مصوبات جلسه 95/3/16

1-بر حسب مذاکرات انجام یافته ، لازم است که شهرداری در هنگام بررسی و پیش بینی کلیة پروژه های عمرانی شهر ، پیوست فرهنگی – اجتماعی آن را نیز تهیه دیده و پیش بینی نماید.

2- نامه شماره 33859-4/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 5 فرعی از 3504 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدای پیرانشهر ، کوچة شماره 3 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم صدیقه مؤذن زاده ، به وکالت خانم فاطمه حسن زعیم ، به مساحت 5/339 مترمربع با 158 مترمربع ساختمان گنبدی و 138 مترمربع ساختمان تیرآهنی ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/400/541/2 ریال ( دو میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون و چهارصد هزار ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، با پیشنهاد  شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 1842-30/10/93 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 45 ، 46 و 119 ، جمعاً به مساحت 29/594 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، جمعاً به ارزش کارشناسی
-/000/276/555/2 ریال ( دو میلیارد و پانصد و پنجاه و پنج میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار ریال ) ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعايت ضوابط موافقت گردید و  با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های معوض ، مشارالیها مبلغ -/000/876/13 ریال
( سیزده میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار ریال ) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

3- نامه شماره 33849-4/3/95 شهردری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، شش دانگ پلاك ثبتي شماره 13 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به ورثة مرحوم قنبر سعید و صغری شکاری نژاد به امین اموال آقای مجتبی سعید ، به مساحت 48/333 مترمربع با 55/182 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/587/558/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار
مي گيرد ، با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 333-15/2/95 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 138 ، 139 و 163 ، جمعاً به مساحت 86/565 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به ارزش کارشناسی کُل -/000/966/597/1 ریال
( یک میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون و نهصد و شصت و شش هزار ریال ) ، به ورثه نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید و با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های
معوض ، نامبردگان مبلغ -/000/379/39 ریال (سی و نه میلیون و سیصد و هفتاد و نه  هزار ریال) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمایند.

4- نامه شماره 6227-9/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس مفاد مندرج در نامه شماره 200323-17/12/94 ، با تفویض اختیار ترک تشریفات مناقصه ، مزایده و حراج به آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم ، مطابق با میزان اختیاری که شهردار سابق داشته اند ، تا سقف مبلغ
-/000/000/000/5 ریال ( پنج میلیارد ریال ) موافقت گردید. لازم است که در اقدامات ، صرفه و صلاح شهرداری در نظر گرفته شده و گزارشی از چگونگی اقدام ، هر سه ماه یکبار به  شورا ارایه گردد و در هر حال نظارت دقیق شهردار محترم تأکید گردد.

5- نامه شماره 35722-8/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیت پیشنهاد موافقت گردید  و مقرر شد که جزییات طرح به این شورا ارسال گردد تا بررسی کارشناسانة آن در کمیسیون مربوط صورت گیرد. تصویری از نامه شهرداری کرمان و تفاهم نامه ، به پیوست ارسال می گردد.

6- نامه شماره 33817-4/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که قطعه زمین های شماره 22 و 23 ، از نقشه تفکیکی شماره 17518/2/89-5/10/89 ، به مساحت 96/233 و 90/206 مترمربع ، بر اساس صورتجلسة شماره 79368-6/10/91 ، به شهروند محترم ، آقای محمد مژدگانی ، واگذار شده است ، اما اکنون مشخص گردیده که قطعه زمین شماره 22 در حریم راه آهن می باشد و قابلیت ساخت و ساز ندارد و قطعه زمین شماره 23 نیز دچار تغییراتی در متراژ گردیده است ، بر اساس مفاد توافقنامة شماره 334-15/2/95 ، موافقت گردید که به ازای قطعه زمین شماره 22 ، قطعه زمین شماره 173 از نقشه تفکیکی شماره 64521/2/94-30/4/94 در خیابان کمیل ، ضلع شمالی راهنمایی و رانندگی کرمان ، به مساحت 75/207 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/900/578/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون و نهصد هزار ریال ) به آقای محمد مژدگانی یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط واگذار گردد و از آن جا که ارزش کارشناسی قطعه زمین واقع در شده در حریم راه آهن مبلغ -/000/720/637/1 ریال( یک میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال ) می باشد و با توجه به تفاوت ارزش زمین معوض مبلغ -/000/820/58 ریال ( پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال ) طلب نامبرده می باشد و همچنین از آن جا که ابعاد و مساحت قطعه زمین شماره 23 نیز بیشتر میباشد و ارزش کارشناسی آن قبل از اصلاح حریم مبلغ -/000/540/365/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون و پانصد و چهل هزار ریال ) و بعد از اصلاح مبلغ -/000/790/560/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و شصت میلیون و هفتصد و نود هزار ریال ) تعیین گردیده است ، از این بابت مبلغ -/000/250/195 ریال ( یکصد و نود و پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) طلب سازمان می باشد ، علی النهایه بعد از مقایسه مبلغ دو طلب ذکر شده ، آقای محمد مژدگانی می بایست مبلغ -/000/430/136 ریال ( یکصد و سی و شش میلیون و چهارصد و سی هزار ریال ) در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *