مصوبه های شورا در نشست مورخ 6/2/90شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست مورخ 6/2/90 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- نشست شورای عمومی مورخ 6/2/90 به موضوع انتخاب اعضای هیأت رئیسه اختصاص یافت. در این نشست ، پس از رایزنی لازم و با رأی مخفی اعضا ، به ترتیب :

˜      آقای علی مهاجری با 9 رأی به سمت رئیس شورا ،

 ˜           آقای مهندس کامران صنعتی با 9 رأی به سمت نایب رئیس شورا ،

 ˜           حاج آقا فتح الله مؤیدی با 9 رأی به سمت خزانه دار شورا ،

 ˜           خانم زهرا ایرانمنش با 9 رأی به سمت منشی اول شورا ،

˜      آقای دکتر حسین شریعت با 9 رأی به سمت منشی دوم شورا ، انتخاب گردیدند.

2- نامه شماره 2169-5/2/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/2/90 شورای عمومی مطرح و با توجه به این که در حکم صادره دادگاه به طور ضمنی مبایع نامه ، شهروند محترم ، آقای اسدالله کیانی نژاد تأیید شده است و برای زمین موردنظر ایشان نیز در حال حاضر معارض خصوصی وجود ندارد ، موافقت گردید که مطابق عرف و روالی که راجع به اراضی بعد از پل راه آهن وجود دارد ، در خصوص درخواست آقای کیانی نژاد نیز اقدام گردد.

3- نامه شماره 1269-28/1/90 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پروژه قلعه دختر و اردشیر ، ملک ، شهروند محترم ، خانم جنت ترک زاده ماهانی به وکالت خانم ثریا فروغی نعمت اللهی دارای سند عادی ، به مساحت 275 مترمربع با 5/43 مترمربع ساختمان تیرآهنی و 30 مترمربع پاکار سقف ، واقع در خیابان 17 شهریور ، کوچه شماره 6 ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/600/532 ریال در مسیر اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 23-20/1/90 تدوين شده است ، به منظور تملك ملک ، به ازای واگذاری
قطعه زمین های شماره 58 و 136 ، هر کدام به مساحت 200 مترمربع از نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/666/666/426 ریال به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/334/932/105 ریال در وجه خانم جنت ترک زاده ماهانی پرداخت نماید.

4- نامه شماره 1114-25/1/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر گردید که در صورت تثبیت مالکیت متقاضی ، شهروند محترم ، آقای ایرج قصری ، اقدام متناسب صورت گیرد.

5- نامه شماره 395-23/1/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، مطرح و با توجه به اين كه مقدار مسیری ملک ، شهروند محترم ، آقای حسین غلام زاده فرسنگی که مجوز تملک آن نیز طی نامه شماره 1582-25/8/88 این شورا ، صادر شده است از 26/353 مترمربع به 5/341 مترمربع کاهش یافته است ، لذا بر مبنای توافقنامه اصلاحی شماره 40074-25/12/89 ، موافقت گردید که مبلغ پرداختی -/000/216/243 ریال به -/000/400/224 ریال کاهش یابد و این مبلغ به حساب عوارض پروانه ساختمانی نامبرده منظور گردد.

6- نامه شماره 39170-21/12/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير 9 سهم مشاع از 96 سهم شش دانگ پلاك ثبتي شماره 3 فرعی از 3409  اصلی بخش دو کرمان متعلق به ورثه مرحوم علی مالکی نژاد به وکالت آقای حمید محمدرضایی بلوچ ، واقع در خیابان 17 شهریور ، به مساحت 306 مترمربع با 176 مترمربع ساختمان گنبدی و با احتساب ارزش حیاط سازی ، به ارزش كارشناسي -/000/000/700 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1201-14/12/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 3 به مساحت 250 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/475 ریال ، از قطعه زمین های تفکیکی ضلع شرقی پارک شهید باهنر از پلاک ثبتی شماره 2968 اصلی بخش سه کرمان و قطعه زمین شماره 59 به مساحت 200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/600/666/226 ریال ، از قطعه زمین های تفکیکی واقع در انتهای بلوار رضوان ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/600/666/701 ریال به ورثه مرحوم علی مالکی نژاد ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض ، مشارالیهما موظف اند مبلغ -/600/666/1 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايند.

7- نامه شماره 39141-21/12/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، مطرح و مقرر گردید که پس از بررسی لازم و در صورتی که مالک از بابت مقدار مسیری ملک وجهی دریافت نکرده و از ابتدا نیز مالکیت ملک مزبور تغییر نکرده است ، خسارت وارد ، به نحوی که رضایت شهروند محترم ، آقای محمد حسین عسکری ، در نظر گرفته شود ، جبران گردد.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/2/90 شورای عمومی نامه شماره 0009311/90ت-6/2/90 مدیرعامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که شرکت مزبور بدهی خود را به صورت 30% نقد و بقیه در اقساط 36 ماهه پرداخت نماید.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 88-30/1/90 ، شهروند محترم ، آقای حسن اشرف گنجویی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ادعای نامبرده ، در این خصوص که در گذشته با تقاضای باز کردن درب در محل ملک مورد نظر از بزرگراه موافقت شده بود بررسی گردد و اقدام قانونی و مساعدت ممکن دربارة ایشان به عمل آید.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2271-27/11/89 ، شهروند محترم ، خانم فاطمه پورنیمنگی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که برای ملک مجاور قطعه زمین موردنظر ، واقع در محدوده پیرامون حریم سیل بند ، پروانه ساختمان صادر شده است ، پس از بررسی ، در صورتی که زمین مزبور ، شرایط یکسانی با ملک مجاور دارد و صدور پروانه ساختمان هم مانع قانونی ندارد ، در خصوص خواسته این شهروند محترم اقدام شود.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 107-31/1/90 ، شهروند محترم ، آقای حسنی ده سعید ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مفاد نامه ارسالی شماره 914-16/6/89 ، در رفع مشکل نامبرده اقدام تسریعی صورت گیرد. ضمناً در این ارتباط ، مصوبة شماره 1446-13/8/89 این شورا کان لم یکن اعلام شود.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 111-31/1/90 ، شهروند محترم ، آقای عباس رنجبر راینی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، موافقت گردید که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت تقسیط ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 40-21/1/90 ، شهروند محترم ، آقای علی میرمحمدیان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی لازم ، در صورت امکان بر مبنای درخواست نامبرده در خصوص دریافت زمین به ازای مبلغ بدهی توافق شود.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 84-29/1/90 ، شهروند محترم ، خانم صدیقه دهقانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که پس از بررسی ادعای مشارالیها و در صورت صحت ، فارغ از جریمه ماده صد ، محاسبة عوارض انجام شود و در صورت وجود مهلت قانونی ، آن شهروند محترم اعتراض خود را پیگیری نماید تا رأی صادره اصلاح گردد.

15- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 6/2/90 شورای عمومی ، نامه شماره 259/224-9/11/89 مدیرعامل محترم تعاونی تولیدی – توزیعی کانون هموفیلی کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل فی ما بین شهرداری و تعاونی مزبور ، موافقت گردید که آهن آلات برگشت داده شود و حکم اجرا شود و به ازای وجه مندرج در حکم ، با توافق ، زمین یا امتیاز داده شود. اما در عین حال در جهت کمک ، در صورتی که تعاونی به آهن آلات نیاز دارد ، وجه آن از مبلغی که شهرداری به پرداخت آن محکوم شده است ، کسر گردد.

16- نامه شماره 393-23/1/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با توجه به این که آقای محمدرضا واعظی پور ، شهروند محترم ، متقاضی تفکیک مجدد ملک موردنظر است و محاسبه به درستی انجام شده است ، لذا در کمک به مشارالیه می توان مبلغ کل بدهی را تقسیط کرد.

17- نامه شماره 1034-24/1/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 6/2/90 شورای عمومی مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری قطعه زمین واقع در شهرک الهیه به مساحت 846 مترمربع ، با کاربری آموزشی ، به حوزه مقاومت بسیج استان کرمان موافقت گردید. ضروری است که این اقدام در قالب مصوبه های شماره 15/م ، 16/م و 17/م-17/7/89 انجام گیرد و از آن فرا نرود.

18- نامه شماره 1122-25/1/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و موافقت گردید که مبلغ -/000/100/1 هزار ریال که در ردیف 416609-100 بودجه سال 1390 مصوب شده است ، در سال جاری ، با دستور جناب آقای مهندس سیف الهی و در مقابل دریافت اسناد مثبته به فرهنگ سرای کوثر پرداخت گردد.

19- با توجه به نامه شماره 1907-3/2/90 شهرداری کرمان و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 95-30/1/90 ، شهروند محترم ، خانم صدیقه ملکی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که هر گونه اقدام ، بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج و ضوابط و مقررات انجام گیرد.

20- نامه شماره 1256-28/1/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با پیشنهاد فروش لوازم اسقاط شهرداری به صورت مزایده حضوری موافقت گردید.

21- نامه شماره 1273-28/1/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با تسری و اجرای مجوز صادره شماره 767-19/5/89 در خصوص مبلغ ترک تشریفات در سال جاری نیز موافقت گردید.

22-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 87-30/1/90 هیأت امنای محترم مسجد امام حسن عسکری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورت امکان تفکیک ملک مورد نظر واقع در خیابان مهدیه ، کوی شماره 2 ، اقدام قانونی لازم انجام گیرد.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 3/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 27-16/1/90 ، شهروند محترم ، آقای حسن یعقوبی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که هر گونه اقدام جهت واگذاری زمین مطابق مقررات انجام گیرد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *