مصوبه های شورا در نشست مورخ 27/2/90شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست مورخ 27/2/90 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/2/90 شورای عمومی ، نامه شماره 6890-20/2/90 رئیس محترم مؤسسة آموزش عالی غیردولتی کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موافقت گردید که سالن اجتماعات خانه شهر در تاریخ 6/3/90 به صورت رایگان ، برای انجام برگزاری جشن فارغ التحصیلی در اختیار آن مؤسسه قرار گیرد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/2/90 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با توجه به این که گفته می شود که بدون وجود مصوبه ، خیابانی به نام « دخانیات » نام گذاری گردیده است. در صورت صحت ، آن نام به « سلامت » تغییر یابد و همچنین بررسی شود که در صورتی که معابر و خیابان های دیگری ، بدون وجود مصوبه ، تعیین نام شده اند ، فهرست آن ها جهت بررسی به این شورا ارسال گردد.

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون بانوان ، جوانان و مشارکت های مردمی که با حضور حجت الاسلام آقای حسینی ، معاون محترم حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری ، انجام شد ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که ثمربخش خواهد بود که در زمان افتتاح پارک بانوان ، از زنانی که در کرمان مسؤولیت اجرایی دارند ، جهت حضور دعوت به عمل آید.

4- با توجه به نامه شماره 1827-14/10/89 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 209-13/2/90 ، شهروند محترم ، خانم بتول حیدری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت حل مشکل نامبرده – که خود به نمایندگی از تعدادی اشخاص دیگر است – در صورتی که احدی از مالکان موجود به نمایندگی از دیگران ، به منطقه یک شهرداری مراجعه نماید ، راهنمایی شود تا اقدامات قانونی با نظر مساعد در جهت حل مشکل انجام گیرد.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 252-19/2/90 ، شهروند محترم ، آقای محمدابراهیم احمدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که چنانچه ساخت و ساز موجود قطعه زمین خیابان شهید علی ضیا ، بین کوچه های شماره 2 و 4 را ، مهندس ناظر وقت تأیید کرده باشد ، پروانه ساختمان شماره 88008183 ، بر اساس تقاضای مشارالیه ، تمدید گردد تا ادامه عملیات ساختمان با رعایت ضوابط مربوط میسر شود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 228-15/2/90 ، شهروندان محترم ، آقایان : محمود افضلی و حسین شبونی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد نظر به این که نامبردگان از جانبازان عزیز جنگ تحمیلی اند و قطعه زمین مورد نظر را نیز بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایشان واگذار کرده است ، برای حل مشکل ، استثنائاً در این مورد ، حیاط برای استفاده دو پارکینگ پذیرفته شود.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 254-19/2/90 ، شهروند محترم ، آقای عبدالرسول مهدوی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تقاضای نامبرده بررسی شود و با عنایت به جانباز بودن ایشان ، در صورت امکان با لحاظ کردن پارکینگ اضافه به مشارالیه مساعدت شود.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 204-13/2/90 ، شهروند محترم ، آقای محمد ناظوری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به شرایط نامبرده ، در رفع مشکل تفکیک ملک واقع در خیابان مفتح ، کوچه شماره 5 ، اقدام شود.

9- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 106-13/2/90 شرکت راهسازی و ساختمانی کرمان جاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که بر مبنای مطالب مندرج ، آقای مهندس محمدعلی مهرابیان ، در زمان حیات ، خرید آسفالت از سازمان عمران را با کار تهاتر می کردند ، پس از بررسی دقیق و تدقیق در ضبط صحیح مبالغ بدهکاری و بستانکاری در دفاتر ، به گونه ای اقدام گردد که حقی از ورثة ایشان ضایع نگردد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ،  نامه شماره 253-19/2/90 ، شهروند محترم ، آقای علی رضا صعصعی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به منظور رفع مشکل نامبرده مصوبه شماره 2105-6/11/89 این شورا به هر طریق ممکن و با تسریع اجرا گردد.

11- با توجه به نامه شماره 2238-5/12/89 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 217-14/2/90 ، شهروندان محترم ، آقایان : محمد رضامند پارسایی و مهدی منتظر ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که آقای مهندس جلال مآب ، شهردار محترم وقت ، کارکرد گذشتة ایشان را تأیید نمایند ، تسویه حساب با مشارالیهما انجام گیرد.

12- نامه شماره 3742-18/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به اين كه در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای خیابان فتحعلیشاهی ، هفت سهم مشاع از نود و شش سهم از شش دانگ خرابه روغنگری و کاروانسرای مخروبه ملکی ، شهروند محترم ، آقای ابراهیم اخلاصمند کرمانی ، دارای پلاک ثبتی شماره 2366 بخش یک کرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/740/103 ریال در مسیر اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1491-30/1/90 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعی و رسمی ملک ، به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 11277/2-21/7/88 اراضی محمد آباد در بلوار جمهوری اسلامی ، پشت اداره راهنمایی و رانندگی ، به مساحت 76/254 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/974/292 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین عوض ، آقای ابراهیم اخلاصمند کرمانی موظف است مبلغ -/000/234/189ریال در وجه شهرداری پرداخت نماید.

13- نامه شماره 1387-7/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به اين كه در اجراي طرح تعریض خیابان حجتیه ، کل ملک ورثة عباس محمودیان و طاهره خواب بنیانی ، به وکالت آقای علی محمودیان ، از پلاک ثبتی شماره 4386 ، به مساحت 325 مترمربع با 240 مترمربع بنای گنبدی و انشعابات آب و برق و گاز و دو خط تلفن ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/535 ریال در مسیر اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1038-24/1/90 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعی و رسمی ملک ، به ازای واگذاری قطعه زمین های شماره 29 و 30 از نقشه تفکیکی شماره 5435-4/10/86 در خیابان شهید دستغیب ، انتهای کوچه شماره 42 ، جمعاً به مساحت 30/458 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/130/504 ریال به نامبردگان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض ، شهرداری ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض را معادل -/000/870/30 ریال صرفاً با صدور پروانه ساختمان بر زمین های مزبور تسویه نماید.

14- نامه شماره 2690 -10/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر ، شش دانگ پلاک ثبتی شماره 9132 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، قطعه زمین شماره 167 شهرک قائم ، متعلق به ، شهروند محترم  ، آقای حسین عبداللهی مزارعی ، به مساحت 184 مترمربع ، با 5/165 مترمربع بنای تیرچه بلوک شناژ دار و 5/14 مترمربع بنا به صورت نیم طبقه و 3 مترمربع سرویس ، با احتساب حیاط سازی ، به ارزش کارشناسی -/000/800/296 ریال در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 87-5/2/90 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 18844-1/10/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک موصوف ، به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 188 از نقشه تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و در ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 200 مترمربع به نامبرده به صورت تهاتر ، در برابر میزان
عرصه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد و در برابر بنای مستحدث ، به میزان فوق الذکر ، به ارزش -/000/800/296 ریال ، قطعه زمین ردیف 185 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان به مساحت 05/255 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/050/255 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار شود. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش به وجود آمده ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/750/41 ریال به آقای حسین عبداللهی مزارعی پرداخت نماید.

15- نامه شماره 3275-13/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر ، شش دانگ پلاک ثبتی شماره 9154 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، قطعه زمین شماره 189 شهرک قائم ، متعلق به ، شهروند محترم ، آقای نادر تشکری ، به مساحت 184 مترمربع با 8/160 مترمربع ساختمان مسکونی ، با احتساب حیاط سازی ، به ارزش کارشناسی -/000/280/272 ریال در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 89-6/2/90 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 18704-30/9/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک موصوف ، به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 57 از نقشه تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 در مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 75/177 مترمربع به نامبرده به صورت تهاتر ، در برابر میزان عرصه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد و در برابر بنای مستحدث ، به میزان
فوق الذکر ، به ارزش -/000/280/272 ریال ، قطعه زمین شماره 186 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان به مساحت 17/250 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/170/250 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار شود. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش به وجود آمده ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/110/22 ریال به آقای نادر تشکری پرداخت نماید.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون بانوان ، جوانان و مشارکت های مردمی ، نامه شماره 8900149-22/2/90 نماینده محترم مؤسسة خیریه زنجیره امید کرمان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موافقت گردید که سالن آینه فرهنگسرای کوثر به طور رایگان ، به منظور اجرای جشنی در اختیار آن مؤسسه قرار گیرد.

17- نامه شماره 2689-10/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر ، شش دانگ پلاک ثبتی شماره 8988 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، قطعه زمین شماره 79 شهرک قائم ، متعلق به ، شهروند محترم ، آقای منصور عسکرزاده ، به مساحت 176 مترمربع با 5/158 مترمربع ساختمان تیرآهنی شناژ دار با احتساب حیاط سازی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/352 ریال در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 82-3/2/90 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 18837-1/10/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک موصوف ، به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 129 از نقشه تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و در ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 200 مترمربع به نامبرده به صورت تهاتر ، در برابر میزان عرصه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد و در برابر بنای مستحدث ، به میزان فوق الذکر ، به ارزش -/000/000/352 ریال ، قطعه زمین شماره 31 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان به مساحت 50/184 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/877/399/344 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار شود. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش به وجود آمده ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/123/600/7 ریال به آقای منصور عسکر زاده پرداخت نماید.

18- نامه شماره 2684-10/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر ، شش دانگ پلاک ثبتی شماره 9145 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، قطعه زمین شماره 180 واقع در شهرک قائم ، متعلق به ، شهروند محترم ، آقای رضا مردانی گوکی ، به مساحت 184 مترمربع با 5/118 مترمربع بنا با شناژ تیرآهنی و 3 مترمربع سرویس ، با احتساب دیوارهای اطراف حیاط ، به ارزش کارشناسی -/000/250/213 ریال در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 88-5/2/90 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 18884/820/16020-11/10/89 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک موصوف ، به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 79 از نقشه تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و در ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 200 مترمربع به نامبرده به صورت تهاتر ، در برابر میزان عرصه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد. همچنین در برابر بنای مستحدث ، به میزان فوق الذکر ، جمعاً به ارزش -/000/250/213 ریال ، قطعه زمین شماره 37 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان به مساحت 190 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/270/333/215 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط واگذار شود. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش به وجود آمده ، آقای رضا مردانی گوکی موظف است مبلغ -/270/083/2 ریال به سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

19- نامه شماره 2693-10/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 9091 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، خانم شهربانو رحیمی به وکالت آقای عباس طوسی مقدم ، قطعه زمین شماره 126 شهرک قائم ، به مساحت 308 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/600/215ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 86-5/2/90 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 134 به مساحت 02/199 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/600/941/214 ریال ، از قطعه زمین های تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان ، به خانم شهربانو رحیمی ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/400/658 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

20- نامه شماره 2375-7/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 24 فرعی از 4026 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای سعید مرتضی زاده به وکالت خانم مرضیه مرتضی زاده ، قطعه شماره 20 شهرک قائم ، به مساحت 240 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/132 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 78-3/2/90 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 133 به مساحت 200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/192 ریال ، از قطعه زمین های تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به آقای سعید مرتضی زاده ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/000/000/60 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

21- نامه شماره 2376-7/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 9030 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای بنیامین توکلی راوری ، قطعه شماره 121 مکرر شهرک قائم ، به مساحت 200 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/120 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 79-3/2/90 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 173 به مساحت 180 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/144 ریال ، از قطعه زمین های تفکیکی شماره15919/3-29/9/88 واقع در مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو ، به آقای بنیامین توکلی راوری ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/000/000/24 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

22- نامه شماره 2367-7/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 8992 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای مجید گنگ پور ، قطعه شماره 83 شهرک قائم ، به مساحت 172 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/400/120 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 81-3/2/90 تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 158 به مساحت 199 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/920/214 ریال ، از قطعه زمین های تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به آقای مجید گنگ پور ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/000/520/94 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

23- نامه شماره 2371-7/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 9158 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای کورش عارفی به وکالت آقای سیداکبر سلجوقی ، قطعه زمین شماره 193 شهرک قائم ، به مساحت 226 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/600/135 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 80-3/2/90تدوین شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 164 به مساحت 02/194 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/422/213 ریال ، از قطعه زمین های تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان ، به آقای کورش عارفی ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/000/822/77 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

24- با توجه به نامه شماره 2065-23/11/89 ، بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 24/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 218-14/2/90 نماینده محترم ساکنان کوچه نامدار محمدی غربی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که این شورا را از هر گونه اقدام انجام شده مطلع نمایند. همچنین در صورت صحت ادعای صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی به مالک مورد نظر ، تدبیری اندیشیده شود که پرونده ساختمان ملک اصلاح و خسارت وارد جبران شود.

25- با توجه به نامه شماره 877/23-11/2/90 فرماندار محترم شهرستان کرمان ، با فرماندار محترم شهرستان کرمان مکاتبه شود شهرداری کرمان در نظر دارد که افتتاح پارک بانوان و فرهنگسرای جهان را ، به مناسبت هفتة زن ، در آن ایام به انجام رساند. افتتاح پارک بانوان به میمنت روز ولادت حضرت فاطمه (س)در تاریخ 3/3/90 خواهد بود.

26- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/2/90 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی و در جهت ترغیب شهروندان و به ویژه جوانان ، به مطالعه ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که موافقت می شود که کتابخانه یا محلی مناسب برای مطالعه در فرهنگسرای جهان تأسیس گردد. چنین اقدامی در پارک مادر نیز برای بانوان انجام گیرد.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *