مصوبه های شورا در نشست مورخ 23/1/90شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست مورخ 23/1/90 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

 1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ20/1/90 کمیسیون بودجه و امورحقوقی ، نامه شماره 1-8/1/90 ، شهروند محترم ، خانم زهرا نیک پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که شهرداری در خصوص اخذ عوارض، بر مبنای مصوبه های این شورا عمل نماید. امّا در جهت کمک به نگارنده ، در صورت تقاضای خود ایشان ، بدهی تقسیط گردد.

2- نامه شماره 35049-12/12/89 شهرداری کرمان در نشست کمیسیون بودجه و امورحقوقی مطرح و مقرر گردید  به شهرداری اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/380/27 ریال عوارض شرکت جوان سیر ایثار ، در صورتی که مربوط به اعزام راهیان نور به مناطق دفاع مقدس می باشد ، از محل مواد 416609-100 با عنوان حساب هزینه سایر کمک ها و پرداختی به بخش عمومی و 0103002 به عنوان حساب درآمد عوارض بلیط مسافرتی و باربری با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود.

3- نامه شماره 38263-14/12/89 شهرداری کرمان در نشست کمیسیون بودجه و امورحقوقی مطرح  گردید. با توجه به اين كه آقاي اکبر جعفری ، از کارگران شهرداري ، به دلیل بیماری در منزل بستری است ،  با پیشنهاد کمک به ایشان به نحو پرداخت مبلغ -/000/000/5 ريال از محل اعتبار رديف 417701-100 از طریق كميته رفاه موافقت گردید.

4- نامه شماره 34038-21/12/89 شهرداری کرمان در نشست کمیسیون بودجه و امورحقوقی مطرح گردید و با اجرای صورتجلسه شماره 36879-3/12/89 شهرداری مرکز و سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان در خصوص اجرای سیستم پرداخت الکترونیک عوارض خودرو موافقت شد.

5- نامه شماره 40095-25/12/89 شهرداری کرمان در نشست کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به مفاد مندرج در توافقنامه شماره 39480-23/12/89 شهرداری مرکز و سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمان ، به منظور اجاره 32 دستگاه خودروی سواری و وانت با مالکیت شهرداری جهت انجام امور اداری و مالی موافقت گردید.

 

6- با توجه به نامه شماره 39169-21/12/89 شهرداری کرمان و نظر به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، قطعه شماره 113 شهرک قائم ، دارای پلاك ثبتي شماره 9078 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای عباس محمدمیرزایی به وکالت آقای حبیب الله محمدمیرزایی ، به مساحت 312 مترمربع ، به ارزش كارشناسي -/000/600/197 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد  شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1199-14/12/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 139 ، از نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به مساحت 200 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/200 ریال به آقای عباس محمدمیرزایی ، با رعايت ضوابط و منوط به اجرای مجوزهای سابق مربوط به شهرک قائم ، موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/000/400/2 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

7- با توجه به نامه شماره 38541-16/12/89 شهرداری کرمان و نظر به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر ، قطعه زمین شماره 72 شهرک قائم ، دارای پلاک ثبتی شماره 8981 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، به مساحت 176 مترمربع ، متعلق به ، شهروند محترم ، جانباز آقای حسن جباری به وکالت آقای علی جباری در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 1171-1/12/89 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 21226/820/16020-6/11/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک موصوف به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 190 از قطعات تفکیکی تصویبی زمین واقع در مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو به مساحت 200 مترمربع به نامبرده به صورت تهاتر و با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

8 – با توجه به نامه شماره 38543-16/12/89 شهرداری کرمان و نظر به این که در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 37 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای احمد عبدالعلی زاده سرآسیابی ، واقع در خیابان شهدا ، به مساحت14/119 مترمربع با 81 مترمربع بنای تیرآهنی مسکونی در همکف و 6/23 مترمربع بنای آجری گنبدی در زیرزمین و 44 مترمربع ساختمان تیرآهنی در طبقه اول و 6/23 مترمربع بنای تیرآهنی تجاری ، با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/198/419 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد  شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1173-1/12/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 67 به مساحت 200 مترمربع و قطعه زمین شماره 135 به مساحت 88/198 مترمربع ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/400/790/434 ریال به آقای احمد عبدالعلی زاده سرآسیابی ، با رعايت ضوابط موافقت گردید.  ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض ، نامبرده موظف است مبلغ-/400/592/15 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

9- با توجه به نامه شماره 39175-21/12/89 شهرداری کرمان و نظر به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ملک ، شهروند محترم ، آقای مهدی عباسی دارای سند عادی ، واقع در خیابان شهدا ، کوچه شهید ایرانمنش ، به مساحت 336 مترمربع با 9/312 مترمربع ساختمان تیرآهنی در همکف و 308 مترمربع ساختمان پاکار سقف در طبقه اول ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/330/072/1 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1195-10/12/89 تدوين شده است ، به منظور تملك ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 27 ، 28 ، 35 ، 156 و 152 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به مساحت جمعی 69/967 مترمربع ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/810/458/063/1 ریال به آقای مهدی عباسی ، با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر مبلغ -/190/871/8 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

10- با توجه به نامه شماره 39173-21/12/89 شهرداری کرمان و نظر به این كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 4990 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای محمد شیخ مظفری ، واقع در خیابان شهدا ، کوچة شماره 10 ، به مساحت 202 مترمربع با 142 مترمربع ساختمان مسکونی تیرآهنی و با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/900/514 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد  شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1183-7/12/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 137 ، 140 و 155 از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به مساحت جمعی 80/597 مترمربع ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/580/617 ریال به آقای محمد شیخ مظفری ، با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/000/680/102 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

11- با توجه به نامه شماره 39171-21/12/89 شهرداری کرمان و نظر به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 3467 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، خانم مهین محمدی ، واقع در خیابان 17 شهریور ، به مساحت 5/22 مترمربع با 5/22 مترمربع بنای گنبدی تجاری و 5/22 مترمربع ساختمان گنبدی در زیرزمین ، با احتساب حق کسب و پیشه ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/750/568/212 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1204-14/12/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 13E     با کاربری تجاری ، به مساحت 61/46 مترمربع ، از نقشه تفکیکی شماره 9804/3 مورخ 30/6/88 واقع در ضلع شرقی پارک شهید باهنر کرمان از پلاک ثبتی شماره 2968 اصلی بخش سه کرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/440/186 ریال به خانم مهین محمدی ، با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/750/128/26 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

12- نامه شماره 36053-12/12/89 شهرداری کرمان در نشست کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به همسر مرحوم مهدی مولایی ، از کارگران رسمی شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص با توجه به وضعیت مالی خانواده ایشان ، موافقت گردید.

13- نامه شماره 38626-17/12/89 شهرداری کرمان در نشست کمیسیون بودجه و امورحقوقی مطرح گردید. نظر به این که ، شهروند محترم ، آقای حسن دهقانی از بابت صدور پروانه ساختمان مبلغ -/055/933/95 ریال به منطقه دو  شهرداری اضافه پرداخت کرده است ، لذا با برگشت مبلغ مزبور به ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود.

14- نامه شماره 38127-12/12/89 شهرداری کرمان در نشست کمیسیون بودجه و امورحقوقی مطرح گردید. با توجه به پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال از فیش شماره 107540-27/10/89 خانم فاطمه لری ، همسر محترم شهید ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 ، با آن پیشنهاد با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

15- نامه شماره 23621/1-10/11/89 استاندار محترم کرمان که متضمن موافقت در اعلان عمومی و اجرای لایحة پیشنهادی شماره 29880-27/9/89 شهرداری در سال 1390 است ، در کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و مقرر گردید که جهت اجرا به شهرداری کرمان ارسال گردد.

16- نامه شماره 40599-28/12/89 شهرداری کرمان در نشست کمیسیون بودجه و امورحقوقی مطرح گردید. با توجه به نیاز شهرداری به فراهم کردن پارکینگ اختصاصی برای مهمان سرای شهر مشهد ، به شهرداری اعلام گردد که با اجارة یک باب منزل در جنب مهمان سرا ، با وثیقه -/000/160 هزار ریال و اجاره ماهیانه -/000/50 ریال از تاریخ 29/12/89 لغایت 29/12/90 به مدت یک سال موافقت می شود.

17- با توجه به نامه شماره 38542-16/12/89 شهرداری کرمان نظر به این كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 40 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، خانم طوبی صاحب الزمانی خبیصی ، واقع در خیابان شهدا ، به مساحت 5/106 مترمربع با 36 مترمربع ساختمان تیرآهنی و 5/26 مترمربع سقف ایرانیت و 36 مترمربع ساختمان گنبدی ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/950/201 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 1172-1/12/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 146 از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88 مورخ 30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به مساحت 56/188 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/416/207 ریال به خانم طوبی صاحب الزمانی خبیصی ، با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین عوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/000/466/5 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

18- نامه شماره 38242-28/12/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ20/1/90 کمیسیون بودجه و امورحقوقی مطرح و موافقت گردید که در جهت مساعدت به صندوق قرض الحسنه شجره قدس ، بدهی آن صندوق به صورت اقساط دریافت شود.

19- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 14-11/1/90 ، شهروند محترم ، آقای محمدعلی میرزایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص ممانعت از تخلیه زباله ماشین های سنگین در گودال های مجاور باغ بیرم آباد ، بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.

20- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 11-11/1/90 تعدادی از ساکنان کوچه زهره ( 12 ) واقع در سرآسیاب فرسنگی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که تا در حد امکان نسبت به رفع مشکل کوچه های مورد نظر اقدام شود.

21-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 2350-11/12/89 ، شهروند محترم ، آقای رمضان میرزایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این ادعا که در اطراف ملک موردنظر زمین خالی وجود ندارد و منازل مجاور از امتیاز آب برخوردارند و این ملک نیز دارای امتیاز برق و گاز است ، در رفع مشکل این شهروند به طریق مقتضی اقدام گردد.

22- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2457-21/12/89 ، شهروند محترم ، آقای سجاد جاویدان منش ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این ادعای مشارالیه ، که قطعه زمین مورد نظر در حریم سیل بند قرار ندارد و با امعان نظر به نامه شماره 922/89/س.الف-7/4/89 سازمان اموال و املاک و در جهت افزایش اطمینان و همچنین ممانعت از احتمال تضییع منافع این شهروند محترم ، حریم سیل بند با استفاده از نقشه بردار شهرداری و با حضور آقای محمد سام ، عضو محترم این شورا ، و آقای رضا فرامرزپور تعیین و نتیجه به این شورا اعلام گردد.

23- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 2416-16/12/89 سرکار خانم زهرا لری ، عضو محترم این شورا ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به اظهار نظر آقای مهندس کردی ، معاون محترم خدمات شهری ، اقدام رفاهی و ساماندهی لازم در خصوص انتقال مسافران از سه راه سیلو به میدان آزادی انجام پذیرد.

24- نامه شماره 37204-26/12/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید. لازم است که هر گونه اقدام در خصوص اجرای طرح پارکینگ ، بر اساس ضوابط و مقررات و با حفظ منافع شهروند محترم ، آقای محسن کامیابی ، انجام گیرد.

25- نامه شماره 38236-28/12/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ20/1/90 کمیسیون بودجه و امورحقوقی مطرح گردید. با توجه به پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال به آقای محمدعلی مظفری مقدم ، از پرسنل شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به منظور جبران بخشی از هزینه های مداوای فرزند ایشان ، با آن پیشنهاد موافقت گردید.

26- با توجه به نامه شماره 40094-25/12/89 شهرداری کرمان نظر به این كه در اجراي طرح احداث خیابان ادامه بلوار امیرکبیر ، قطعه زمین ، شهروند محترم ، خانم سلطنت بهرام پور دارای سند عادی ، به مساحت 219 مترمربع واقع در اراضی طاهر آباد ، به ارزش کارشناسی -/000/400/350 ریال در مسیر اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 39130-21/12/89 تدوين شده است ، به منظور تملك ملک ، به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 9 از نقشه تفکیکی شماره 8806/2/88-12/6/88 ، به مساحت 236 مترمربع ، به ارزش کارشناسی
-/000/600/377 ریال به نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش قطعه زمین های مسیری و عوض ، خانم سلطنت بهرام پور ، موظف است مبلغ -/000/200/27 ریال در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید.

27- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ20/1/90 کمیسیون بودجه و امورحقوقی ، نامه شماره 31-17/1/90 ، شهروند محترم ، خانم آفاق مولایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص خانوادگی نگارنده ، موافقت می شود که پنجاه درصد از بدهی عوارض نامبرده به منطقه سه شهرداری ، از محل ماده 17 ردیف 417701-200 پرداخت و باقی مانده در اقساط 36 ماهه دریافت گردد.

