مصوبه های شورا در نشست مورخ 7/10/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 7/10/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 7/10/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که موافقت می شود که پل حدفاصل بلوار شهید صدوقی و پل غدیر ، که به زودی احداث خواهد شد ، به نام « فرهنگیان » اطلاق گردد.

2- نامه شماره 30799-6/10/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 7/10/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی مطرح و موافقت گردید که پل در حال احداث واقع در چهارراه احمدی ، « 9 دی » نام گذاری گردد.

3- نامه شماره 30083-28/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 7/10/89 شورای عمومی ، مطرح و آقای مهندس سید مظفر داوری ، عضو محترم شورا ، به سمت نماینده در کمیسیون چهارم ماده صد قانون شهرداری ها معرفی شدند.

4- نامه شماره 30120-29/9/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح تفصیلی ، 35/971 مترمربع عرصه با 45 مترمربع اعیانی و حصار ملک ، شهروند محترم ، آقای عبدالرضا جواهریان واقع در اراضی حسن آباد ، دارای پلاک سند ثبتی شماره 4134 و 4135 فرعی از 4 اصلی بخش 4 کرمان ، به ارزش کارشناسی -/400/007/130/1 ریال در مسیر اجراي احداث ادامة بلوار سیدی قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 29299-18/9/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازای واگذاری قطعه زمین های ردیف 10 ، 11 و 12 از نقشه تفکیکی شماره 8806/2/88-12/6/88 جنب قطعه زمین تفکیکی کارکنان مس واقع در شهرک غدیر هر کدام به مساحت 250 مترمربع ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/200/1 ریال به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين های عوض ، آقای عبدالرضا جواهریان موظف است مبلغ -/600/992/69 ریال به حساب شهرداری واریز نماید.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/10/89 کمیسیون بانوان ، جوانان و مشارکت های مردمی و با توجه به مکاتبات سابق ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که از طریق هماهنگی مناسب با نیروی انتظامی و اعمال برنامه ریزی بهینه با سازمان پارک ها از روز جمعه مورخ 10/10/89 ورزش ویژه بانوان آغاز گردد و این اقدام با استفاده از نشریه کرمانشهر و نصب تابلو در محل ورودی پارک جنگلی شهید باهنر اطلاع رسانی شود.

6- نامه شماره 25703-22/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/10/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و موافقت گردید که  شهرداری در تفکیک اراضی رعایت حد نصاب تفکیک را با در نظر گرفتن طرح تفصیلی و مصوبه شماره 747-28/4/89 این شورا به شکلی اقدام نماید که الگوی موجود شهرسازی منطقه موردنظر رعایت شود. بدیهی است که این موضوع در بافت قدیم باید بر اساس ضوابط و دستورالعمل آن بافت عمل شود.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 4/10/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1908-4/10/89 ، شهروند محترم ، آقای عبدالرضا ناظری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت خاص زندگی نامبرده و در جهت مساعدت به پرداخت بدهی ایشان به شهرداری ، موافقت می شود که مبلغ پنج میلیون ریال از محل ماده 17 ردیف 417701-100 با رعایت ضوابط مربوط به مشارالیه پرداخت گردد.

8- نامه شماره 918-2/10/89 مدیرعامل محترم کانون مددکاری سبحان کویر در نشست مورخ 4/10/89 کمیسیون بانوان ، جوانان و مشارکت های مردمی مطرح گردید. با مدیرعامل محترم کانون مکاتبه و اعلام شود که لازم است در خصوص زمان اجرای بخش دوم سمینار « کنترل خشم در روابط خانوادگی » با حجت الاسلام حسینی ، معاون محترم حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان ، هماهنگ شود. همچنین لازم است که فهرست برنامه های فرهنگی و همایش هایی که در نظر است در سال 1390 اجرا شود قبلاً جهت برنامه ریزی و هماهنگی به این شورا ارسال گردد.

9- نامه شماره 22318-27/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/10/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به این که قطعه زمین ردیف 271 از قطعه زمین های تفکیکی اراضی ضلع شرقی پارک شهید باهنر که بر طبق مجوز شماره 1165-14/7/89 این شورا به ، شهروند محترم ، آقای صادق دادرس واگذار گردیده است ، پس از بررسی مجدد از مساحت 21/258 مترمربع به 46/195 مترمربع کاهش یافته است ، به شهرداری اعلام گردد که موافقت می شود که به ازای جبران ضرر 75/62 مترمربع زمینی که ارزش کارشناسی آن -/000/500/125 ریال تعیین شده است ، قطعه زمین شماره 18 تجاری به مساحت 48 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/168 ریال به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط واگذار گردد و آقای صادق دادرس نیز مبلغ -/000/500/42 ریال مابه التفاوت ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

10- نامه شماره 27034-20/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/10/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با واگذاری قطعه زمین واقع در شهرک جماران ، جنب منزل مسکونی ، شهروند محترم ، خانم طاهره عربی ، به مساحت 15/243 مترمربع و به ارزش کارشناسی به مشارالیها موافقت گردید. همچنین با توجه به این که اندازه شمال زمین که محل احداث ساختمان است بیش از دو متر نیست ، قطعه زمین مزبور لچکی محسوب گردد.

11- نامه شماره 30269-30/9/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير شش دانگ پلاك ثبتي شماره 64 فرعی از 3551 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای محمد مهدیان ، واقع در خیابان شهدا ، کوچه شماره 22 ، به مساحت 10/219 مترمربع با 122 مترمربع ساختمان پاکار سقف ، به ارزش كارشناسي -/000/120/336 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، به شهرداری اعلام گردد که با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافق نامه شماره 947-23/9/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك ، به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 8E   به مساحت 48 مترمربع با کاربری تجاری ، از قطعه زمين هاي نقشه تفکیکی شماره 9804/3-30/6/88 واقع در ضلع شرقي پارك شهيد باهنر از پلاك ثبتي 2968 اصلي بخش سه كرمان ، به ارزش کارشناسی -/000/600/153 ریال به آقای محمد مهدیان یا وکیل قانونی ایشان ، با رعايت ضوابط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسيري و قطعه زمين عوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/520/182 ریال در وجه نامبرده پرداخت نمايد.

12- نامه شماره 27867-27/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/10/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و موافقت گردید که در صورتی که مالکیت ، شهروند محترم ، آقای رضا گنجی زاده در نقشه تفکیکی پیشنهادی خانم مهری خاندانی خالقی واقع در اراضی طاهر آباد ، محرز است ، عوارض قطعه زمین ایشان به تنهایی محاسبه و اخذ گردد.

13- نامه شماره 29948-27/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 4/10/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش قطعه زمین ردیف 37 بلوک دو ( 39 جدید ) واقع در محلة صنعتی ، به مساحت 100 مترمربع به ، شهروند محترم ، آقای علی پور رضایی یا وکیل قانونی ایشان به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/000/76 ریال با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

14- نامه شماره 1915-7/10/89 ، شهروند محترم ، آقای عباس احمدی زاده به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر اساس مصوبه شماره 331-8/3/89 این شورا در خصوص مجوز انشعاب گاز اقدام شود.277

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *