دسامبر 3, 2016

مصوبات جلسه 94/6/30

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و استماع رهنمودهای نمایندة محترم فرماندار ، جلسه وارد دستور کار گردید. آقای ... ادامه مطلب