28-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ20/1/90 کمیسیون بودجه و امورحقوقی ، نامه شماره 2424-17/12/89 ، شهروند محترم ، آقای رضا محمدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت کمک به این همشهری فرهنگی ، در صورتی که نامبرده برای قسمت همکف ، پروانه ساختمان اخذ کرده و کمتر از مقدار پروانه ساخته باشد ، عوارض مقدار احداثی طبقه اول دریافت گردد ، امّا آن مقدار کسری ، در تعیین میزان تخلف محسوب و منظور گردد.

29-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2473-23/12/89 تعدادی از ساکنان شهرک شهید رجایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مخالفت کمیسیون ماده پنج با تغییر کاربری ملک ، شهروند محترم ، خانم صدیقه ملکی و اعتراض مکرر تعدادی از ساکنان آن محدوده به تداوم کاربری موجود ، اقدام قانونی فوری در حل مشکل به عمل آید.

30- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 2325-7/12/89 ، شهروند محترم ، آقای پورکاظمی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که که ادعای نامبرده در خصوص دریافت قطعه زمین در محدوده مسجد صاحب الزمان بررسی شود و اقدام لازم صورت گیرد.

31-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2474-23/12/89 ، شهروندان محترم ، خانم ها : فاطمه و مهری مشتی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مشکلاتی که برای نامبرده ، به علت وجود نامعلوم بودن زمان اجرای فاز دوی طرح قلعه دختر پیش آمده است ، در صورت ضرورت اجرای طرح ملک موردنظر تملک گردد و در صورتی که در آن محدوده ، بر مبنای بررسی کارشناسانه ، ضرورت اجرا وجود ندارد ، اقدام ثانوی لازم ، بر اساس درخواست ایشان انجام گیرد.

32- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2436-18/12/89 آقای حسن مهدوی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که صدور پروانه ساختمان در قطعه زمین واقع در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی ، کوچه شماره 22 ، فرعی دوم ، سمت راست ، بر مبنای ضوابط و مقررات اقدام گردد.

33- نامه شماره 34256-28/12/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون بودجه و امورحقوقی مطرح و موافقت گردید که 50% از عوارض خدمات شهری کلینیک فاطمیه از محل ماده 17 ردیف 417701-200پرداخت شود و باقی مانده ، به صورت تقسیط دریافت گردد.

34-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 2492-25/12/89 ، شهروندان محترم ، خانم فاطمه و آقای مرتضی نصیری پور ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به سوابق اقدام و وجود مدارک مثبته ای که دال بر تصرف انتهای کوچه بن بست واقع در کوچه شماره 13 خیابان دکتر شریعتی است ، تا تعیین تکلیف ، از ادامة عملیات  احداث ساختمان در آن محدوده ممانعت به عمل آید. همچنین به این شورا اعلام شود که آیا مقدار تصرف شده را قبلاً آن شهرداری به مالک پلاک 669 واگذار کرده است یا تصرف بر مبنای دیگری صورت گرفته است ؟

35- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1755/ص/ش/ع/الف-25/11/89 رئیس محترم شورای عالی استان ها ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که ضمن اطلاع رسانی ، مساعدت لازم به ستاد محترم مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در خصوص برگزاری اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری به عمل آید.

36- نامه شماره 31878-15/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 23/1/90 شورای عمومی مطرح گردید. با توجه به اجرای توافقنامه شماره 31030-7/10/89 آن شهرداری و سازمان صدا و سیمای مرکز کرمان با موضوع مشارکت در تهیه ، تولید و پخش دو برنامه 30 دقیقه ای تلویزیونی به نام « همتی باید » موافقت می شود.

37- نامه شماره 38219-24/12/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر گردید که به شهرداری اعلام شود که این شورا بر اجرای مصوبه شماره 1561-12/12/89 در خصوص صدور پروانه حصارکشی برای ملک مورد ادعای آقای گنجعلی خانی تأکید دارد.

38- نامه شماره 39063-21/12/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/1/90 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید.مقرر شد که شهرداری در جهت حل مشکل شهروند محترم ، آقای حسین اسلامیت ، در تهیة طرح میدان امام حسین و تعیین میزان تعریض ملک موردنظر اقدام تسریعی لازم به عمل آورد و همچنین اقدامات بعدی نیز با حداکثر سرعت و مساعدت ممکن به انجام رسد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *