مصوبات جلسه 95/6/7

1-  نامه وارده شماره 1044-5/5/95 شهروند محترم ، خانم مهدیه غنچه پور ، مطرح گردید و با توجه به این که ساختمان ، جدیدالاحداث و تکمیل می باشد ، موافقت شد که رأی کمیسیون ماده صد از طریق اخذ تعهد محضری در زمان اجرای طرح اعمال گردد. ضمناً در پایان کار صادره نیز موضوع تعهد ، با کسر میزان تعریض قید گردد تا اداره ثبت و اسناد در موقع درج ابعاد و مساحت ملک ، میزان تعریض را مورد ملاحظه قرار دهد. تقاضا نامه ذکر شده ضمیمه می باشد.

2- نامه وارده شماره 1215-24/5/95 شهروند محترم ، آقای محمد رحیمی ، مطرح گردید و باتوجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری ، به صورت یک سوم نقد و مابقی از این تاریخ ( تاریخ 7/6/95 ) ، به مدت یک سال اخذ شود.

3- نامه شماره 76269-16/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 73552/2/95-11/5/95 منطقه دو شهرداری ، مبلغ -/000/050/139 ریال ( یکصد و سی و نه میلیون و پنجاه هزار ریال ) از حساب بستانکاری شهروندان محترم ، آقای محمدرضا قاسمی و خانم فاطمه احمدی ، جهت صدور پروانه ساختمان کسر گردیده است ، موافقت شد که مبلغ مذکور با رعایت ضوابط مربوط به حساب بستانکاری نامبردگان منظور گردد.

4- نامه شماره 89493-7/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 5/34 مترمربع عرصه با 5/34 مترمربع اعیانی از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 933 اصلی ، بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای اکبر جلالی ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/100/407 ریال ( چهارصد و هفت میلیون و صد هزار ریال ) تعیین گردیده است ، در مسیر طرح تعریض مهدوم و مستهلک می گردد. بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 87645-3/6/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور به صورت نقد در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

5- نامه شماره 76290-16/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 79/210 مترمربع عرصه از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1009 اصلی ، بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروندان محترم ، آقایان : منصور اکبری و منوچهر جلیلوند و خانم گیتا جلیلوند ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/320/686/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) که پس از کسر مبلغ -/000/458/220 ریال ( دویست و بیست میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار ریال ) حق مشرفیت ، -/000/862/465/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون و هشتصد و شصت دو هزار ریال ) تعیین گردیده است ، در مسیر طرح تعریض مهدوم و مستهلک می گردد. بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 63898-24/4/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور به صورت پروانه ساختمان بر روی باقی مانده ملک ، با رعایت ضوابط و مقررات تهاتر گردد.

6-  نامه شماره 89495-7/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردد و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، 122 مترمربع عرصه با 92 مترمربع اعیانی از شش دانگ پلاک ثبتی شماره یک فرعی از 933 اصلی ، بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای اکبر جلالی ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/250/404/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) که پس از کسر مبلغ -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) حق اشتراکات ، -/000/250/374/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و هفتاد و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) تعیین گردیده است ، در مسیر طرح تعریض مهدوم و مستهلک می گردد. بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 87647-3/6/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور در 2 قسط در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

 7- نامه وارده شماره 1206-23/5/95 شهروند محترم ، آقای غلامرضا سلیمانی ، مطرح گردید و با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1394 و در نظر گرفتن توافقنامه شماره 177899/3-15/11/94 در زمان قبل موعد تعیین شده در مجوز صادره شماره 279-27/2/95 منعقد گردیده است ، با امعان نظر به ضوابط قبل و مطابق با مفاد توافق نامه و دیگر ضوابط و مقررات مربوط ، تهاتر انجام گیرد.

 8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست شورای عمومی و با توجه به توضیحات آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، مقرر شد که در جهت اجرای هر چه بهتر پروژة دوچرخه سواری ، از مشاوری جهت امکان سنجی طرح با هزینة حداکثر صد میلیون ریال استفاده گردد.9-

9- نامه شماره 85555-31/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که قطعه زمین شماره یک از نقشه تفکیکی شماره 17518/2/89-5/10/89 ، به مساحت 88/203 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/816/671/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و شانزده هزار ریال ) و بر اساس صورتجلسة شماره 75311-26/9/91 ، به شهروند محترم ، آقای ناصر سلمان پور کرمانی ، واگذار شده است ، اما اکنون مشخص گردیده که در حریم راه آهن می باشد و قابلیت ساخت و ساز ندارد ، لذا بر اساس مفاد توافقنامة شماره 633-20/4/95 ، موافقت شد که در جهت جبران ضرر و زیان وارد ، قطعه زمین شماره 166 ، به مساحت 25/182 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 64521/2/94-30/4/94 در خیابان کمیل ، ضلع شمالی راهنمایی و رانندگی کرمان و به ارزش کارشناسی -/000/100/385/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون و صد هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط واگذار گردد و سازمان قلعه دختر و اردشیر مبلغ -/000/716/286 ریال ( دویست و هشتاد و شش میلیون و هفتصد و شانزده هزار ریال ) ، ما به التفاوت ارزش دو قطعه زمین را در وجه نامبرده پرداخت نماید.

10 بر حسب مذاکرات انجام یافته مقرر شد که بلوار جدیدالاحداث بین پل کوثر و بلوار هوانیروز در صورت موافقت سردار سلیمانی ، به نام این بزرگوار ، نامگذاری شود و در غیر این صورت با عنوان « سردار جهان اسلام » نامگذاری گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *