مصوبات جلسه 95/7/4

 1- نامه شماره 94139-14/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 88160/2/95-4/6/95 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای میلاد لهسایی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/996/251 ریال ( دویست و پنجاه و یک میلیون و نهصد و نود و شش هزار ریال ) و از بابت کارمزد ، مبلغ -/000/765/3 ریال ( سه میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار ریال ) و همچنین سه فقره چک تقسیطی به مبلغ -/000/000/250 ریال ( دویست و پنجاه میلیون ریال ) به شهرداری تحویل نموده و اکنون از صدور پروانه منصرف گردیده است ، لذا با برگشت مبالغ مذکور و چک ها به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

 2- نامه وارده شماره 1349-6/6/95 شهروند محترم ، آقای حمید ربیعی وزیری ، مطرح گردید و نظر به این که ملک دارای پروانه ساختمان ( صادره در سال 1360 ) می باشد و بنای ملک نیز از قدمت زیاد برخوردار است ، موافقت شد که در خصوص تعریض طبقه اول ، تعهد محضری اخذ گردد و پایان کار ساختمان با رعایت دیگر ضوابط صادر گردد. ( کپی تقاضا نامه پیوست می باشد )

3- نامه وارده شماره 509-8/3/95 شهروندان محترم ، آقایان: حمید افتخاری و مهدی میرزایی ، مطرح گردید و با توجه به مساحت قبل از تعریض ملک و پروانه حصارکشی شماره 91005662-24/12/91 و میزان 75 مترمربع مسیری قبل ، با درخواست موافقت گردید.

4- نامه وارده شماره 1467-14/6/95 شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا  و نامه شماره 78362-19/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری صرفاً جهت احداث پست برق با حفظ شرایط موجود پارک ، و رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. ( کپی نامه شهرداری پیوست می باشد )

 5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در کمیسیون بهداشت مورخ 13/6/95 و با توجه به در خطر بودن جان بسیاری از رهگذران ، شهرداری کرمان به فوریت ، سرعت گیری در باند کند روی روبروی کوچه شماره 39 بلوار جمهوری ، با اخذ خودیاری از بیمه کوثر ، نصب نماید.

 6- نامه شماره 105183-4/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه شهرداری در اجرای بند 7 صورتجلسه های مورخ 15/9/93 و 24/10/93 استانداری کرمان تملک و بازسازی مدرسه حیاتی در بازار بزرگ کرمان ، به مساحت 1040 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/072/20 ریال ( بیست میلیارد و هفتاد و دو میلیون ریال ) را به انجام رسانده است ، بر اساس مفاد توافق نامه اصلاحی شماره 100880-27/6/95 میان اداره کل آموزش و پرورش و شهرداری کرمان ، موافقت شد که در صورت انتقال قطعی ملک به نام شهرداری ، قطعه زمین شماره 20 ، به مساحت 93/1368 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 82599/2-26/5/95 در بلوار پزشک ، خیابان شهید خالداری ، پشت سحاب فرهنگیان ، به ارزش کارشناسی -/000/990/232/13 ریال ( سیزده میلیارد و دویست و سی و دو میلیون و نهصد و نود هزار ریال ) با کاربری آموزشی و قطعه زمین شماره 74 ، به مساحت 86/1207 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 78379/2-4/10/91 در اراضی مؤمن آباد ، به ارزش کارشناسی -/000/168/629/10 ریال ( ده میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون و صد و شصت و هشت هزار ریال ) ، با کاربری آموزشی ، به اداره کل آموزش و پرورش با رعایت ضوابط و مقررات واگذار گردد. ضمناً ما به التفاوت ارزش ، به مبلغ -/000/158/790/3 ریال ( سه میلیارد و هفتصد و نود میلیون و صد و پنجاه و هشت هزار ریال ) – که طلب شهرداری از ادارة مزبور می باشد –  به حساب فی ما بین منظور گردد.

7- نامه شماره 105188-4/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی ، قسمتی از عرصة مدرسه صفاری در کوچة میان خیابان سپه و وحشی بافقی ، به مساحت 20/782 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/080/950/10 ریال ( ده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون و هشتاد هزار ریال ) ، در مسیر طرح تعریض کوچه مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 100874-27/6/95 میان اداره کل آموزش و پرورش و آن شهرداری ، موافقت شد که به ازای انتقال قطعی ملک به نام شهرداری کرمان قطعه زمینی با کاربری آموزشی از پلاک ثبتی شماره 879 فرعی از 2975 اصلی ، در بلوار شاهد ، به مساحت 5000 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/000/11 ریال ( یازده میلیارد ریال ) به اداره کل آموزش و پرورش با رعایت ضوابط و مقررات واگذار شود و مابه التفاوت ارزش ، به مبلغ -/000/920/49 ریال ( چهل و نه میلیون و نهصد و بیست هزار ریال ) – که طلب شهرداری از ادارة مزبور می باشد –  به حساب فی ما بین منظور گردد.

 8- نامه شماره 105192-4/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی ، مدارس رضویه یک و دو ، به مساحت جمعی 55/2488 مترمربع ، به ارزش کارشناسی کل -/000/950/366/22 ریال ( بیست و دو میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال ) ، در مسیر طرح تعریض کوچه شماره 31 جهاد ، مهدوم و مستهلک می گردند ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 100873-27/6/95 میان اداره کل آموزش و پرورش و آن شهرداری ، موافقت شد که به ازای انتقال قطعی ملک و سهم وقف به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمینی در بلوار جمهوری اسلامی ، بلوار امام رضا ، با کاربری آموزشی به مساحت 40/1755 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/890/556/22 ریال ( بیست و دو میلیارد و پانصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و نود هزار ریال ) به اداره کل آموزش و پرورش با رعایت ضوابط و مقررات واگذار شود و مابه التفاوت ارزش ، به مبلغ -/000/940/189 ریال ( صد و هشتاد و نه میلیون و نهصد و چهل هزار ریال ) – که طلب شهرداری از ادارة مزبور می باشد – به حساب فی ما بین منظور گردد.

9- نامه شماره 92024-9/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 7/159 مترمربع عرصه با 136 مترمربع اعیانی از شش دانگ پلاک ثبتی شماره یک فرعی از 934 اصلی ، بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای قاسم جلالی ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/850/774/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) که پس از کسر مبلغ -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) حق اشتراکات ، -/000/850/744/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و چهل و چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) تعیین گردیده است ، در مسیر طرح تعریض مهدوم و مستهلک می گردد. بدين وسيله بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 87650-3/6/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور در 2 قسط در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

10- نامه شماره 95/5/497-11/5/95 دفتر ارتباطات مردمی آقای دکتر زاهدی ، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ، مطرح گردید و با توجه به ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها مورخ 27/11/1380 و مذاکراتی که با ، آقای مهندس پوراسماعیلی ، سرپرست محترم معماری و شهرسازی شهرداری ، انجام یافت ، مقرر شد که شهرداری مشکل شهروند محترم ، آقای امیر ابارقی ، را بررسی نماید و بدهی ایشان در اقساط مناسب اخذ گردد.

11-  با آقای اسماعیلی پور ، مدیرکل محترم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان مکاتبه شود و با توجه به نامه شماره 33512-18/3/95 شهرداری کرمان اقدام مقتضی در جمع آوری دلالهای افاغنه از محل میدان میوه و تره بار مرکزی کرمان با هدف سالم سازی آن مکان ، صورت گیرد.

12- نامه شماره 63909-9/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در صورتجلسة واگذاری شماره 35606-27/9/70 هیچ گونه هزینه ای از بابت پرداخت هزینة آماده سازی بر عهده خریدار نهاده نشده است ، با این حال ، با توجه به صحبت هایی که در شورا با هدف حل مشکل با شهروند محترم ، خانم مهدیه زین العابدین زاده ، صورت گرفت ، بر اساس موافقت ایشان 50% از هزینة آماده سازی قطعات ، به صورت اقساط از نامبرده دریافت گردد. ( تصویری از صورتجلسة واگذاری و نامه های شهروند و شهرداری پیوست می باشد )

13- نامه شماره 74644-9/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که فیش های پرداختی مربوط به ملک موردنظر شهروند محترم ، آقای غلامرضا ملکی ، قبل از افزایش عوارض ، محاسبه و دریافت گردیده است ، مقرر شد که ملاک اقدام در مورد آن عوارض ، همان قیمت قبل
( مصوبة سابق شورا ) باشد. (تصویر نامه های شهرداری و شهروند ضمیمه می باشد )

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته ، در کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان ، مقرر شد که مکان های مناسبی برای نامگذاری مدال آوران پاراالمپیک ریودوژانیرو از جمله شهید بهمن گلبار نژاد ، خانم زهرا نعمتی و آقای پیمان نصیری در نظر گرفته شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *