مصوبات جلسه 95/1/29

1- نامه شماره 158200-9/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اهمیت و
لزوم سرعت بخشیدن در اقدامات مربوط به اجرای طرح در میدان مشتاقیه ، مقرر شد که پروژة میدان مزبور ، از طرق مناسب و به نحو تسریعی تهیه شود و به این شورا
ارسال گردد.

2-  نامه شماره 13092-29/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت مساعدت به شهرداری در تأمین مالی با انتفاع از روش های جدید ، با پیشنهاد اجاره یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ -/000/000/000/000/2 ریال ( دو میلیارد هزار ریال ) ضمن عقد قرارداد با بخش خصوصی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط موافقت گردید. نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- مقرر شد که صورت وضعیت های مربوط به پل سیدی ، به روز محاسبه شود و جهت اخذ تصمیم به این شورا ارسال گردد.

 4- نامه شماره 206117-25/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور خواهر خواندگی شهر کرمان با شهر ژوهانسبورگ با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. نامه شهرداری کرمان ضمیمه می باشد.

5- نامه وارده شماره 63-21/1/95 این شورا ، در خصوص تقاضای شهروند محترم ، آقای مهدی اسلامیت ، مطرح گردید و مقرر شد که برای باقی ماندة قطعه زمین موردنظر ، مطابق برگ کارشناسی شماره 107-19/4/90 – همانگونه که قبلاً در خصوص نامه شماره 2494-30/10/94 این شورا عمل شده است – اقدام گردد.

6- نامه شماره 6862-21/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال ملک شهروند محترم ، خانم زهرا ناصح زاده ، در کوچه شماره 10 استاد شهریار ، به مساحت 34 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/800/244 ریال ( دویست و چهل و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ) به نامبرده با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

7- نامه شماره 203936-22/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع غرب ملک شهروند محترم ، آقای رسول قربانی ده بالایی ، در بزرگراه امام ، خیابان قدوسی ، کوچة شماره 10 ، به مساحت 38/3 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/168/12 ریال ( دوازده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار ریال ) به نامبرده با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

8- نامه شماره 8842-24/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال ملک شهروند محترم ، آقای احمد علی رمضانی ، در خیابان شهاب ، کوچه شماره 49 ، به مساحت 5/13 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/000/54 ریال ( پنجاه و چهار میلیون ریال ) به نامبرده با شرط ادغام در ملک
مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته مقرر شد که در خصوص ترویج فرهنگ فاطمی و حجاب و عفاف ، با مشارکت مجموعة حاج آقا مهدوی ( هیأت متوسلین امام زمان (عج) )
برنامه هایی تدوین شود و در زمینه فرهنگسازی نماز و ازدواج جوانان ، توجه ویژه مبذول گردد.

10- مقرر شد که در خصوص احداث شهربازی مدرن و پارک آبی بررسی شود و در صورتی
که با سرمایه گذار قبل توافق نشده است ، اقدام لازم از طریق فراخوان عمومی
انجام گیرد.

11-  بر حسب مذاکرات انجام یافته مقرر شد که در خصوص اجرای پل های عابر پیادة روبروی شهرک الله آباد ، مجموعة آراد و سه راه سیلو روبروی مجموعة ایثارگران مطابق نقشه و طرح میدان کوثر و همچنین در مورد اجرای رمپ برای دو پل روبروی شهرک الله آباد و سه راه سیلو و تعبیه آسانسور برای پل روبروی مجموعة آراد در خیابان فردوسی ، اقدام تسریعی لازم به عمل آید.

12- نامه شماره 200973-18/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به این که قطعه زمین ردیف 12 ، از نقشه تفکیکی شماره 746/2-82 مورد ادعای شهروند محترم ، خانم سلطنت حسینی رنجبر ، به مساحت 60/215 مترمربع ، به ارزش کارشناسی
-/000/800/724/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، با سند عادی ، در اراضی کاظم آباد در زمرة آن اراضی است که  سازمان اوقاف و امور خیریه به صورت رسمی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما واگذار کرده است ، بر اساس مجوز صادرة شماره 1382-22/8/91 و مفاد توافق نامه شماره 98514-25/6/94 با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری قطعه زمین شماره 212 از نقشه تفکیکی شماره 16446-30/8/90 ، به مساحت 234 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/000/638/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و سی و هشت میلیون ریال ) به نامبرده در قبال واگذاری و آزادسازی ملک مزبور و انتقال اسناد به نام شهرداری کرمان طی
مبایع نامه و صورتجلسة تحویل و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. و مقرر شد شهرداری مبلغ ما به التفاوت قطعه زمین های عوض و معوض را به میزان
-/000/800/86 ریال ( هشتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، به صورت پروانه ساختمانی یا پایان کار با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده در منطقه دو شهرداری تسویه نماید.

13- نامه شماره 6863-21/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، خانم سکینه رجبی زاده ، در کمربندی غربی ، کوچه مهرآوران ، دارای سند عادی ، به مساحت 5/250 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/125/816/1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد و شانزده میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال ) که پس از کسر قدرالسهم شهرداری به میزان
-/000/870/435 ریال مبلغ -/000/255/380/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار ریال ) می باشد ، در مسیر طرح تعریض معبر قرار مي گيرد و بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 203824-22/12/94 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه و اقرارنامة محضری به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 6  از نقشه تفکیکی شماره 81900/3-12/6/92 ( سدید ماهان ) در شهرک مطهری ، به مساحت 266 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/383/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و هشتاد و سه میلیون و دویست هزار ریال ) را به نامبرده با رعایت ضوابط واگذار نماید و خانم سکینه رجبی زاده نیز مبلغ -/000/945/2 ریال ( دو میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعة معوض را در وجه شهرداری پرداخت نماید.

14- نامه شماره 144701-18/9/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با آئین نامه اجرایی روز بازارهای موقت و بازارچه های محله ای با تأکید بر ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی موافقت گردید.

15- نامه شماره 203882-22/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک شهروندان محترم ، آقای پرویز مفیدی و خانم صغری محمد حسن زاده ، دارای پلاک ثبتی شماره 3968 اصلی و 10647 فرعی  بخش دو کرمان ، در سرآسیاب فرسنگی ، خیابان جدیدالاحداث شهید احمدی ، روبروی پارک نیلوفر ، به مساحت 22/46 مترمربع ،  به ارزش کارشناسی -/000/196/83 ریال
( هشتاد و سه میلیون و یکصد و نود و شش هزار ریال ) ، در مسیر طرح تعریض معبر قرار مي گيرد و بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 193366/4-8/12/94 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، مبلغ مزبور به صورت نقد در وجه نامبردگان با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

16-  نامه شماره 200303-17/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 195045/1-10/12/94 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای احمد سالاری ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/234/230/69 ریال ( شصت و نه میلیون و دویست و سی هزار و دویست و سی و چهار ریال ) اضافه به شهرداری پرداخت کرده است ، موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

17- نامه شماره 3940-16/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، آقای احمد رمضانی مظفرآبادی ، در بزرگراه غربی ( جاده جوپاری ) ،  به مساحت 300 مترمربع ، در مسیر طرح بزرگراه قرار گرفته و بر اساس دادنامة صادره از شعبة دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان به شماره 9109973410200106-17/2/91 که در شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته ، شهرداری کرمان به واگذاری سیصد متر مربع زمین معوض یا وجه آن به نرخ روز محکوم گردیده است و بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 118234-29/7/94 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه و اقرارنامة محضری به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین واقع در بلوار شاهد ، به مساحت 36/150 متر ، به ارزش کارشناسی-/000/334/601/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و یک میلیون و سیصد و سی و چهار هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط واگذار گردد و مبلغ
-/000/666/198 ریال ( یکصد و نود و هشت میلیون و ششصد و شصت و شش هزار
ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعة معوض بر اساس ارزش کارشناس تعیین شدة شعبة دوم اجرای احکام ، در وجه آقای احمد رمضانی مظفرآبادی پرداخت شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *