مصوبات جلسه 94/2/20

1- نامه شماره 21634-16/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیات پیشنهاد مطرح در نامه ، در خصوص اصلاح روند کنترل نقشه های معماری ، سازه ای و تأسیساتی موافقت شد. به پیوست تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 264-8/2/94 شهروند محترم ، آقای مهدی یزدانی مطرح گردید. مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، موافقت گردید که بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری به میزان -/000/176/961 ریال ( نه صد و شصت و یک میلیون و صد و هفتاد و شش هزار ریال ) به صورت یک سوم نقد و مابقی در اقساط دو ساله اخذ گردد.

3-  نامه شماره 318-16/2/94 شهروند محترم ، آقای حمیدرضا سهرابی مطرح گردید. مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، موافقت گردید که با توجه به این که نامبرده بیمار و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشند ، بدهی ایشان به منطقه سه شهرداری – موضوع قبض صادرة شماره 71445-16/1/94 –  به میزان -/000/000/168 ریال
( صد و شصت و هشت میلیون ریال ) در اقساط دو ساله ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط اخذ گردد.

4- نامه شماره 22588-19/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 13634/2/94-2/2/94 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای امیر کاکوئی نژاد ، از بابت عوارض پروانه ساختمان مبلغ -/550/472/54 ریال ( پنجاه و چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و دو هزار و پانصد و پنجاه ریال ) اضافه به حساب شهرداری پرداخت کرده است ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده برگشت گردد.

5-  نامه شماره 351-19/2/94 شهروند محترم ، آقای محمد امیر اسماعیلی مطرح گردید. مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، موافقت شد که بدهی نامبرده به  شهرداری از بابت مبلغ جریمه به میزان -/450/749/112 ریال ( یک صد و دوازده میلیون و هفتصد و چهل و نه هزار و چهارصد و پنجاه ریال ) ، به صورت یک چهارم نقد و مابقی در اقساط دو ساله ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

6- نامه شماره 22608-19/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به این که شش دانگ ملک موردنظر ورثة شاطر محمد عابدی ، به شماره پلاک های 2363 الی 2365 و 2359 به نشانی خیابان فتحعلیشاهی در ضلع شمال پارک روبروی مسجد امام زمان در مسیر طرح فضای سبز قرار گرفته است و بر اساس دادنامه شماره 9309973413500017-24/1/93 شعبة ه تجدیدنظر استان کرمان ، شهرداری مکلف به پرداخت مبلغ -/000/400/266/8 ریال ( هشت میلیارد و دویست و شصت و شش میلیون و چهارصد هزار ریال ) به ورثة مزبور گردیده – که مبلغ -/000/512/554/2 ریال ( دو میلیارد و پانصد و پنجاه و چهار میلیون و پانصد و دوازده هزار ریال ) آن بر اساس توافقنامه شماره 197268-28/12/93 نیز متعاقباً پرداخت شده است –  لذا موافقت شد که در صورت واگذاری قطعی ملک مسیری مزبور به نام شهرداری کرمان ، ما به التفاوت مبلغ ، بر مبنای توافقنامة مزبور به صورت واگذاری قطعه زمین های شماره 88 ، 90 ، 195 و 214 از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 در اراضی محمدآباد ، جمعاً به مساحت 17/907 مترمربع و به ارزش جمعی -/000/888/711/5 ریال
( پنج میلیارد و هفتصد و یازده میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار ریال ) به ورثة شاطر محمد عابدی یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط انجام گیرد.

7-  نامه شماره 245-7/2/94 شهروند محترم ، آقای محمود عرب زاده مطرح گردید. مستند به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها و با توجه به ارایة مدارکی که دال بر بیماری سرطان ایشان می باشد ، موافقت شد که بدهی ایشان به شهرداری ، به میزان -/000/100/602 ریال ( ششصد و دو میلیون و صد هزار ریال ) به صورت 60% نقد و مابقی در اقساط یک ساله ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

8- نامه شماره 22452-19/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که قبلاًَ قطعه زمین شماره 254 از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 ، بر اساس مفاد مندرج در صورتجلسة شماره 1682-22/1/91 به شرکت آرمان بهتا واگذار گردیده ، اما اکنون آشکار شده که قطعه زمین مزبور در حریم راه آهن قرار گرفته است ، لذا بر اساس توافقنامة شماره 12585-31/1/94 موافقت شد که به ازای ارزش قطعه زمین مزبور به میزان -/000/000/646/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و چهل و شش میلیون ریال ) ، قطعه زمین شماره 8 از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 48460/2-10/4/93 به مساحت 89/343 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/120/751/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون و صد و بیست هزار ریال ) به نمایندة شرکت مزبور با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و مبلغ
-/000/120/287 ریال ( دویست و هشتاد و هفت میلیون و صد و بیست هزار ریال ) ما به التفاوت نیز اخذ گردد.

 9- نامه شماره 19434-13/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که قطعه زمین ردیف S-122 در شهرک الغدیر ( تعاونی هزار دستگاه ) علی رغم مفاد صورتجلسه واگذاری شماره 2360/س/ب/ن-1/9/83 به اشتباه ، به شخصی غیر از شهروند محترم ، آقای علیرضا جعفری واگذار شده است ، لذا بر مبنای توافق نامه شماره 12582-31/1/94 ، موافقت شد که به ازای ارزش کارشناسی قطعه زمین مذکور ، به میزان -/000/000/520/3 ریال ( سه میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال ) ، قطعة ردیف 3 از نقشه تفکیکی شماره 7206/2-31/4/89 در اراضی کاظم آباد ، به مساحت 234 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/212/4 ریال ( چهار میلیارد و دویست و دوازده میلیون ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و از ایشان مبلغ
-/000/000/692 ریال ( ششصد و نود و دو میلیون ریال ) مابه التفاوت اخذ گردد.

10- نامه شماره 16975-8/2/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم عصمت هزاری زاده ، در اراضی رشید فرخی ، ( قطعة شماره 104 از نقشة تفکیکی شماره7551-25/5/75 ) به مساحت 60/49 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/248 ریال ( دویست و چهل و هشت میلیون ریال ) ، با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط مربوط ، به نامبرده موافقت شد.

11- نامه شماره 18107-9/2/94 شهرداری کرمان مطرح و  با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/510/232/2 هزار ریال ( دو میلیارد و دویست و سی و دو میلیون و پانصد و ده هزار ریال ) به شرکت های حامد آباد و صحت رفسنجان – با توجه به این که مدارک مثبتة خود را در سال 1392 ارائه نکرده اند – از محل اعتبارات بودجه سال جاری موافقت شد.

12- نامه شماره 23307-20/2/94 شهرداری کرمان مطرح و با کلیات پیشنهاد اجارة کشتارگاه فعلی کرمان با کلیة متعلقات مطابق قرارداد اجاره موافقت شد. لازم است که این شورا را از راهکار و جزئیات واگذاری مطلع نمایند.

13-  نامه شماره 175178-6/12/93 شهرداری کرمان مطرح با پیشنهاد نامگذاری بلوار جدیدالاحداث حدفاصل پشت پایانة جدید تا کوچة ایثار 11 ، به نام « بلوار کرامت » موافقت شد.

14- موافقت شد که نام میدان بیرم آباد به « بقیه الله » تغییر یابد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *