مصوبه های شورا در نشست مورخ 13/9/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 13/9/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1– بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1530-12/8/89 تعدادی از صاحبان کسب چهارراه مطهری ( احمدی ) ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با کاربست تدبیرهای مناسب ، در سرعت بخشیدن به حل مشکل اقدام شود.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1526-11/8/89 تعدادی از ساکنان بلوار جهاد جنب کوره داودی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع نابسامانی بهداشتی محدودة پیرامون کوره داودی بررسی و در رفع مشکل اقدام شود.  

3- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1606-20/8/89 تعدادی از ساکنان محله صادق آباد واقع در بلوار جمهوری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در رفع مشکل ساکنان محلة مزبور ، پس از بررسی لازم و بر مبنای کارشناسی اقدام گردد. 

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1710-7/9/89 ، شهروند محترم ، آقای کیان فیوج الله وردی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که ملک موردنظر از انشعاب های آب و برق و تلفن برخوردار است ، در رفع مشکل مربوط به نصب انشعاب گاز ، به ویژه با وجود فصل سرما و قریب الوقوع بودن زمان اجرای حذف یارانه ها ، اقدام شود.

5- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1674-1/9/89 ، شهروند محترم ، آقای محمد گریکی پور به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که ملک موردنظر از انشعاب های آب و برق و تلفن برخوردار است ، در رفع مشکل مربوط به نصب انشعاب گاز ، به ویژه با وجود فصل سرما و قریب الوقوع بودن زمان اجرای حذف یارانه ها، اقدام شود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1690-3/9/89 ، شهروند محترم ، آقای محمد قربی درختنجانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که ملک موردنظر از انشعاب های آب و برق و تلفن برخوردار است ، در رفع مشکل مربوط به نصب انشعاب گاز ، به ویژه با وجود فصل سرما و قریب الوقوع بودن زمان اجرای حذف یارانه ها ، اقدام شود.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1670-30/8/89 ، شهروند محترم ، آقای حسین رشیدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که به موضوع مشکل ترافیک کوچه شماره 2 خیابان استقلال ، به نحوة کارشناسانه رسیدگی و اقدام متناسب انجام شود ، همچنین در صورتی که چهارراه فیروزه به نوعی مولد و موجب اشکال است ، در رفع این مشکل ، چاره اندیشی شود.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1683-2/9/89 تعدادی از ساکنان محلة میرزا آقاخان شمالی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در رفع مشکل نبود خط مستمر اتوبوس در آن محدوده ، اقدام شود.

9- نامه شماره 26403-20/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید. با توجه به این که انسداد کوچه شماره 12 بلوار رسالت ، موجب نارضایتی ساکنان شده است ، مقرر شد که موضوع به طور ویژه و با ابزارهای قانونی پیگیری گردد.

10- نامه شماره 26513-22/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر شد که اعتبار تملک ملک مورد نظر ، شهروند محترم ، آقای غلامرضا میرزا محمدی در سال 90 پیش بینی گردد.  

11- نامه شماره 27305-30/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/37 ریال به آقای عباس فانی ملکی از محل اعتبار ردیف 417701-100 ، مشروط به این که حادثة شکستگی مهره کمر ایشان ، در زمان انجام کار اتفاق افتاده باشد ، به ازای دریافت فاکتورهای تأیید شده و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد.

12- نامه شماره 18737-2/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/17 ریال به آقای حمید کاظمی ، از پرسنل منطقه دو شهرداری ، از محل اعتبار ردیف 417701-100 ، مشروط به این که حادثة پارگی تاندون های دست ایشان ، در زمان انجام کار اتفاق افتاده باشد ، به ازای دریافت فاکتورهای تأیید شده و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد.

13- نامه شماره 26751-25/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و موافقت شد که شهرداری مبلغ حکم دیه مربوط به تصادف آقای مرتضی حمزه ای ، راننده سازمان اتوبوسرانی ، را با ضوابط مربوط ، به اولیای دم بپردازد.

14- نامه شماره 19638-20/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر شد که بر طبق مقررات و ضوابط اقدام شود.

15- نامه شماره 27188-29/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش قطعه زمین ردیف 237 ( قطعه 120 جدید ) بلوک دو واقع در محلة صنعتی ، به مساحت 02/241 مترمربع به ، شهروند محترم ، آقای محمد مکاری به ازای اخذ مبلغ کارشناسی -/000/020/241 ریال با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

16-  نامه شماره 24647-8/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 13/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت مطرح گردید. با توجه به اهمیت موضوع حاشیه نشینی ، مقرر شد که شهرداری در جهت تشکیل جلسات کمیسیون ماده 99 پیگیری و اقدام لازم به عمل آورد.273

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.