مصوبات جلسه 94/1/30

1- نامه شماره 6939-23/1/94 شهرداری کرمان مطرح و مقرر گردید که با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 154393/3-6/11/93 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای حمیدرضا
باقری زاده ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/400/86 ریال ( هشتادو شش میلیون و چهارصد هزار ریال ) به حساب شهرداری پرداخت کرده اند و اکنون بر اساس حکم کمیسیون
ماده 100 ، ملک بایستی تخریب شود ، لذا موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده برگشت گردد.

2-  نامه شماره 5895-22/1/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها ، در خصوص ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقایان : کوروش اسدی نژاد و غلامعباس محمدی ، در بلوار امام حسن مجتبی (ع) ، به میزان -/000/624/674/4 ریال
( چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 10885-29/1/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای امید خاکسار ، دارای پلاک ثبتی شماره 3490 فرعی از 2788 اصلی بخش 3 کرمان ، در خیابان ابوذر شمالی ، کوچه شماره 31 ، به مساحت 405 مترمربع ،  به ارزش کارشناسی -/865/999/589/4 ریال ( چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد و نود و نه هزار و هشتصد و شصت و پنج ریال ) ، در مسیر اجرای طرح تعریض امتداد کوچه مسجد بلال قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 7652-24/1/94 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مزبور به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین های ردیف 4 و 9 از نقشه تفکیکی شماره 161848/3-18/11/93 در کوچه آسیاباد جنوبی ، کوچه 18
متری ، جمعاً به مساحت 69/393 مترمربع و به مبلغ کُل -/000/048/701/4 ریال ( چهار میلیارد و هفتصد و یک میلیون و چهل و هشت هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و
ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعات معوض به مبلغ -/135/048/111 ریال ( صد و یازده میلیون و چهل و هشت هزار و صد و سی و پنج ریال ) را آقای امید خاکسار ، در وجه شهرداری پرداخت نماید.

4- نامه شماره 10901-29/1/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای حسین انجم شعاع ، دارای پلاک ثبتی شماره 8188 فرعی از 2788 اصلی بخش 3 کرمان ، در خیابان ابوذر شمالی ، حد فاصل کوچه های شماره 33 و 31 ، به مساحت 5/182 مترمربع با 5/182 مترمربع اعیانی مسکونی و 5/182 مترمربع اعیانی و حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/500/687/649/9 ریال ( نه میلیارد و ششصد و چهل و نه میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ریال ) ، در مسیر اجرای طرح تعریض امتداد کوچه مسجد بلال قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 7656-24/1/94 موافقت می شود که به ازای انتقال سند ملک مزبور به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین های ردیف 3 ، 11 ، 13 و 14 از نقشه تفکیکی شماره 161848/3-18/11/93 در کوچه آسیاباد جنوبی ، جمعاً به مساحت 72/749 مترمربع و به مبلغ کُل -/000/230/232/8 ریال
( هشت میلیارد و دویست و سی و دو میلیون و دویست و سی هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعات معوض ، به مبلغ -/500/457/417/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار و پانصد ریال ) ، به صورت پروانه ساختمانی شناور ، در هر یک از مناطق شهرداری – بسته به تقاضای ایشان –
تسویه گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *