مصوبات جلسه 95/2/5

1-با توجه به نامه شماره 400/12/94-19/12/94 مدیرعامل محترم بنیاد ایرج بسطامی و مباحث مطرح در نشست کمیسیون فرهنگ و IT مورخ 4/2/95 و موافقت در شورای عمومی مورخ 5/2/95 با تعیین نام معبری به نام زنده یاد ایرج بسطامی و همچنین ساخت و نصب تندیس ایشان موافقت گردید.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته و هم اندیشی با آقای مهندس سیف الهی ، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان ، در راستای جلسه شورای عمومی 5/2/95 و در جهت ممانعت از ضرر و زیان مالی بیشتر به شهرداری کرمان ، موافقت شد که به جز چند لایحه ای که مورد ایراد مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری کرمان می باشد ، در خصوص بقیه لوایح مصوب این شورا ، با رعایت ضوابط مربوط اقدام گردد.

3- بر حسب مباحث مطرح در نشست مورخ 4/2/95 کمیسیون فرهنگ و IT  ، مقرر شد که به شهرداری کرمان پیشنهاد گردد که گزارش های تصویری شهرداری و شورای شهر و مصوبات شورای شهر در تلویزیون شهری خیابان سپه به نمایش گذارده شود و تلویزیون خیابان سپه به اخبار شهرداری و شورای شهر تعلق یابد.

 4 – نامه وارده شماره 161-31/1/95 شهروند محترم ، آقای رضا زارع یزدی مطرح گردید ، در خصوص مشکل نامبرده ، موافقت گردید که مطابق با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 123/6/3-22/4/94 شهرداری حداکثر ظرف مدت یک ماه از وصول نامه ، عمل گردد. تصویری از تقاضا نامة نامبرده و توافقنامة منعقد پیوست می باشد.

5-  نامه شماره 183853-25/11/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع جنوب ملک شهروند محترم ، آقای علی رضا امیری ، در شهرک ایرانمنش ، به مساحت 30/85 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/560/443 ریال
( چهارصد و چهل و سه میلیون و پانصد و شصت هزار ریال ) به نامبرده با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود.

6- نامه شماره 7249-21/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای رمضان پورجمعه ، از پرسنل آن شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان فرزند ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

7- نامه شماره 199445-16/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد واگذاری حداکثر سه سال عملیات تنظیف معابر شهر و جمع آوری و حمل زباله به پیمانکاران واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. همچنین در جهت امنیت شغلی پرسنل ، مقرر گردید که
حتی المقدور از پرسنل موجود استفاده شود.

 

8- پیرو نامه شماره 2759-24/11/94 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/2/95 کمیسیون فرهنگ و IT ، با نامگذاری خیابان موردنظر بعد از پل کوثر ، به نام
« شهید محمدجواد زریسفی » موافقت گردید.

9- نامه شماره 6718-30/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/200/1 ریال
( یکصد میلیون و دویست هزار ریال ) به هر نفر از پرسنل زن (مجموعاً -/000/000/336 ریال ، سیصد و سی و شش میلیون ریال ) از محل اعتبار ردیف 417702-100 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی موافقت شد.

10- نامه شماره 8858-24/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 7202/3-21/1/95 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محمد مهدی زاده ، از بابت عوارض حذف پارکینگ ، مبلغ -/000/000/60 ریال ( شصت میلیون ریال ) به شهرداری پرداخت کرده اند و به دلیل تأمین پارکینگ در حال حاضر تقاضای استرداد وجه خود را دارد ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.