مصوبه های شورا در نشست مورخ 18/8/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 18/8/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه
اجتماعی ، نامه شماره 1474-6/8/89 ، شهروند محترم ، آقای محمد احمدزاده حشمتی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که طرح نامبرده با عنوان « طرح ایجاد دفتر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت » بررسی و در صورت امکان ، اقدام لازم به عمل آید.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی ، نامه شماره 1337-17/7/89 سرپرست محترم تیم دوچرخه سواری ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در جهت مساعدت به اِعمال هدف مندرج در نامه ، مساعدت لازم به عمل آید.

3- تصویر بروشور مؤسسه کتابخانه های شهید محمدرضا فدایی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/89 شورای عمومی و در جهت تقویت فعالیت های مؤسسه مزبور ، موافقت می شود که مبلغ -/000/000/2 ریال به آن مؤسسه از محل اعتبار ماده 16 و با رعایت ضوابط مربوط کمک شود.

4- نامه شماره 24012-2/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 15/8/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح شد. با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ششدانگ پلاك ثبتي شماره 20 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان متعلق به ، شهروند محترم ، آقای محمدرضا صفابخش ، واقع در خیابان شهدای پیرانشهر ، به مساحت 96 مترمربع با 5/93 مترمربع ساختمان گنبدی و 5/9 مترمربع سرویس تیرآهنی با احتساب حیاط سازی ، جمعاً به ارزش كارشناسي -/000/000/210 ريال در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ،
با پيشنهاد شهرداري كه بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 747-20/7/89 تدوين شده است ، به منظور تملك قطعي و رسمي ملك موصوف به ازاي پرداخت مبلغ مزبور به آقای محمدرضا صفابخش با رعايت ضوابط موافقت گردید.

5- بر حسب مذاكرات انجام يافته در نشست مورخ 15/8/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي ، نامه شماره 1403-27/7/89 ، شهروند محترم ، آقای حسین طحانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به وضعیت ویژه زندگی نامبرده ، در خصوص بدهی ایشان ، بررسی لازم انجام گیرد و در صورت امکان به ایشان مساعدت شود. پس از آن ، مبلغ نهایی به صورت 15% نقد و بقیه ، با تقسیط دریافت شود.

6- نامه شماره 21169-26/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 15/8/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح گردید. با توجه به این که ، شهروند محترم ، آقای امین عبداللهی بر مبنای قرارداد شماره 39925-27/12/88 روزنامه های درخواست شدة شهرداری را تهیه و توزیع کرده است ، با ثبت مبلغ -/400/782/22 ریال در هزینه های سال جاری و تسویه حساب با ایشان موافقت گردید.

7- نامه شماره 23481-26/7/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 15/8/89 كميسيون بودجه و امور حقوقي مطرح و با مفاد مندرج در توافقنامه شماره 22693-19/7/89 معاون برنامه ریزی و اقتصادی شهرداری کرمان و مدیرکل محترم دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمان به منظور برگزاری دوره های آموزش و آزمون های مخصوص کارکنان شهرداری کرمان موافقت گردید.

8- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 15/8/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1457-5/8/89 ، شهروند محترم ، آقای حسن عرب ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، موافقت گردید که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 30% نقد و بقیه به صورت اقساط ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

9- نامه شماره 25447-15/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 15/8/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به این که ، شهروند محترم ، آقای غلامحسین کوشان در زمان محاسبه عوارض ، مبلغ -/612/057/130 ریال اضافه پرداخت کرده است ، با پیشنهاد  شهرداری ، به منظور واریز آن مبلغ به حساب نامبرده ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

10- نامه شماره 25685-15/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 15/8/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به این که ، شهروند محترم ، آقای محمدشریف رخشانی از بابت ششدانگ پلاک ثبتی شماره 3135 واقع در بخش دو کرمان که در مسیر تعریض خیابان قرار گرفته است ، بر مبنای توافقنامه شماره 27927-12/9/88 مبلغ -/000/440/757 ریال در قالب اخذ پروانه ساختمان شناور از شهرداری طلبکار بوده است و اکنون به ازای مبلغ  بستانکاری ، به میزان -/830/665/395 ریال ، متقاضی اخذ زمین است ، موافقت گردید که در صورتی که ایشان ، در مزایدة املاک شهرداری شرکت نماید و برنده شود ، تا سقف مبلغ مزبور ، از واگذاری زمین بهره مند گردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 15/8/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1511-10/8/89 ، شهروند محترم ، آقای رمضان قنبرزاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 30% نقد و بقیه به صورت اقساط ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 15/8/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1522-11/8/89 ، شهروند محترم ، آقای علی دولت آبادی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به این که تخفیف در مبلغ جریمه و عوارض ممکن نیست ، موافقت می شود که بدهی نامبرده به شهرداری به صورت 20% نقد و بقیه به صورت اقساط ، با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

13- نامه شماره 1529-12/8/89 هیأت امنای محترم تکیه محمدی ، به سرپرست محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ارسال و اعلام گردد که به موضوع تقاضای مرمت و بازسازی تکیه مزبور رسیدگی شود و در صورت امکان اقدام لازم در این خصوص انجام گیرد.

14- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/8/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1531-12/8/89 ، شهروند محترم ، آقای محمد قربانی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که نظر به این که نامبرده بر طبق اظهار خود به مدت 19 سال در شهرداری کرمان اشتغال داشته است ، موافقت می شود که ایشان برای یک نوبت از تسهیلات صدور پروانه ساختمان – همچون پرسنل موجود – استفاده نماید.

15- نامه شماره 24444-10/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 15/8/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید. با توجه به اين كه آقاي حسین دهقان زاده ، از پرسنل شاغل در منطقه دو شهرداري ، مبتلا به بیماری سخت می باشد ، به شهرداری اعلام گردد که در جهت مساعدت به ایشان موافقت گردید تا مبلغ -/000/000/10 ريال از محل اعتبار رديف 417701-100 و از طریق كميته رفاه پرداخت گردد.

16- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 15/8/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 1354-19/7/89 ، شهروند محترم ، خانم ربابه رحیمی صادق ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به بررسی محلی و اطلاع از وضعیت نامطلوب خانه و زندگی ایشان ، موافقت می شود که قبض صادره شماره 460168-5/7/89  به میزان -/900/864 ریال از محل ماده 17 ردیف 417701-100 پرداخت گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 18/8/89 کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی ، نامه شماره 107/د/89-14/5/89 هیأت امنای محترم مهدیه شهدای مسجد صاحب الزمان (عج) ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با نظر مساعد دستور لازم صادر فرمایید.

18- نامه شماره 22443/3-21/7/89 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان جهت اقدام لازم به شهرداری کرمان ارسال گردد.

19- نامه شماره 15237/42-18/7/89 مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری کرمان به شهرداری کرمان جهت رعایت مفاد ارسال گردد.

20- نامه شماره 3/8-10111 مورخ 18/7/89 رئیس محترم پژوهشکده حمل و نقل و سیستم های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، به شهرداری کرمان جهت بهره برداری لازم ارسال گردد.

21- نامه شماره 5221/22-29/6/89 سرپرست محترم فرمانداری شهرستان کرمان ، به شهرداری کرمان جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال گردد.

22- نامه شماره 7025/8-22/7/89 ، شهروند محترم ، آقای احمد زنگی آبادی به شهرداری کرمان جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال گردد.

23-  با توجه به مکاتبة مدیرکل محترم حوزه استانداری کرمان در خصوص مشکل ساکنان سرآسیاب فرسنگی در برخورداری از شبکه های سراسری و استانی صدا و سیما و با توجه به اهمیت موضوع ، با مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز کرمان مکاتبه و درخواست شد که پس از بررسی لازم ، در رفع مشکل ، اقدام تسریعی ممکن به عمل آید.269

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *