مصوبه های شورا در نشست مورخ 6/9/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 6/9/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

نامه شماره 27790-6/9/89 شهرداری کرمان مطرح گردید. بر حسب مذاکراتی که با حضور آقای مهندس سیف الهی ، شهردار کرمان ، و دیگر نمایندگان محترم شهرداری در نشست فوق العاده مورخ 6/9/89 شورای عمومی مطرح شد و در جهت حل مشکل چهار جایگاه CNG   الغدیر ، آزادگان ، جاده تهران و شهربازی که علی رغم وجود تأسیسات ، مدتی است به علت مشکل ضمانتی شرکت طارق طیب احرار ، فاقد انتفاع و استفاده مانده اند ، که چه بسا در شرایط اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها ، موجب پیامدهای اجتماعی منفی و آسیب خواهد شد ، به شهرداری اعلام گردد که با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری آن جایگاه ها به شرکت بتن افلاک پی دیماس – که از حیث ظرفیت اداره ، از تأیید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقة کرمان بهره مند است – حداکثر 4 ماه تا پایان فروردین ماه سال 90، از طریق ترک تشریفات ، با حدود مبلغ کل -/000/000/370 ریال در ماه موافقت گردید.272

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.