/4 ریال ( چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ) در وجه سازمان اموال و املاک پرداخت نماید.

21- نامه شماره 531-4/3/94 شهروند محترم ، خانم بتول شهریار بهرامی ، مطرح گردید و موافقت شد که تقسیط نامبرده ( بنا به مفاد نامه ، اقدامات مربوط به اقساط در شهرداری در حال انجام است ) ، بدون دریافت کارمزد انجام گیرد.

22- نامه شماره 14824-5/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و توضیحات مندرج در نامه ، با پیشنهاد واگذاری قطعه زمین شماره 4 از نقشه تفکیکی شماره 5474/4-3/10/88 در محلة صنعتی به مساحت 160 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/592 ریال ( پانصد و نود و دو میلیون ریال ) به شهروند محترم ، آقای یدالله
فتح نژاد با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

23- پیشنهاد شد که پل های تازه احداث به نام شهدای حریم حرم های مقدس نامگذاری گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *