مصوبات جلسه 94/2/6

1- نامه شماره 14775-5/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، موافقت شد که بدهی شهروند محترم ، آقای رضا بیرجندی به میزان
-/106/687/69 ریال ( شصت و نه میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و صدو شش ریال ) به منطقه یک شهرداری ، به صورت اقساط 24 ماهه اخذ گردد.

2- نامه شماره 162-31/1/94 شهروند محترم ، آقای محمد مجتبی نجارزاده عادل ، مطرح گردید.مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، موافقت گردید که بدهی پروانة کسب نامبرده – موضوع قبض صادرة شماره 23659-25/1/94 – به صورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط دو ساله اخذ گردد.

3- نامه شماره 14545-3/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت تسریع در اقدامات مربوط به احداث پل سیدی ، با توجه به توضیحات آقای مهندس سیف الهی ، شهردار محترم کرمان ، در جلسه با پیشنهاد پرداخت ما به التفاوت مصالح فولادی پروژة مزبور مطابق با برآورد فاصله زمانی قیمت های اولیه و خرید موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان جهت مزید آگاهی ارسال می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.