مصوبات جلسه 94/1/16

1- نامه شماره 186004-19/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 183861/3-17/12/93 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای رحمت الله آقا ملایی ، از بابت قدرالسهم ملک ، مبلغ -/000/000/240 ریال به حساب شهرداری واریز کرده و سپس مبلغ -/000/000/240 ریال چک در اختیار قرار داده است ، اکنون بعد از تشخیص و تعیین 40 مترمربع مسیری از ملک موردنظر و کسر آن مقدار از مبلغ محاسبه شده ، ایشان مبلغی طلبکارشده اند ، لذا با برگشت مبلغ -/000/800/76 ریال از اصل چک ها و
-/817/240/3 ریال از چک کارمزد به نامبرده موافقت می شود.

2- نامه وارده شماره 2907-24/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به شورای شهرستان مطابق روال سال های گذشته موافقت گردید.

3- با توجه به نامه وارده شماره 2966-24/12/93 شهرداری کرمان مبنی بر افزایش سقف ترک تشریفات مناقصه ، مزایده ، حراج با عنایت به اختیار سقف مبلغ -/000/000/000/8 ریال ترک تشریفات شورای اسلامی تا سقف مبلغ -/000/000/000/5 ریال تفویض به شهردار موافقت گردید.

4- نامه شماره 189241-23/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای سید رضا افتخار افضلی ، دارای پلاک ثبتی شماره 15743 از 13 فرعی و 2370 اصلی بخش سه کرمان ، در چهارراه احمدی ، به مساحت 106 مترمربع با 80/25 مترمربع اعیانی تجاری ، با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/746/806/5 ریال در مسیر اجرای راست گرد پل قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 182661-16/12/93 موافقت
می شود که به ازای انتقال رسمی و قطعی سند ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین ردیف 15 از نقشه تفکیکی شماره 161848/3-18/11/93 ، در خیابان شیخ احمد کافی شمالی ، کوچه 18 متری ، به مساحت 07/176 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/805/024/2 ریال به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد و مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین معوض به میزان
-/000/941/781/3 ریال را شهرداری در چهار قسط به نامبرده در سال جاری پرداخت نماید.

 5- نامه وارده شماره 2942-27/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم آقای حسینعلی زارع مبلغ -/096/000/269 ریال از بابت صدور پروانه ساختمان ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است با برگشت مبلغ مزبور به نامبرده موافقت می شود.

6- در پاسخ به نامه وارده شماره 2916-24/12/93 شهرداری کرمان با دریافت مبلغ -/000/000/000/4 ریال به عنوان هدیه به منظور مرمت ساختمان مدرسه حیاتیه ، در سال 1394 موافقت گردید.

7- نامه وارده شماره 2917-24/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای جهانبخش میرشکاری مبلغ -/778/808/56 ریال از بابت صدور پروانه ساختمان ، به شهرداری اضافه پرداخت کرده است با برگشت مبلغ مزبور به نامبرده موافقت می شود.

8- نامه شماره 192861-26/12/93 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک تجاری شهروند محترم ، آقای محمد محمدی قناتغستانی ، دارای پلاک ثبتی شماره 6900 فرعی از 2788 اصلی بخش سه کرمان ، در فلکه مالک اشتر شمالی ، نبش کوچه شماره 16 ، به مساحت 5/61 مترمربع با 5/42 مترمربع اعیانی با احتساب حیاط سازی ، به ارزش کارشناسی
-/000/000/076/1 ریال ، در مسیر اجرای طرح تعریض قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 158402/3-12/11/93 موافقت می شود که به ازای انتقال رسمی و قطعی سند ملک قسمت مسیری به نام شهرداری کرمان ، شهرداری بر روی باقیماندة ملک پروانه ساختمانی به ارزش کارشناسی -/000/000/300 ریال با رعایت ضوابط مربوط صادر نماید و مبلغ -/000/000/776 ریال ما به التفاوت ارزش قسمت مسیری و پروانه ساختمانی نیز به صورت نقد در وجه آقای محمد محمدی قناتغستانی  با رعایت مقررات پرداخت نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *