مصوبات جلسه 94/1/16

1- نامه شماره 186004-19/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 183861/3-17/12/93 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای رحمت الله آقا ملایی ، از بابت قدرالسهم ملک ، مبلغ -/000/000/240 ریال به حساب شهرداری واریز کرده و سپس مبلغ -/000/000/240 ریال چک در اختیار قرار داده است ، اکنون بعد از تشخیص و تعیین 40 مترمربع مسیری از ملک موردنظر و کسر آن مقدار از مبلغ محاسبه شده ، ایشان مبلغی طلبکارشده اند ، لذا با برگشت مبلغ -/000/800/76 ریال از اصل چک ها و
-/817/240/3 ریال از چک کارمزد به نامبرده موافقت می شود.

2- نامه وارده شماره 2907-24/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به شورای شهرستان مطابق روال سال های گذشته موافقت گردید.

3- با توجه به نامه وارده شماره 2966-24/12/93 شهرداری کرمان مبنی بر افزایش سقف ترک تشریفات مناقصه ، مزایده ، حراج با عنایت به اختیار سقف مبلغ -/000/000/000/8 ریال ترک تشریفات شورای اسلامی تا سقف مبلغ -/000/000/000/5 ریال تفویض به شهردار موافقت گردید.

4- نامه شماره 189241-23/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای سید رضا افتخار افضلی ، دارای پلاک ثبتی شماره 15743 از 13 فرعی و 2370 اصلی بخش سه کرمان ، در چهارراه احمدی ، به مساحت 106 مترمربع با 80/25 مترمربع اعیانی تجاری ، با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/746/806/5 ریال در مسیر اجرای راست گرد پل قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 182661-16/12/93 موافقت
می شود که به ازای انتقال رسمی و قطعی سند ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین ردیف 15 از نقشه تفکیکی شماره 161848/3-18/11/93 ، در خیابان شیخ احمد کافی شمالی ، کوچه 18 متری ، به مساحت 07/176 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/805/024/2 ریال به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد و مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین معوض به میزان
-/000/941/781/3 ریال را شهرداری در چهار قسط به نامبرده در سال جاری پرداخت نماید.

 5- نامه وارده شماره 2942-27/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم آقای حسینعلی زارع مبلغ -/096/000/269 ریال از بابت صدور پروانه ساختمان ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است با برگشت مبلغ مزبور به نامبرده موافقت می شود.

6- در پاسخ به نامه وارده شماره 2916-24/12/93 شهرداری کرمان با دریافت مبلغ -/000/000/000/4 ریال به عنوان هدیه به منظور مرمت ساختمان مدرسه حیاتیه ، در سال 1394 موافقت گردید.

7- نامه وارده شماره 2917-24/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای جهانبخش میرشکاری مبلغ -/778/808/56 ریال از بابت صدور پروانه ساختمان ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است با برگشت مبلغ مزبور به نامبرده موافقت می شود.

8- نامه شماره 192861-26/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک تجاری شهروند محترم ، آقای محمد محمدی قناتغستانی ، دارای پلاک ثبتی شماره 6900 فرعی از 2788 اصلی بخش سه کرمان ، در فلکه مالک اشتر شمالی ، نبش کوچه شماره 16 ، به مساحت 5/61 مترمربع با 5/42 مترمربع اعیانی با احتساب حیاط سازی ، به ارزش کارشناسی
-/000/000/076/1 ریال ، در مسیر اجرای طرح تعریض قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 158402/3-12/11/93 موافقت می شود که به ازای انتقال رسمی و قطعی سند ملک قسمت مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری بر روی باقیماندة ملک پروانه ساختمانی به ارزش کارشناسی -/000/000/300 ریال با رعایت ضوابط مربوط صادر نماید و مبلغ -/000/000/776 ریال ما به التفاوت ارزش قسمت مسیری و پروانه ساختمانی نیز به صورت نقد در وجه آقای محمد محمدی قناتغستانی  با رعایت مقررات پرداخت نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.