2016

مصوبات جلسه 95/9/14

1- نامه شماره 138180-1/9/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری کوچة شماره 29 خیابان شهید مصطفی خمینی ... ادامه مطلب