مصوبات جلسه 95/5/31

1- نامه وارده شماره 1038-5/5/95 شهروند محترم ،آقای احمد اسدالله زاده خبیصی ، مطرح گردید و مقرر شد که بدهی نامبرده به مبلغ -/000/000/107 ریال ( یکصد و هفت میلیون ریال ) ، 50% به صورت نقد و باقی مانده تا پایان سال جاری مطابق با ضوابط و مقررات تقسیط شود.

2- نامه وارده شماره 1036-4/5/95 شهروند محترم ، آقای علی جعفری ، مطرح گردید و با توجه به وضع نامبرده ، موافقت شد که بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری به صورت 50% نقد و مابقی در اقساط یک ساله با رعایت ضوابط مربوط اخذ شود.

3- نامه شماره 79643-21/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مشارکت شهرداری در جشنوارة کشوری « زیر سایة خورشید » ، با پیشنهاد شهرداری جهت پرداخت مبلغ -/000/000/40 ریال ( 40 میلیون ریال ) از محل اعتبار ردیف 416609-100 با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی به کانون فرهنگی روضه العباس (ع) کرمان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. کپی نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

4- نامه وارده شماره 1218-24/5/95 شهروند محترم ، آقای مهدی قاسمی نژاد ، مطرح گردید و با توجه به وضعیت نامبرده و توافقنامة تنظیم شدة  شماره 167302-3/10/94 ، طلب ایشان به صورت صدور پروانه شناور در هر یک از مناطق شهرداری تسویه شود.

 5- نامه شماره 50548-31/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری دو معبر منشعب از بلوار پزشک که فاقد نام می باشد ، به نام های « یاس » و « زیتون » موافقت گردید.

6- نامه شماره 72265-7/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و پروژة گلبازخان ، 488 مترمربع عرصه با 120 مترمربع اعیانی تیرآهنی و 220 مترمربع اعیانی گنبدی از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 934 اصلی بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای عباس فردوسی ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/280/4 ریال ( چهار میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال ) که با افزودن 15% حق سکونت ، مجموعاً -/000/000/922/4 ریال ( چهار میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون ریال ) تعیین گردیده است ، در مسیر طرح تعریض مهدوم و مستهلک می گردد. بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 71453-6/5/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور در 4 قسط در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

7- نامه شماره 72289-7/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و پروژة گلبازخان ، 5/239 مترمربع عرصه با 70 مترمربع اعیانی تیرآهنی و 90 مترمربع اعیانی گنبدی و 12 مترمربع تیرآهنی در طبقه اول از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1008 اصلی ، در بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای ولی محمد عباسپور ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/500/817/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال ) که با افزودن 15 % حق سکونت ، مجموعاً -/000/125/240/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و چهل میلیون و صد و بیست و پنج هزار ریال ) تعیین گردیده است ، در مسیر طرح تعریض مهدوم می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 71447-6/5/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور در دو قسط در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

8- نامه شماره 72291-7/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و پروژة گلبازخان ، 5/4 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 929 اصلی بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای حسین ترابی ، به وکالت از آقای علی میرزایی پیش کش ، به ارزش کارشناسی -/000/475/806 ریال ( هشتصد و شش میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) ، در مسیر طرح تعریض مربوط به اجرای پروژة گلبازخان مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 71431-6/5/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور به صورت نقد در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

 9-نامه شماره 80733-23/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و پروژة گلبازخان ، 2/345 مترمربع عرصه با 5/277 مترمربع اعیانی گنبدی و تیرآهنی از شش دانگ پلاک ثبتی 926 اصلی ، در بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای غلامرضا ژاله رخی ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/609/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد و نه میلیون ریال ) ، که پس از کسر مبلغ -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) از بابت انشعابات ، مبلغ -/000/000/579/4 ریال ( چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون ریال ) تعیین گردیده است ، در مسیر طرح تعریض مهدوم و مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 81292-24/5/95 موافقت می شود که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ -/000/000/300 ریال ( سیصد میلیون ریال ) در قالب عوارض پروانه ساختمان به صورت شناور در هر یک از مناطق شهرداری و ما به التفاوت ، به میزان -/000/000/279/4 ریال ( چهار میلیارد و دویست و هفتاد و نه میلیون ریال ) در 4 قسط مساوی در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

10- نامه شماره 72263-7/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک ورثه مرحوم سکینه انصاری و آقای مهدی نادری نژاد حسینی ، دارای پلاک ثبتی شماره 3032 اصلی در بخش یک کرمان ، در خیابان فتحعلیشاهی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/940/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال ) ، در مسیر طرح عمرانی خیابان مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 71439-6/5/95 موافقت شد که به ازای انتقال ملک مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری ، قطعه زمین های ردیف 27 و 40 از نقشه تفکیکی شماره 96161-9/8/94 در خیابان سجادیه ، مجموعاً به ارزش کارشناسی -/000/800/973/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و هفتاد و سه میلیون و هشتصد هزار ریال ) به نامبردگان با رعایت ضوابط مربوط واگذار شود و ما به التفاوت به مبلغ -/000/200/966 ( نهصد و شصت و شش میلیون و دویست هزار ریال ) در 4 قسط در وجه ورثه مرحوم سکینه انصاری و آقای مهدی نادری نژاد حسینی یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

11- نامه شماره 85768-31/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استماع توضیح شهردار محترم کرمان ، آقای مهندس بابایی ، با پیشنهاد مندرج در نامه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. کپی نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

12- نامه شماره 10151-24/5/95 مدیرعامل محترم خیریه روزنة محبت کرمانیان مطرح گردید و مقرر شد که از امکانات فرهنگی موجود در شهرداری جهت همکاری با خیریة مزبور استفاده گردد. همچنین در زمینة برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی همکاری صورت گیرد.

13- نامه شماره 80674-23/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه و در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، نظر به این که شش دانگ ملک متعلق به موقوفات نورجهان خانم ، به مساحت 50/194 مترمربع عرصه با 25 مترمربع اعیانی مسکونی ، به ارزش کارشناسی -/000/150/737/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و صد و پنجاه هزار ریال ) در مسیر گذر مهدوم و مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 202021-19/12/94 ، در صورت انتقال اسناد ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری نیز قطعه زمین ردیف 5  از نقشه تفکیکی شماره 25003/2/92-17/2/92 ، به مساحت 48/258 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/840/067/2 ریال ( دو میلیارد و شصت و هفت میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) را به موجر موقوفة مزبور ، شهروند محترم ، آقای امیر ارجمند کرمانی ، با رعایت ضوابط واگذار نماید و مشارالیه نیز می بایست مبلغ -/000/690/330 ریال ( سیصد و سی میلیون و ششصد و نود هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعة معوض را در وجه شهرداری پرداخت نماید.

14- نامه شماره 74953-13/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، دال بر همکاری بی دریغ سپاه ثارالله در احداث پل شهدای خلبان ، این شورا با پیشنهاد مطرح در نامه با واگذاری چند قطعه زمین به سپاه ثارالله ، موافقت کرد.

15- نامه شماره 74875-13/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیت پیشنهاد شهرداری در خصوص ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی موافقت گردید. لازم است که جزئیات پیشنهاد جهت تصویب به این شورا ارسال شود. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.