مصوبه های شورا در نشست مورخ 13/2/90شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست مورخ 13/2/90 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- با توجه به نامه شماره 152-7/2/90 ، شهروند محترم ، خانم فاطمه افضلی و با توجه به محتوای نامه و وضعیت خاص زندگی نامبرده ، با مديركل محترم كميته امداد امام خميني (ره) استان كرمان مکاتبه و درخواست شود که در صورت امکان از هر گونه کمکی به ایشان دریغ نشود.

2-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 135-5/2/90 تعدادی از ساکنان کوچه شهید محمدحسین نامجو واقع در خیابان خواجو ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که احداث ساختمان 7 طبقه کوچه شهید محمدحسین نامجو با ضوابط قانونی منافات دارد ، موضوع پیگیری شود.

3- با توجه به نامه شماره 2321-19/12/89 و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 157-8/2/90 ، شهروند محترم ، آقای محمدعلی ایرانمنش ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به نامه شماره 11/110/104-29/1/90 دادستان محترم عمومی و انقلاب کرمان ، پروانه ساختمان قطعه زمین موردنظر صادر گردد.

4-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 127-4/2/90 ، شهروند محترم ، خانم کبری حسنی زاده سیرچی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت تعیین کاربری قطعه زمین موردنظر واقع در سرآسیاب پیگیری لازم انجام گیرد و سپس پروانه ساختمان با رعایت ضوابط مربوط صادر گردد.

5-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 125-3/2/90 ، شهروند محترم ، آقای حبیب الله میرزایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به استناد نقشه تفکیکی شماره 8446/2/89 و اصلاحی مصوب آن ، مربوط به قطعه زمین واقع در کوچه شماره 2 بلوار کشاورز ، لازم است که هر گونه اقدام و از جمله صدور پروانه ساختمان ، بر همان اساس انجام گیرد و ممانعت از اجرا ، با صدور حکم قضایی ممکن خواهد بود.

6- نامه شماره 1259-28/1/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با توجه به تقاضا نامه شماره 33960-6/11/89 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش قطعه زمین ردیف 192 بلوک دو واقع در محلة صنعتی ، به مساحت 900 مترمربع به ، شهروند محترم ، آقای مهدی خلیلی زاده به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/125/208 ریال( با احتساب 5/7% تخفیف ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 86-29/1/90 ، شهروند محترم ، آقای محمد پیش بین ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت تقسیط ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 116-31/1/90 ، شهروند محترم ، آقای حسین نظامی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که نظر به این که امکان تخفیف ممکن نیست ، مبلغ بدهی تقسیط گردد.

9- نامه شماره 1916-4/2/90 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و با پیشنهاد شهرداری به منظور کسر مبلغ -/000/500/1 هزار ریال از ردیف 3091000120 با عنوان دیون عمرانی و افزودن مبلغ مزبور به ردیف 3070200121 با عنوان تکمیل و تجهیز کشتارگاه موافقت گردید. لازم است مبالغ مزبور در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

10- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 38/300-6/2/90 مدیرعامل محترم مرکز توانبخشی فیاض بخش ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت کمک به کودکان ذهنی و جسمی معلول ، در تاریخ 19/2/90 سالن خانه شهر به طور رایگان ، به منظور اجرای کنسرت موسیقی در اختیار آن مرکز قرار گیرد.

11- نامه شماره 35694-26/11/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر گردید که هر گونه اقدام به منظور تفکیک ، با رعایت مفاد مصوبة شماره 1822-11/10/89 این شورا انجام گیرد.

12- نامه شماره 2091-5/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر ، قطعه زمین شماره 200 شهرک قائم ، دارای پلاک ثبتی شماره 9165 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، به مساحت 184 مترمربع ، متعلق به ، شهروند محترم ، خانم فاطمه ده یادگاری در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 53-30/1/90 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 20317-24/10/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک موصوف به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 157 از قطعات تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 واقع در مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و ضلع غربی شهرک خواجو به مساحت 220 مترمربع به نامبرده به صورت تهاتر و با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

13- نامه شماره 2093-5/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که در اجرای طرح پیرامون قلاع تاریخی دختر و اردشیر ، شش دانگ پلاک ثبتی شماره 9065 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان ، قطعه زمین شماره 156 مکرر واقع در شهرک قائم ، متعلق به ، شهروند محترم ، آقای جلیل حاج محمدی راینی به مساحت 200 مترمربع با 5/99 مترمربع بنای تیرچه بلوک و با احتساب میزان حیاط سازی ، به ارزش کارشناسی -/000/275/154 ریال در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری که بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 54-30/1/90 و با استناد به مجوز صادره شماره 913-26/4/86 این شورا و معرفی نامه شماره 18839-1/10/87 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان تدوین شده است ، به منظور تملک قطعی و رسمی ملک موصوف و به ازای ارزش عرصه ، با واگذاری قطعه زمین شماره 138 از نقشه تفکیکی شماره 15919/3-29/9/88 واقع در مجاور ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی و ضلع غربی شهرک خواجو ، به مساحت 75/175 مترمربع به نامبرده به صورت تهاتر و با رعایت ضوابط مربوط موافقت می گردد و به ازای ارزش بنای احداثی و دیوارهای اطراف و حیاط سازی ، با واگذاری قطعه زمین ردیف 178 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان به مساحت 195 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/195 ریال به مشارالیه با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش به وجود آمده ، آقای جلیل حاج محمدی راینی موظف است مبلغ -/000/725/40 ریال به سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

14- نامه شماره 2079-5/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 4601 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای محمد علی باغخانی ، واقع در خیابان 17 شهریور ، به مساحت 573 مترمربع با 5/89 مترمربع ساختمان تیرآهنی مسکونی و 5/363 مترمربع ساختمان گنبدی مسکونی ، با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/425/730 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 36-24/1/90 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین های شماره 163 و 177 هر کدام به مساحت 195 مترمربع و قطعه زمین شماره 167 به مساحت 80/197 مترمربع و قطعه زمین شماره 159 به مساحت 23/191 مترمربع ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/800/160/791 ریال از قطعه زمین های تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به آقای محمدعلی باغخانی ، با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های عوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/800/735/60 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

15- نامه شماره 2095-5/2/90 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 9128 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای عباس مالکی مقدم به وکالت آقای حسن کمالی پور ، قطعه شماره 163 شهرک قائم ، به مساحت 5/214 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/150/150 ریال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 29-22/1/90 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 175 به مساحت 189 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/560/196 ریال ، از قطعه زمین های تفکیکی شماره 17707/2/88-30/10/88 واقع در انتهای بلوار رضوان ، به آقای عباس مالکی مقدم ، با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض ، نامبرده موظف است مبلغ -/000/410/46 ریال در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نمايد.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 10/2/90 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 156-8/2/90 ، شهروند محترم ، خانم فاطمه گرامی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وجود پروانه ساختمانی شماره 549/1-21/11/61 و بررسی های این شورا که بر صحت گفتار نگارنده در خصوص نبود ساخت و ساز مازاد بر پروانه دلالت دارد ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون محترم ماده صد ارجاع شود.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/2/90 شورای عمومی ، نامه شماره 200-12/2/90 ، شهروند محترم ، آقای بیوک عطارزاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 20% نقد و بقیه در اقساط 24 ماهه ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *