مصوبات جلسه 95/5/17

1- نامه وارده شماره 215-7/2/95 شهروند محترم ، آقای حمید غفوری ، مطرح گردید و در صورتی که سند ملک موردنظر در محدودة منطقه 2 شهرداری به نام مشارالیه می باشد ، کسر طلب ایشان – موضوع توافقنامه شماره 122622/3-7/8/94 – از عوارض پروانه ساختمان ملک مربوط با رعایت دیگر موازین قانونی صورت گیرد. تصویری از نامه و توافقنامه پیوست می باشد.

2- نامه وارده شماره 1005-30/4/95 شهروند محترم ، آقای محمدحسین پورعسکری ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری کرمان ، مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری به صورت 50% نقد و مابقی تا پایان سال 1395 تقسیط شود. تصویر نامه پیوست می باشد.

3- نامه شماره 167-ف-20/4/95 شهروند محترم ، آقای محمدمهدی صفاریان ، مطرح گردید و موافقت شد که بستانکاری مسجد امام حسین (ع ) از منطقه 2 ، به صورت پروانه شناور در هر یک از مناطق شهرداری عمل گردد. تصویر نامة ذکر شده پیوست می باشد.

4- نامه وارده شماره 998-29/4/95 شهروند محترم ، آقای مجید شمس ، مطرح گردید و مقرر شد که در خصوص نصب آبسرد کن در بازار و مراکز تجاری و همچنین احداث سرویس بهداشتی در این مکانها ، اقدام لازم به عمل آید و در خصوص استاندارد بودن تابلوهای راهنمای شهر نیز بررسی شود.

5- نامه شماره 01166/94-10/12/94 مؤسسة حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش مطرح گردید و با توجه به تأیید حسابرس مادر و این شورا ، مقرر شد که کلیة مطالبات شرکت های حسابرسی پرداخت گردد .

6- نامه وارده شماره 874-20/4/95 شهروند محترم ، خانم لاله عزیز زاده ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری کرمان موافقت شد که از مجموع بدهی نامبرده شامل عوارض کسر پارکینگ و کمیسیون ماده صد –  موضوع قبض های صادره شماره 100782500176 و 300782500175 -10/11/94 به ترتیب به مبلغ -/000/309/111 ریال ( یکصد و یازده میلیون و سیصد و نه هزار ریال ) و -/000/750/24 ریال ( بیست و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) – مبلغ -/000/000/30 میلیون ریال ( سی میلیون ریال ) آن به صورت نقد و بقیه در اقساط یک ساله با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

7- نامه وارده شماره 382-26/2/95 شهروند محترم ، آقای علی رستمی ، مطرح گردید. با توجه به این که نامبرده قبلاً اقدام به تفکیک زمین خود کرده و اکنون مشخص شده است که بخشی از آن ممکن است سهم وقف باشد ، لذا اقدامات آتی متوقف شده است ، در جهت حل مشکل موافقت شد که با اخذ تعهد از نامبرده که خود پاسخگو به اداره اوقاف از حیث سهم وقف باشد ، مشکل مشارالیه مطابق با ضوابط و مقررات مربوط حل گردد.

8- نامه وارده شماره 714-26/3/95 شهروند محترم ، خانم مریم نجارزاده ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری کرمان و نظر به همکاری نامبرده در اجرای طرح ، با حضور نمایندة شهرداری در جلسه ، موافقت شد که مبلغ طلب ، ایشان از شهرداری ( از بابت تعریض انجام داده ) تا پایان سال 1395 به صورت اقساط ، در 7 قسط مساوی به ایشان پرداخت گردد.

9- نامه شماره 63936-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری معبر فاقد نام در شهرک شهید مطهری ، بلوار ابوالفضل ، به نام « هجرت » موافقت گردید.

10- نامه وارده شماره 691-24/3/95 شهروند محترم ، آقای محمدحسین سرافرازی ، به وکالت از ورثه قاسم شریعتی مطرح گردید و نظر به اینکه حدود پانصد مترمربع از ملک موردنظر در خیابان شهید مصطفی خمینی ، نبش خیابان بهزاد در مسیر تعریض معبر قرار گرفته و بدین سبب قطعه
زمین های شماره 3 ، 4 و 6 از نقشه تفکیکی پیشنهاد شده زیرحد نصاب تفکیک قرار گرفته است ، لذا با تفکیک زمین مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. ( تصویری از نقشه تفکیکی مورد پیشنهاد پیوست می باشد. )

11- با توجه به نامه شماره 33444-24/4/95 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 630-18/3/95 مدیرعامل محترم شرکت مهندسی ایمن کاو ، با توجه بدین اعلام کتبی شهرداری که به دلیل نبود نقدینگی لازم ، تاکنون وجه شرکت مزبور پرداخت نشده است مقرر شد که به هر طریق ممکن در حل مشکل شرکت مزبور کوشش شود و این بدهی پرداخت شود.

 12- نامه شماره 50545-31/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک شهروند محترم ، آقای غلامحسین یوسفیان ، دارای پلاک ثبتی شماره 81 فرعی از 3064 اصلی بخش سه کرمان ، در بلوارولیعصر ، کوچه شماره 2 ، به مساحت 84/84 مترمربع ، با احتساب حیاط سازی و دیوار حیاط ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/400/888 ریال ( هشتصد و هشتاد و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال ) ، در مسیر طرح تقاطع غیرهمسطح چهارراه جوپاری قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 41571-18/3/95 موافقت شد که به ازای انتقال میزان مسیری از سند ملک به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری ، مبلغ مزبور به صورت نقد در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

 13- نامه شماره 50421-31/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير و تعریض خیابان شهدا ، قسمتی از ملک ورثه احمد وزیری نسب به نام شهروندان محترم ، خانم ها : زهرا ، اقدس ، مهین و نسرین وزیری نسب  ، دارای سند عادی ، در خیابان شهدا ، بعد از کوچه شماره 28 ، به مساحت 30/261 مترمربع با 46 مترمربع بنای تجاری ، در مسیر طرح قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره
497-17/3/95 که میان شهرداری و نامبردگان امضا شده موافقت شد که شهرداری به ازای انتقال سند ملک مسیری به صورت قطعی به نام شهرداری کرمان ، تعهدات خود را اعمال نماید.

14- نامه شماره 69208-3/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و طرح تملک و آزادسازی محور گلبازخان ، مجموعاً 277 مترمربع عرصه از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 923 اصلی ، بخش سه کرمان ، به نام شهروند محترم ، آقای حسین عسکری پور راوری ، به ارزش کارشناسی -/000/500/908/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال ) ، در مسیر طرح  قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 68711-2/5/95 موافقت شد که به ازای انتقال سند بخش مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، مبلغ مزبور در سه قسط با رعایت ضوابط به نامبرده پرداخت گردد.

 15- نامه شماره 63932-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و موافقت شد که معبر منشعب از بلوار ملاصدرا « ایرج بسطامی » نام گذاری شود.

16- نامه شماره 63935-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری معبر در شهرک شهید ایرانمنش ( پردیسان یک ) ، خیابان حافظان قرآن به نام « سلحشور » موافقت گردید.

 17- نامه شماره 63903-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال غربی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مهدی جهرمی ، در خیابان شهید ایرانمنش نبش خیابان فتحعلیشاهی ، به مساحت 70/12 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/000/127 ریال ( یکصد و بیست و هفت میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.700

 18- نامه شماره 56523-10/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمدیاسین پنجعلی زاده ، به قیومیت آقای علی پنجعلی زاده ، قطعه 206 اراضی رضا آباد ، در بلوار هوشنگ مرادی کرمانی از نقشه تفکیکی شماره 20991-28/6/79 ، به مساحت 75/8 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/437 ریال ( چهارصد و سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

 19- نامه شماره 59597-15/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با پیشنهاد  شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مهدیه غلامحسین زاده ، در اراضی سیدی ، قطعة 101 ، به مساحت 75/1 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/2 ریال ( دو میلیون و هشتصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

20- نامه شماره 63911-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوب غربی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای ایمان یوسف الهی پورغلامحسینی ، در بلوار هوانیروز ، بلوار بعثت ، به مساحت 95/9 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/250/149 ریال ( یکصد و چهل و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

21- نامه شماره 63927-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای مهدی شجاعی ، از پرسنل رسمی شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

22- نامه شماره 63924-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به همسر آقای جواد اسماعیلی فر ، از پرسنل قراردادی شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های انجام شده ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

 23- نامه شماره 64260-26/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد  شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال  ) به آقای یعقوب افضلی ، از پرسنل شرکتی شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

24- نامه شماره 33490-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به پیشنهاد شهرداری با هدف مساعدت به خانوادة مددجویان ، با پرداخت مبلغ ماهیانة -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به انجمن حمایت از زندانیان ، از ابتدای سال جاری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

25- نامه شماره 63922-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای غلامرضا رضایی ، از پرسنل قراردادی شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

ن26- امه شماره 63933-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای علی نامجو ، متقاضی خرید قطعه زمین ردیف 40-39 قدیم ( 43 جدید ) بلوک یک از نقشة تفکیکی شماره 4935-8/2/73 در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت 490 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/568/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و شصت و هشت میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

27- نامه شماره 63942-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شرقی ملک مورد ادعای شرکت سریع سازان ارگ کویر در خیابان بهمنیار ، نبش زهره کرمانی ، به مساحت 28 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/128/2 ریال ( دو میلیارد و صد و بیست و هشت میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

28- نامه شماره 63931-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تهیه سبد کالا و توزیع بین نیازمندان ، از طریق پرداخت مبلغ -/000/000/30 ریال
( سی میلیون ریال ) از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به مؤسسة خیریة حضرت زینب (س) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.

29- نامه وارده شماره 527-9/3/95 ، شهروند محترم ، آقای منصور ضرابی ، مطرح گردید و مقرر شد که پس از بررسی ، در صورتی که ملک در حریم میراث فرهنگی نمی باشد ، مفاد توافقنامه شماره ب/ص/2410/87-2/8/87 ، در خصوص طبقات اعمال شود و در مورد کاربری هم پرونده به کمیسیون ماده 5 ارسال گردد تا اخذ تصمیم گردد. نامة شهروند پیوست می باشد.

30- نامه وارده شماره 1040-5/5/95 شهروندان محترم ، آقایان : رسول و عبدالرضا مباشرزاده کرمانی ، مطرح گردید و با توجه به عدم امکان تمدید پروانه شماره 92002424-18/4/92 ، مقرر شد که  ما به التفاوت طبقات به نرخ همان زمان صدور پروانه شناور در محل دیگری که مالکان خواهان صدور پروانه می باشند ، محاسبه و از حساب ایشان کسر گردد.

31- نامه های وارده شماره 1032-12/5/95 و 1155-17/5/95 شهروند محترم ، آقای نورمحمد مالکی ، مطرح گردید. نامبرده بر اساس مشکلاتی که دارد متقاضی صدور پایان کار ساختمان با این تعهد است که گواهی آسانسور را در زمانی مناسب به شهرداری تحویل نماید و مقرر گردید که به شهرداری اعلام گردد که پس از اخذ تعهد محضری از نامبرده در این خصوص که گواهی استاندارد آسانسور را حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از صدور پایان کار ، با قبول مسؤولیت هر گونه مشکل یا اعتراض احتمالی شهرداری و بهره برداران تسلیم نماید ، پایان کار ساختمان با رعایت دیگر ضوابط صادر نماید.

32- نامه شماره 77263-17/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس مذاکراتی که در نشست شورای عمومی با آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، صورت گرفت ، با پیشنهاد شهرداری بدین نحو موافقت شد. با توجه به نیاز مبرم شهروندان به پارکینگ در ابتدای خیابان جهاد ، این اقدام به صورت پایلوت در زمین نزدیکی مجموعه درمانی بعثت با اجرای 72 دستگاه پارکینگ مکانیزه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام گیرد. ضمناً کپی نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

33- نامه وارده شماره 971-27/4/95 شهروند محترم ، آقای محمود مغفوری ، مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 8854/820/160-30/4/95 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان ، با دریافت مبلغ اصل چک به صورت نقد موافقت شد.  کپی نامه های ذکر شده پیوست می باشد.

34- نامه شماره 50516-31/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مندرج در نامه با رعایت ضوابط و مقررات و با امعان نظر به نامه های شماره 2741-17/11/94 و 3071-24/12/94 این شورا ، موافقت شد. لازم است که  زمان بهره برداری سرمایه گذار از پل ها ده سال باشد. کپی نامه شهرداری و نسخه ای از پیش نویس قرارداد پیوست می باشد.

 35- نامه شماره 51989-2/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مندرج در نامه با رعایت ضوابط و مقررات و با امعان نظر به نامه های شماره 2741-17/11/94 و 3071-24/12/94 این
شورا ، موافقت شد. لازم است که  زمان بهره برداری سرمایه گذار از پل ها ده سال باشد. کپی نامه شهرداری و نسخه ای از قرارداد پیوست می باشد.

36- نامه وارده شماره 1112-13/5/95 شهروند محترم ، خانم ساره امیرتیموری ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری کرمان و همفکری با نمایندة محترم شهرداری در جلسه و اینکه نامبرده در طول چند سال گذشته ، با توجه به استضعاف و استیصال مالی که داشته است قادر به پرداخت جریمة کمیسیون ماده صد نبوده است ، نظر به وضعیت خاص مشارالیها ، موافقت شد که این بدهی ، ماهیانه یک میلیون ریال ، با رعایت ضوابط مربوط تقسیط شود.

37- نامه وارده شماره 543-12/3/95 شهروند محترم ، آقای محمدعلی نارب زاده ، مطرح گردید و با توجه به اختلاف ناچیزی که اندازة ملک موردنظر در خیابان مالک اشتر ، کوچه شماره 8  با میزان حد نصاب قانونی دارد و همچنین با توجه به این واقعیت که قطعه زمین های مجاور ، شکل گرفته و امکان افزایش ندارد و ملک نیز دارای سند مالکیت رسمی می باشد ، تفکیک قطعه ،  به دو قطعه بلامانع است.

38- نامه شماره 33843-4/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مذاکراتی که با آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، در نشست های مورخ 13/5/95 کمیسیون بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 17/5/95 انجام یافت ، با اجرای مفاد قرارداد شماره
30461-28/2/95 ، با تأکید بر احداث 40 سرویس بهداشتی 6 چشمه در نقاط مختلف شهر و تهاتر با بیلبورد و لمپوستهای تبلیغاتی موافقت شد.

39- نامه شماره 237/19/559 ز م -11/5/95 فرمانده محترم سپاه ثارالله استان کرمان مطرح گردید و با کلیت پیشنهاد موافقت گردید. مقرر شد که قسمتی از ساعات پخش تلویزیون به شورا اختصاص یابد. در خصوص محل نصب نیز توصیه شود که در میدان شورا جانمایی گردد. کپی نامه سپاه ثارالله استان کرمان ضمیمه می باشد.

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.